gore

 • slika 3

Решење о именовању вршиоца дужности председника и чланова Надзорног одбора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 24. став 1. Одлуке о образовању Установе културних делатности „Центар за културу Општине Алибунар“ („Службени лист Општине Алибунар“ број 13/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 37. седници одржаној 29. новембра 2011. године доноси

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДОБРА
УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ
„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

 

I

            Именују се вршиоци дужности председника и чланова Надзорног одбора Установе културних делатности „Центар за културу Општине Алибунар“, и то:

 1. Кристина Керчобан за вршиоца дужности председника,
 2. Јонел Под за вршиоца дужности члана,
 3. Георге Рошу за вршица дужности члана.

 

II

            Вршиоци дужности председника и чланова обављаће функцију председника и чланова Надзорног одбора, са свим правима и дужностима, до именовања Надзорног одбора Установе културних делатности „Центар за културу Општине Алибунар“ Алибунар, а најдуже годину дана.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-17/11-04
Датум: 29. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене на територији Општине Алибунар

На основу члана 15. став 1. тачка 14., члана 98. став 3. и члана 99. став 3. Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник Р. Србије'', број 111/09), члана 20. став 6. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 9/2012), Општинско веће општине Алибунар на Десетој седници одржаној дана 19. новембра 2012. године,  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

За извршавање мање сложених и мање обимних задатака заштите и спасавања у ванредним и другим ситуацијама изазваних елементзарним непогодама и другим несрећама образују се јединице цивилне заштите опште намене (у даљем тексту: јединице опште намене).

Јединице опште намене образују се као привремени састави од добровољаца и радно способног незапосленог становништва, а у изузетним случајевима и запосленго становништва за извршавање једноставнијих и мање сложених задатака и активности заштите и спасавања.

На основу степена угрожености територије Општине од елементарних непогода и других несрећа, укључујући и последице ратних и других дејстава, а у складу са Проценом угрожености од елементарних непогода и других несрећа и утврђеним критеријумима на територији Општине образују се јединице опште намене до ранга (јачине) одељења и вода у свим насељеним местима (месним заједницама), насељу Девојачки Бунар и седишту Општине и то у:

 • Насељеном месту Алибунар, седишту Општине, 1 вод са 4 одељења;
 • Насељеном месту Банатски карловац – 1 вод са 4 одељења;
 • Насељу Девојачки Бунар – 2 одељења;
 • Насељеном месту Николинци – 2 одељења;
 • Насељеном месту Владимировац – 1 вод са 4 одељења;
 • Насељеном месту Селеуш – 2 одељења;
 • Насељеном месту Иланџа – 3 одељења;
 • Насељеном месту Нови Козјак – 2 одељења;
 • Насељеном месту Добрица – 2 одељења;
 • Насељеном месту Локве – 3 одељења и
 • Насељеном месту Јаношик – 2 одељења.

Јачина, састав, структура, врста и задаци одељења и водова одређују се посебно за свако насељено место и насеље у којима се образују јединице опште намене у односу на њихове специфичности у погледу демографских, привредних, инфраструктурних и других карактеристика, а на основу процене настале ситуације и по наредбама Штаба за ванредне ситуације.

Вод у начелу чини 41 припадник јединице, а самостално одељења 11 припадника. Водом и самосталним одељењима руководе командири који су одговорни за извршавање задатака повереницима и заменицима повереника у насељеном месту/насељу.

Јединицама опште намене руководе повереници и заменици повереника у насељеним местима.

За извршавање мера, задатака и активности заштите и спасавања у варнедним и другим ситуацијама јединице опште намене ангажују се (активирају – мобилишу) по Наредби Штаба за ванредне ситуације.

Органи Општинске управе и стручне службе одређени за обављање послова заштите и спасавања организују, формирају, опремају јединице опште намене из тачке 3. ове Одлуке, воде евиденцију о припадницима, средствима и опреми јединица опште намене, планирају, организују и спроводе мобилизацију јединица опште намене, организују и спроводе обуку и оспособљавање припадника јединица у складу са Законом и Планом и програмом обуке и обављају и друге послове у складу са надлежностима и наредбама Штаба за ванредне ситуације.

Формирање јединица опште намене (попуну људством, опремом и средствима) извршити у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

За реализацију Одлуке одоговоран је начелник Општинске управе Алибунар.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 217-11/12-06
Датум: 19. новембар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Исправка Одлуке о образовању Општинске управе општине Алибунар

 На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), председник Скупштине општине Алибунар у име Скупштине општине Алибунар доноси

 

И С П Р А В К У
ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

         У Одлуци о образовању Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 18/2008) у члану 8. став 1. грешком је уписана тачка 6. која гласи:

''6. Секретаријат за послове Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.''

        Наведена тачка 6. брише се.

 

Члан 2.

         Члан 14., као и назив поглавља испред наведеног члана, који гласи: ''6. Секретаријат за послове Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине'', брише се.

 

Члан 3.

         Исправку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
С К У П Ш Т И Н А
Број: 010-6/08-04
Датум: 18. децембар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (``Сл. гласник РС``, бр. 129/07), члана 58. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/08 и 13/09) и члана 4. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 19/09; 11/10; 12/10; 7/11 и 9/11), Општинско веће општине Алибунар на Четрдесетшестој седници, одржаној дана 19. децембра 2011. године доноси

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 

Члан 1.

         У Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 4/01; 6/01; 8/04; 8/05; 2/10; 7/10; 9/10; 2/11; 5/11 и 10/11), члан 11. се допуњује за насељено место Алибунар.

 

Члан 2.

         Локација ознаке ``Школа`` на којој је постављен привремени објекат површине 30 м2, мења намену из продаје топлих сендвича у нову намену за обављање угоститељске делатности. Досадашња површина од 30 м2 остаје као таква.

         Локација ознаке ``Школа 1`` на којој је постављен привремени објекат површине 30 м2, се мења тако да се на истој дозвољава постављање привременог објекта намене за обављање угоститељске делатности, са санитарним чвором, при чему је максимална површина 39 м2.

         Привремене објекте на предметним локацијама треба поставити у потпуности сходно Ситуационом решењу бр. 1104/11-P, од марта 2011. године, обрађивача ``Архитектура инжењеринг`` са седиштем у Алибунару и Саобраћајно-техничким условима бр. 455/11, од 09.12.2011. године, издатим од стране ЈП ``Станоградња`` са седиштем у Алибунару.

 

Члан 3.

         Ова измена и допуна ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Службеном листу општине Алибунар``.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 350-50/11-04
Датум: 19. децембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Јовановић, с.р.

 

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар изабраним на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар од 06. маја 2012. године

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011) и Извештаја Верификационе комисије, Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ОД 06. МАЈА 2012. ГОДИНЕ

 

I

Потврђују се мандати за следеће одборнике Скупштине општине Алибунар:

 1. Неђељко Коњокрад, рођен 1964. године, предузетник из Иланџе, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 2. Душан Јовановић, рођен 1975. године, инжењер машинства из Банатског Карловца, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 3. Драгана Коматина, рођена 1975. године, дипломирани правник из Владимировца, изабрана са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 4. Ђорђе Цветковић, рођен 1982. године, виши физиотерапеут из Алибунара, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 5. Димитрије Пинку, рођен 1942. године, земљорадник из Николинаца, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 6. Мариана Ардељан, рођена 1973. године, економски техничар из Локава, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 7. Ђорђе Стојан, рођен 1973. године, пољопривредни техничар из Владимировца, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 8. Александар Плакаловић, рођен 1973. године, аутомеханичар из Банатског Карловца, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 9. Драгана Томић, рођена 1979. године, економски техничар из Алибунара, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 10. Октавијан Отонога, рођен 1974. године, доктор медицине из Селеуша, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 11. Ненад Обрадовић, рођен 1986. године, пољопривредни техничар из Владимировца, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 12. Родика Алмажан, рођена 1965. године, професор историје из Алибунара, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 13. Милан Ћурувија, рођен 1954. године, економиста из Алибунара, изабран са изборне листе ''Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ'',
 14. Дејан Васиљевић, рођен 1971. године, машински техничар из Банатског Карловца, изабран са изборне листе ''Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ'',
 15. Мирјана Дидановић, рођена 1973. године, фармацеутски техничар из Владимировца, изабран са изборне листе ''Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ'',
 16. Милан Видеканић, рођен 1962. године, економски техничар из Алибунара, изабран са изборне листе ''Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ'',
 17. Предраг Белић, рођен 1968. године, приватни предузетник из Владимировца, изабран са изборне листе ''ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА'',
 18. Бошко Тијанић, рођен 1966. године, радник из Владимировца, изабран са изборне листе ''ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА'',
 19. Зузана Ђукић, рођена 1967. године, педагог из Јаношика, изабрана са изборне листе ''ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА'',
 20. Златан Вујновић, рођен 1960. године, економски техничар из Алибунара, изабран са изборне листе ''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА'' – Златан Вујновић,
 21. Војислав Диклић, рођен 1960. године, службеник из Новог Козјака, изабран са изборне листе ''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА'' – Златан Вујновић,
 22. Аурел Мургу, рођен 1965. године, пољопривредник из Алибунара, изабран са изборне листе ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак,
 23. Петар Сфера, рођен 1968. године, земљорадник из Локава, изабран са изборне листе ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак.

 

II

Мандат одборницима из тачке I ове Одлуке почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 04. јуна 2012. године.

Даном доношења ове Одлуке престаје мандат одборницима Скупштине општине Алибунар изабраним на изборима од 11. маја 2008. године.

 

III

            Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Панчеву у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.

 

IV

            Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-4/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРНИК

Димитрије Пинку, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Милош Црњански''Иланџа из реда представника Савета родитеља

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на својој Тридесетосмој седници одржаној 21. децембра 2011. године доноси

 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МИЛОШ ЦРЊАНСКИ'' ИЛАНЏА ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА САВЕТА РОДИТЕЉА

 

 

 1. Разрешава се Љубомир Станојев функције члана Школског одбора Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа из реда представника Савета родитеља.
 2. Именује се Драгослав Бугарин на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа из реда представника Савета родитеља.
 3. Мандат разрешеног члана Школског одбора престаје даном доношења овог Решења, а мандат именованог члана Школског одбора почиње да тече првог дана од дана доношења овог Решења и траје до истека мандата Школског одбора.
 4. Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-30/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Извештај о раду Изборне комисије Изборне јединице 2 Алибунар на утврђивању резултата поновљеног гласања за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине на изборима одржаним 20. маја 2012. године по већинском изборном систему

         На основу члана 48. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', број 3/2012 – пречишћен текст), Општинска изборна комисија Општине Алибунар као изборна комисија Изборне јединице 2 Алибунар на спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском изборном систему подноси Покрајинској изборној комисији

 

И З В Е Ш Т А Ј
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 2 АЛИБУНАР НА УТВРЂИВАЊУ
РЕЗУЛТАТА ПОНОВЉЕНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА
У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 20. МАЈА 2012. ГОДИНЕ,
ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 2 АЛИБУНАР
 

 Седница Комисије је одржана дана 20. маја 2012. године.

 

2. Седници Комисије присуствују:

 • Биљана Враговић – председник
 • Милован Ановић – заменик председника
 • Цветана Радуловић Кожокари – секретар
 • Персида Руњић – заменик секретара
 • Илија Пенца – члан
 • Горан Марган – члан
 • Саша Цветковић – члан
 • Бобан Станишковић – заменик члана
 • Звонко Завишић – члан
 • Иван Ђокић – заменик члана
 • Дарко Николић – заменик члана
 • Дорел Клабец – члан
 • Драгомир Владић – члан.

 

Комисија је утврдила да је, од укупно 24 бирачких одбора у Изборној јединици, примила изборни материјал од 24 бирачких одбора.

 

Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.

 

На основу изборног материјала, утврђено је:

 

 • да је у изборној јединици на поновљеном гласању учествовало 2 кандидата која су на гласању од 06. маја 2012. године добило највећи број гласова
 • да је предато укупно 19.065 гласачких листића
 • да је неупотребљено 9.058 гласачка листића
 • да има уписаних 19.065 бирача, према Изводу из бирачког списка
 • да је гласало 10.000 бирача (заокружени редни бројеви у Изводу из бирачког списка):
 • на бирачком месту: 9.719
 • ван бирачког места (код куће): 281

-     да је у гласачким кутијама укупно нађено 10.000 гласачких листића

-     да је било неважећих 689 гласачких листића

-     да је било важећих 9.311 гласачких листића

-     да су поједини кандидати добили следећи број гласова:

 

РЕДНИ БРОЈ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА

ЗАНИМАЊЕ КАНДИДАТА

ГОДИНЕ ЖИВОТА КАНДИДАТА

НАЗИВ

ПРЕДЛАГАЧА

БРОЈ ГЛАСОВА КОЈЕ ЈЕ КАНДИДАТ ОСВОЈИО

1.

КОЊОКРАД НЕЂЕЉКО – МЕДА

предузетник

48

Избор за бољу Војводину – Бојан Пајтић

5.406

2.

ЋУРУВИЈА МИЛАН

економиста

58

Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС)

3.905

 

-     да је за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине изабран:

КОЊОКРАД НЕЂЕЉКО – МЕДА, предузетник, 48 година, из Иланџе, Милоша Црњанског 108.

Назив предлагача ''Избор за бољу Војводину – Бојан Пајтић''.

 

Чланови Комисије нису имали примедбе на утврђивање резултата избора.

 

Извештај о резултатима избора објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 2 АЛИБУНАР
 
Број: 013-1-26/12-04
У Алибунару, 21. маја 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Биљана Враговић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар (Чечарић - Рајин)

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној 18. новембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 1. Разрешава се Тијана Чечарић са функције члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
 2. Именује се Бранислава Рајин на функцију члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
 3. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, а трајаће до истека мандата Управног одбора
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-114/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Одлуку о одређивању локације за складиштење и одлагање инертног отпада

На основу члана 20. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/2009) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпетој седници одржаној дана 29. октобра 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ИНЕРТНОГ ОТПАДА

 

Члан 1.

         Овом Одлуком се одређује локација за складиштење и одлагање инертног отпада на територији општине Алибунар, на парцели топ.бр. 4780 у Катастарској општини Банатски Карловац.

 

Члан 2.

         Под инертним отпадом се сматра отпад који није подложан физичким, хемијским и биолошким променама, не раствара се, не сагорева, или на други начин физички или хемијски реагује, није биолошки разградив, или не утиче неповољно на друге материје са којима долази у контакт, на начин који може да доведе до загађења животне средине, или угрози здравље људи.

 

Члан 3.

         Под отпадом из претходног члана ове Одлуке сматра се како отпад из домаћинства, тј. комунални отпад, тако и комерцијални и индустријски отпад.

 

Члан 4.

         Забрањено је одлагање отпада који се може поново користити за поновну употребу, непосрдно или дорадом, доносно прерадом.

 

 

Члан 5.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 501-54/10-04
Датум: 29. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о доношењу плана детаљне регулације за Салаш ''Виногради 1914'' и комплекс винограда и Винарије ''Банатски бисер'' у Иланџи

 На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'', број 72/2009 и 81/2009), члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл. Лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009) и члана 113. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Сл. Лист општине Алибунар'', број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА САЛАШ ''ВИНОГРАДИ 1914'' И
КОМПЛЕКС ВИНОГРАДА И ВИНАРИЈЕ ''БАНАТСКИ БИСЕР'' У ИЛАНЏИ

 

Члан 1.

         Овом Одлуком доноси се План детаљне ре-гулације за Салаш ''Виногради 1914'' и комплекс ви-нограда и Винарије ''Банатски бисер'' у Иланџи (у даљем тексту: План), који је израђен од стране ''Ге-овизија'' д.о.о. из Панчева, Улица др С. Касапиновића бр. 12, од јула 2010. године, инвеститора ''Euroviva Consulting'' д.о.о. из Београда, Улица тополска бр. 16.

 

Члан 2.

         План се састоји из текстуалног дела, графичког дела и документационе основе

         Текстуални део садржи:

 • Повод и циљ израде Плана,
 • Правни основ,
 • Плански основ,
 • Границе плана и обухват грађевинског подручја,
 • Анализа постојећег стања и процена развојних могућности,
 • План
 1. Подела простора на посебне целине и зоне,
 2. Намена Земљишта са прагећом инфраструктуром,
 3. Компатибилност и трансформација намена,
 4. Табела урбанистичких показатеља,
 • Правила уређења по целинама и зонама
 1. Грађевинско земљиште – површине за јавне намене,
 2. Стратешка процена утицаја планског доумента на животну средину,
 3. Заштита животне средине и природних и културних добара,
 4. Попис објеката за које се пре обнове и реконструкције морају израдити конзерваторски или други услови и попис заштићених природних добара,
 5. Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступаним особама са инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности,
 • Правила грађења по целинама и зонама
 1. Опис карактеристичних намена,
 2. Услови за формирање пољопривредне/грађевинске парцеле по зонама,
 3. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле,
 4. Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености,
 5. Највећа дозвољена спратност и висина објеката,
 6. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели,
 7. Правила и услови за замену постојећих објеката,
 8. Правила и услови за интервенције на постојећим објектима,
 9. Услови у могућности фазне реализације,
 10. Правила и услови за архитектонско, естетско обликовање објеката,
 11. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила и услови за прикључење на саобраћајну, комуналну и другу инфраструктуру,
 12. Уређење слободних површина парцеле,
 13. Ограђивање грађевинских парцела,
 14. Правила и услови за евакуацију отпада,
 • Економска анализа и процена улагања из јавног сектора,
 • Локације за које се израђује Урбанистички Пројекат,
 • Мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина,
 • Прелазне и завршне одредбе.

 

 •          Графички део садржи:
 1. Положај комплекса у односу на насеље Иланџа размрера 1:10000,
 2. Оверен катастарско-топографски план,
 3. Постојећа намена површина,
 4. План намене површин аса зонама и саобраћајницама,
 5. План саобраћајница и нивелације,
 6. План регулационих линија, граница грађевинског земљишта (зона градње) и површина јавне намене,
 7. План инфраструктурних система.

 

 •          Документациона основа Плана садржи:
 1. Одлука о изради планског документа са Решење да за предметни план није потребна израда стратешке процене утицаја на животну средину,
 2. Извод из Просторног плана општине,
 3. Прибављени подаци и услови за израду планског документа,
 4. Прибављене и коришћене подлоге и карте,
 5. Документација о имовинскоправним односима,
 6. Остала документација.

 

         Текстуални, графички део и документациона основа су посебно увезани и заједно чине целину.

 

Члан 3.

         План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду (''Службени гласник РС'', број 75/2003).

 

Члан 4.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-53/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП ''Турист Алибунар'' Алибунар за 2010. годину

         На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Двадесетдругој седници одржаној дана 30. јула 2010. године, доноси

 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП ''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР ЗА 2010. ГОДИНУ

 

         Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа ''Турист Алибунар'' из Алибунара, који је усвојио Управни одбор ЈП ''Турист Алибунар'' Алибунар, број 15/2010 од 27. јула 2010. године.

         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-12/10-04
Датум: 30. јул 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                       Душан Јовановић, с.р.

 

 

Измене и допуне Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредном земљишта општине Алибунар за 2010. годину

На основу члана 60. став 3. Закона о по-љопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ број 62/2006, 65/2008 и 41/2009), члана 14. став 4. и члана 15. тачка 21. Статута општине Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009), а уз сагласност Мини-старства пољопривреде, шумарства и водопри-вреде Републике Србије, број 320-11-1350/2010-15 од 05. јула 2010. године, на Два-десетпрвој седници Скупштинe општине Али-бунар одржаној дана 14. јула 2010. године, донете су

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2010. ГОДИНУ

 

I

         У Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Алибунар за 2010. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 6/2010), у Табели 15. ''Преглед груписаних надметања'', у табели која се односи на К.О. Николинци, јавна надметања бр. 98, 99 и 100 постају јавно надметање бр. 98, после којег сва остала надметања добијају одговарајуће редне бројеве, односно умањене за 2 у односу на старе редне бројеве.

         У истој табели, бришу се напомене за следећа јавна надметања: бројеви 94, 96, 98, 99, 100 и 101.

         У истој табели, у колони ''Напомене'' треба да стоји:

- за нови број надметања 101 (бивши број надметања 103): ''Сточар 53'';

- за нови број надметања 105 (бивши број надметања 107): ''Сточар 15'';

- за нови број надметања 106 (бивши број надметања 108): ''Сточар 15'';

- за нови број надметања 124 (бивши број надметања 126): ''Сточар 10'';

         У табели која се односи на К.О. Нови Козјак у колони ''Напомене'', за нови број надметања 147 (бивши број надметања 149), треба да стоји ''Сточар 53''.

 

II

         У Табели 15. ''Преглед груписаних надметања'', у табели која се односи на К.О. Селеуш, јавно надметање бр. 176 дели се на два надметања и то:

- јавно надметање бр. 174 за парцелу бр. 6066/15, укупне површине 4,4228, боја плава, у напомени ''Сточар 13'';

- јавно надметање бр. 175 за парцеле бр. 6099/1 и 6099/2, укупне површине 3,2566, боја зелена, у напомени ''Сточар 12''.

         У наставку табеле редни бројеви надметања умањују се за 1 у односу на старе бројеве.

         У истој табели, код парцеле 6051/4 брише се напомена ''Сточар 32'', а код парцеле 6039 додаје се напомена ''Сточар 32''.

         У истој табели за нови број надметања 173 (бивши број надметања 175) у напомени треба да стоји: ''Сточар 53''.

 

III

         У Табели 16. Збирна табела, у колони ''Планирано за закуп у 2010. (ха)'' у реду ''Локве'' уместо броја ''716,7121'' треба да стоји '''694,8338''.

 

IV

         После Табеле 16. Збирна табела, додаје се Табела 16а ''Укупна површина пољопривре-дног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима'' и која се приказује на следећи начин:

 

Разлог

изузи-

мања

Коментар

Површина (ха)

Правно и фактичко стање се разликују

На терену није по-љопривредно зе-мљиште и није

спроведено кроз

катастар

2203,8235

Враћени

су па-

шњаци

селу

По Закону о вра-

ћању утрина

2915,4860

Предмет реститу-

ције

Враћено Руму-

нској правосла-

вној цркви КО Локве

21,8783

Вражена

је земља прива-

тним вла-

сницима

Решења нису

спроведена

кроз катастар

2816,4648

Ситне па-

рцеле ло-

шег ква-

литета

без при-

лазног

пута

Биће предвиђене Програмом

наредне године

87,9051

 

УКУПНО

8045,9051

 

V

         У Табели 17. ''Величине јавних надме-тања'', у колони ''Број јавних надметања'', у реду ''До 5'' уместо броја ''9'' треба да стоји број ''8'', у реду ''Од 5 до 25'' уместо броја ''118'' треба да стоји број ''117'', а у реду ''УКУПНО'' уместо броја ''228'' треба да стоји ''226''.

 

VI

         Ове Измене и допуне Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Алибунар за 2010. годину ступају на снагу даном доношења и биће објављене у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 320-55/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о изменама и допунама одлукео превозу у друмском саобраћају на територији општине Алибунар

На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају (''Сл.гласник РС'' 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/05 и 62/2006), члана 20. тачка 5. и 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ рој 129/07) и члана 15. тачка 6. и члана 40. тачка 32. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Двадесетој седници одржаној дана 14. јуна 2010. године,  доноси

 

О  Д   Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            У Одлуци о превозу у друмском саобраћају на територији општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 17/2009), после члана 27. додаје се нови члан 27.а, који гласи:

 

         ''За линијски међумесни превоз путника на територији општине Алибунар одређују се следећа међумесна аутобуска стајалишта:

У Алибунару: Аутобуска станица Алибунар у Улици Братства и јединства број6;

У Банатском Карловцу: Аутобуско стајалиште Банатски Карловац у Улици Немањиној број 50са обе стране;

У Николинцима: Аутобуско стајалиште Николинци у Улици главној број 44 и 49;

У Владимировцу: Аутобуско стајалиште Владимировац1 на углу улица Цара Лазара и Баштенске са обе стране; Аутобуско стајалиште Владимировац 2 на углу улица Цара Лазара и Сутјеске и углу улица Цара Лазара и Стевана Синђелића; Аутобуско стајалиште Владимировац 3на углу улица Цара Лазара и Михаја Еминескуа;

У Локвама: Аутобуско стајалиште Локвеу Улици маршала Тита број 107 са обе стране;

У Јаношику: Аутобуско стајалиште Јаношик 1у Улици Чмеликовој број 54 са обе стране; Аутобуско стајалиште Јаношик 2 у Улици Жарка Зрењанина број 67 са обе стране;

У Селеушу: Аутобуско стајалиште Селеуш 1у Улици маршала Тита број 125 са обе стране; Аутобуско стајалиште Селеуш2 на углу улица Маршала Тита и Школске са обе стране;

У Иланџи:Аутобуско стајалиште Иланџа у Улици Милоша Црњанског код бројева 90 и 91;

У Новом Козјаку: Аутобуско стајалиште Нови Козјак у Улици светог Саве бб (код парка) са обе стране;

У Добрици: Аутобуско стајалиште Добрица на углу улица Свегог Саве и Жарка Зрењанина са обе стране;

На Девојачком бунару: Аутобуско стајалиште Девојачки бунар код спортског терена са обе стране.

 

Члан 2.

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 34-5/10-04
Датум: 14. јуна 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А    Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2010. годину

На основу члана 43. и 47. Закона о буџе-тском систему 8 (Сл. Гласник РС'', бр. 54/09), члана 20. тачка 3. и члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'', бр. 129/07) и члана 15. тачка 3. и члана 40. тачка 2. Статута општине Алибунар (''Сл. Лист општине Алибунар'', бр. 12/08 и 13/09), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на Деветнаестој седници одржаној 20. априла 2010. године, донела је

 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2010. ГОДИНУ

 

Члан 1.

         У Одлуци о буџету општине Алибунар за 2010. годину (Сл. лист општине Алибунар, број 18/09) врше се следеће измене и допуне и то:

 •          У члану 5, у оквиру директног корисника Општинске управе:
 • Позиција 194 – економска класифи-кација 414 – социјална давања запо-сленима уместо 2.500.000 динара заме-њује се износом од 4.000.000 динара,
 • Позиција 196 – економска класифи-кација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи уместо 28.000.000 динара замењује се износом од 27.000.000 динара,
 • Позиција 199 – економска класифи-кација 423 – услуге по уговору уместо 2.000.000 динара замењује се износом од 1.900.000 динара,
 • Позиција 201 – економска класифи-кација 425 – текуће поправке и одржа-вање усмесно 900.000 динара замењује се износом од 800.000 динара и
 • Позиција 207 – економска класифи-кација 511 – зграде и грађевински објекти уместо 500.000 динара, замењује се износом од 200.000 динара.

 

Члан 2.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-21/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

Решење о изменама решења бр. 112-7/10-04 од 19.05.2010. године

На основу члана 46. став 1. алинеја 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. став 1. алинеја 7. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Општинско веће општине Алибунар на Тридесетој седници од 10. септембра 2010. године доноси следеће

 

 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА БР. 112-7/10-04 ОД 19.05.2010. ГОДИНЕ

 

I

         У Решењу о разрешењу Октавијана Брошћанца функције начелника Општинске управе општине Алибунар, које је донело Општинско веће општине Алибунар, број 112-7/10-04 од 19. маја 2010. године, мења се члан ИИ тако што уместо досадашњег текста треба да стоји:

''До избора начелника Општинске управе општине Алибунар на основу јавног конкурса послове начелника Општинске управе обављаће Општинско веће општине Алибунар. Овлашћује се председник општине Алибунар да у име Општинског већа општине Алибунар врши наведене послове.''

 

II

         У свему осталом Решење из члана И овог Решења остаје на снази.

 

 

III

         Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

 

IV

         Решење објавити у Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 112-14/10-04
Датум: 10.09. 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данијел Кишмартон, с.р.

Одлуку о расписивању избора за чланове савета месних заједница у општини Aлибунар

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибу-нар'' број 12/08) и члана 12. став 3. Одлуке о обра-зовању месних заједница – пречишћен текст (''Слу-жбени лист општине Алибунар'' број 1/04), Скупштина општине Алибунар, на Деветој седници од 20. фебруара 2009. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            Расписују се избори за чланове савета месних заједница на територији општине Алибунар за месне заједнице Алибунар, Банатски Карловац, Владимировац, Добрица, Иланџа, Локве, Јаношик, Нови Козјак и Селеуш за 29. март 2009. године.

 

Члан 2.

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 20. фебруара 2009. године.

 

Члан 3.

            Изборе за чланове савета месних заједница спровешће органи за спровођење избора одређени статутима месних заједница.

 

Члан 4.

             Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-1/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И  Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Одлуку потврђивању мандата одборника Скупштине општне Алибунар

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07) и Извештаја Мандатно-имунитетске комисије, Скупштина општине Алибунар, на VIII седници, одржаној дана 28. јануара 2009. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТНЕ АЛИБУНАР

 

I

      Потврђује се мандати за  одборника Скупштине општине Алибунар:

            Драгомир Чукић, рођен 09. 11. 1943. године, пензионер из Алибунара, Вашарска 5

            Изабраног са изборне листе Српска радикална странка – Томислав Николић

 

II

Мандат одобрника из тачке I ове Одлуке почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 28. јануара 2009. године.

 

III

            Против ове Одлуке може се изјавити жалба Окружном суду у Панчеву у року од 48. часова од дана доношења Одлуке.

 

IV

            По утврђивању правноснажности, Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-1/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа

ОДЛУКУ

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА

''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Оснива се Јавно комунално предузеће ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' Иланџа (у даљем тексту: Јавно предузеће), ради стварања услова за обављање комуналних делатности у насељеном месту Иланџа, а ради остваривања права и интереса грађана у насељеном месту Иланџа, као и другим насељеним местима на територији општине Алибунар, а и шире.

 

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 2.

            Оснивач Јавног предузећа је општина Алибунар у чије име оснивачка права врши Скупштина општине Алибунар,  Трг слободе бр.4, Алибунар ( у даљем тексту: оснивач).

 

 

Члан 3.

            Пословно име Јавног предузећа гласи: Јавно комунално предузеће ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' Иланџа.

            Скраћено име Јавног предузећа гласи: ЈКП ''СЕВЕР ИЛАНЏА''.

            Седиште Јавног предузећа је у Иланџи, улица Светог Саве број 2.

 

III ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 4.

            Основна делатност предузећа је:

41000  - пречишћавање и дистрибуција воде

 

Остале делатности:

01412 – уређење паркова и рекреационих површина

26700 – сечење, обликовање и обрада камена

37100 – рециклажа металних отпадака и остатака

37200 – рецеклажа неметалних отпадака и остатака

40300 – производња и снабдевање паром и топлом водом

45110 – рушење објеката, земљани радови

45240 – изградња хидрограђевинских објеката

45250 – остали грађевински и специјализовани радови

45310 – постављање електро-инсталација и опреме

45330 – постављање цевних инсталација

45450 – остали завршни радови

45550 – изнајмљивање грађевинске опреме

50300 – продаја делова, прибора за моторна возила

51220 – трговина на велико цвећем и растињем

51570 – трговина на велико отпацима и остацима

51700 – остала трговина на велико

52120 – остала трговина на мало – мешовита роба

52330 – трговина на мало тоалетним препаратима

52460 – трговина на мало металном робом, бојама и слично

52620 – трговина на мало тезгама и пијацама

60300 – цевоводни саобраћаја

71340 – изнајмљивање осталих машина и опреме

74700 – чишћење објеката

90000 – одстрањивање отпадака, смећа и слично

92330 – вашарске активности и забавни паркови

93030 – погребне и пратеће активности

 

Јавно предузеће може, поред делатности за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности које служе делатности уписаној у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности у мањем обиму или повремено.

 

Члан 5.

Јавно предузеће не може променити своју делатност, седиште и пословно име, нити вршити статусне промене без сагласности оснивача.

 

IV  ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 6.

            Јавно предузеће је правно лице и има права да у правном промету закључује све уговоре и предузима правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.

            Јавно предузеће има сва овлашћења у правном промету са трећим лицима.

            Јавно предузеће одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.

 

Члан 7.

            Статутом Јавног предузећа ближе се уређују питања унутрашње организације, делокруга рада органа и друга питања од значаја за пословање Јавног предузећа.

 

V OСНОВНИ КАПИТАЛ

 

Члан 8.

            Средства за обављање делатности из члана 4. став 1. ове Одлуке обезбеђују се од стране оснивача, непосредно од корисника и из других извора финансирања у складу са законом.

 

 

 

Члан 9.

            Средства за рад предузећа обезбедиће оснивач.

 

Члан 10.

            Оснивач може у току рада и пословања предузећа улагати као допунске улоге ствари, права и новчана средства.

Вредност уложених ствари и права исказује се у новчаном облику.

 

Члан11.

            У току пословања, јавно предузећа може стицати покретну и непокретну имовину, новчана средства, хартије од вредности, укључујући и право коришћења средстава у државној својини, односно добара од општег интереса.

 

Члан 12.

            Предмет продаје у поступку приватизације може бити 70% од укупног капитала Јавног предузећа.

            У Јавном предузећу капитал за стицање акција без накнаде износи највише 30% капитала који се приватизује.

            Капитал који се без накнаде преноси запосленима у Јавном предузећу, а који се приватизује методом јавног тендера, односно методом јавне аукције не може бити већи од 15% капитала који се приватизује.

 

VI ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 13.

            Органи Јавног предузећа су:

 1. управни одбор, као орган управљања;
 2. директор, као орган пословођења,
 3. надзорни одбор, као орган надзора

 

Члан 14.

Управни одбор је орган управљања предузећа и има пет чланова које именује и разрешава oснивач.

Управни одбор чини три представника oснивача и два представника из реда запослених у Јавном предузећу.

Председник и чланови Управног одбора се именују на период од четири године.

 

Члан 15.

            Управни одбор обавља следеће послове:

-     утврђује пословну политику;

            -    доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја и годишњи програм пословања Јавног предузећа;

-     доноси Статут Јавног предузећа;

-     одлучује о смањењу и повећању основног капитала,

-     одлучује о оснивању зависног друштва капитала,

-     усваја Извештаје о пословању јавног предузећа и годишњи обрачун;

-     одлучује о расподели добити;

-     доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања,

-     одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као и продаји удела у јавном предузећу или куповини удела у другом предузећу, односно привредном друштву,

-     обавља и друге послове утврђене законом, овом одлуком и Статутом.

 

Члан 16.

            Директора Јавног предузећа именује и разрешава оснивач.

            Директор Јавног предузећа се именује на период од четири године.

            Директор заступа и представља Јавно предузеће и одговоран је за законитост у раду Јавног предузећа.

            Оснивач може до именовања директора Јавног предузећа да именује вршиоца дужности директора, најдуже до једне године.

           

Члан 17.

            Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана које именује и разрешава oснивач.

            Надзорни одбор чине два представника оснивача и један представник из реда  запослених у Јавном предузећу.

            Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.

 

Члан 18.

            Надзорни одбор врши надзор над пословањем Јавног предузећа, прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун, даје  предлог за расподелу добити и подноси извештај о резултатима надзора Управном одбору Јавног предузећа и Оснивачу.

           

VII  ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ

 

Члан 19.

            Ради обезбеђивања заштите општег интереса, oснивач даје сагласност на:

            - Статут,

            - давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса,

            - располагање  имовином веће вредности;

            - улагање капитала;

            - статусне промене,

            - акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на Програм и Одлуку о својинској трансформацији и

            - друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса.

 

Члан 20.

            Јавно предузеће самостално иступа у правном промету у своје име и за свој рачун.

            За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Јавног предузећа, Јавно предузеће одговара целокупном својом имовином.

            Оснивач не одговара за обавезу Јавног предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.

 

VIII  ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 21.

            Општи акти Јавног предузећа су Статут и други општи акти.

            Статут је основни општи акт којим се утврђују најважнији односи и питања у Јавном предузећу.

 

Члан 22.

            Други општи акти Јавног предузећа су правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

            Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом.

            Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа.

           

IX ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Члан 23.

            Јавно предузеће ће у оквиру обављања своје делатности посебну пажњу обратити заштити животне средине и доносити мере у складу са прописима који регулишу ову област.

            Јавно предузеће ће Статутом ближе утврдити мере и средства заштите радне и животне средине.

 

X ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК

 

Члан 24.

            У Јавном предузећу запослени остварују право на штрајк у складу са одредбама закона и колективног уговора.

 

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 25.

            Управни одбор дужан је да у року од  30  дана од дана доношења ове одлуке донесе Статут Јавног предузећа.

 

Члан 26.

            Јавно предузеће почиње са радом даном  уписа у Регистар привредних субјеката.

           До уписа предузећа у Регистар из става 1. овог члана и почетка рада предузећа, функцију управљања и руковођења вршиће органи предузећа у оснивању, а које именује Скупштина општине Алибунар.

 

Члан 27.

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-3/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Други тренинг - Ухвати посао. И задржи га.

Магнет за посао – не пропуштај прилику

У уторак 9. новембра одржан је други од четири тренинга у оквиру пројекта „Ухвати посао и задржи га“ који спроводи Канцеларија за младе општине Алибунар.

Овај тренинг се одржава на иницијативу кабинета председника општине, у жељи да се помогне младим суграђанима да нађу добар посао за себе. Пројекат финансира Министарство омладине и спорта.

Тема поменутог тренинга је била усмеравање младих особа у циљу стицања знања како аплицирати за посао, и како одабрати прави посао за себе, што се могло схватити кроз тест личности Myers Briggs који су учесници радили на прошлом тренингу. Myers Briggs је тест личности који се састоји од 88 питања о својој личности, а његови резултати доносе пуно занимљивих информација.

Учесници су на овом тренингу добили резултате својих тестова, о чему се водила дискусија.

Стефан Крсмановић је истакао да је занимљива чињеница са овог тренинга то што је 5 од 7 учесника тренинга женског пола. Питање за све нас је да ли је мушки пол мање заинтересован, или је женски пол мање запослен због недостатка понуде женских послова. 

На тренингу су учествовали: Татјана Осмокровић, Стефан Крсмановић, Моника Микља, Александра Грегуш, Дарко Николић, Марина Недић и Марина Стојановић. 

Следећи тренинг ће бити одржан у Банатском Карловцу, а датум ће бити објављен на сајту.

Решење о именовању вршиоца дужности председника и чланова Управног одбора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 21. став 1. Одлуке о образовању Установе културних делатности „Центар за културу Општине Алибунар“ („Службени лист Општине Алибунар“ број 13/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на Тридесетседмој седници одржаној 29. новембра 2011. године доноси

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДОБРА
УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ
„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

 

I

            Именују се вршиоци дужности председника и чланова Управног одбора Установе културних делатности „Центар за културу Општине Алибунар“, и то:

 1. Горан Марган за вршиоца дужности председника,
 2. Иван Ђокић за вршиоца дужности члана,
 3. Жељко Вакиревић за вршица дужности члана,
 4. Дарко Николић за вршиоца дужности члана,
 5. Гордана Стојановић за вршиоца дужности члана.

 

II

            Вршиоци дужности председника и чланова обављаће функцију председника и чланова Управног одбора, са свим правима и дужностима, до именовања Управног одбора Установе културних делатности „Центар за културу Општине Алибунар“ Алибунар, а најдуже годину дана.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-16/11-04
Датум: 29. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Решење о оснивању Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл.гласник РС'', бр. 41/09, 53/10 и 101/11), члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09 и 13/11) и члана 4. и 36. Пословника о раду Општинског већа општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 16/12 и 18/12), Општинско веће општине Алибунар на Десетој седници одржаној дана 19. новембра 2012. године донело је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

Оснива се Општински савет за безбедност саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Општински савет) као тело за координацију, са трајним задатком подстицања, организовања и усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима из надлежности Општине Алибунар.

Општински савет из тачке 1. овог Решења чине:

 1. помоћник председника Општине Алибунар: Саша Цветковић – председник Савета;
 2. члан Општинског већа општине Алибунар: Марин Рошу – заменик председника Савета;
 3. представник Одељења Општинске управе надлежног за послове саобраћаја: Дејан Старчевић – члан;
 4. представник саобраћајне полиције у Полицијској управи Панчево: Бранимир Томић – члан;
 5. представник из области образовања: Родика Алмажан – члан.

Општински савет непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима и исте предлаже Општинском већу, а посебно иницијативе за доношење стратешких аката, програма и планова, као што су:

а) Стратегија безбедности саобраћаја на путевима,

б) Извршни план безбедности саобраћаја,

в) Програм рада у области безбедности саобраћаја,

г) Програм трошења средстава намењених за финансирање унапређења безбедности саобраћаја и др.

Општински савет покреће и иницијативе за измене постојећих и доношење нових прописа који се односе на безбедност саобраћаја на путевима.

Општински савет разматра предлоге и даје мишљење на све акте који се односе на безбедност саобраћаја на путевима.

Општински савет може формирати радне групе за поједине области рада.

Стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе Општинског савета ће обављати Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине.

Општинско веће општине Алибунар ће донети Правилник о раду Општинског савета, у којем ће уредити организацију и начин рада.

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-178/12-06
Датум: 19. новембар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Решење о образовању Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на Шестој седници одржаној дана 31. октобра 2012. године доноси следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Образује се Комисија за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2013. годину (у даљем тексту: Комисија).

Члан 2.

Комисија се састоји од председника и чланова и то:

Председник Комисије: Октавијан Брошћанц из Алибунара.

Чланови Комисије:

 1. Драгана Коматина из Владимировца
 2. Биљана Враговић из Алибунара
 3. Ивица Росић из Банатског Карловца
 4. Зоран Стојиљковић из Алибунара
 5. Милован Марилов из Добрице
 6. Пера Мохан из Локава
 7. Јон Ардељан из Алибунара
 8. Ненад Обрадовић из Владимировца
 9. Станко Крнетић из Новог Козјака.

Председник и чланови Комисије се именују на мандатни период од годину дана, односно за послове програма за 2013. годину.

Члан 3.

Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређе-ња и коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извр-шити у 2013. години, динамику извођења радова и улагање средстава, а посебно утврдити податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини у складу са чланом 14. став 7. Закона о по-љопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06) и прибавити мишљење Комисије из члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту.

Члан 4.

Комисија има право на накнаду за рад, а висину накнаде утврдиће Комисија за кадровска, административна питања и радне односе.

Члан 5.

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-172/12-06-01
Датум: 31. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Констатовање престанка мандата одборницима Скупштине општине Алибунар изабраним на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар од 11. маја 2008. године

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011) и Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар изабраним на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар од 06. маја 2012. године, број 013-4/12-04 од 04. јуна 2012. године, Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, констатује

 

ПРЕСТАНАК МАНДАТА
ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ОД 11. МАЈА 2008. ГОДИНЕ

 

I

         Доношењем Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар иазбраним на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар, број 013-4/12-04 од 04. јуна 2012. године, престаје одборнички мандат одборницима Скупштине општине Алибунар изабраним на изборима за одборнике у Скупштини општине Алибунар од 11. маја 2008. године за следећа лица:

 1. Ђорђе Суса, рођен 1973. године, пољопривредник из Владимировца,
 2. Мирослав Ребић, рођен 1968. године, радник из Банатског Карловца,
 3. Срђан Прванов, рођен 1971. године, аутомеханичар из Иланџе,
 4. Богдан Павловић, рођен 1957. године, професор физике из Банатског Карловца,
 5. Васа Тодоран, рођен 1961. године, пољопривредни техничар из Локава,
 6. Жељко Танасковић, рођен 1961. године, радник из Банатског Карловца,
 7. Драган Дакић, рођен 1972. године, трговац из Иланџе,
 8. Рајко Арсић, рођен 1957. године, економски техничар из Владимировца,
 9. Звонко Владић, рођен 1976. године, радник из Банатског Карловца,
 10. Албина Вукаиловић, рођена 1962. године, учитељица из Банатског Карловца,
 11. Зорана Братић, рођена 1986. године, студент из Селеуша,
 12. Симо Почуча, рођен 1953. године, радник из Владимировца,
 13. Никола Бодрожић, рођен 1976. године, пољопривредник из Владимировца,
 14. Виктор Јовановић, рођен 1947. године, ВКВ бравар из Владимировца,
 15. Гордана Пајевић, рођена 1971. године, економиста – оперативни менаџер из Алибунара,
 16. Драгомир Чукић, рођен 1943. године, пензионер из Алибунара,
 17. Дејана Глигоријев, рођена 1982. године, дипломирани економиста из Алибунара.

 

II

         Констатовање престанка мандата објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-53/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРНИК

Димитрије Пинку, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Други октобар'' Николинци из реда представника оснивача

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на својој Тридесетосмој седници одржаној 21. децембра 2011. године доноси

 

 

 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРУГИ ОКТОБАР“ НИКОЛИНЦИ ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧА

 

 

 1. Разрешава се Данијел Пинку из Николинаца функције члана Школског одбора Основне школе „Други октобар“ Николинци из реда представника оснивача, због сукоба интереса.
 2. Именује се Трајан Кожокар из Николинаца на функцију члана Школског одбора Основне школе „Други октобар“ Николинци из реда представника оснивача.
 3. Мандат разрешеног члана Школског одбора престаје даном доношења овог Решења, а мандат именованог члана Школског одбора почиње да тече првог дана од дана доношења овог Решења и траје до истека мандата Школског одбора.
 4. Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-29/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (``Сл. гласник РС``, бр. 129/07), члана 58. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/08; 13/09 и 13/11) и члана 4. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 19/09; 11/10; 12/10; 3/11; 7/11 и 9/11), Општинско веће општине Алибунар на Педесетчетвртој седници, одржаној дана 18. маја 2012. године доноси

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 

Члан 1.

            У Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 4/01; 6/01; 8/04; 8/05; 2/10; 7/10; 9/10; 2/11; 5/11; 10/11 и 16/11), члан 11. се допуњује за насељено место Владимировац.

 

Члан 2.

            У насељеном месту Владимировац, после постојећих локација за постављање привремених објеката, додаје се нова локација ознаке ``Аутобуска 2``, која се налази у улици Цара Лазара, у центру насељеног места, са десне стране државног пута М1.9 кроз насељено место из правца Алибунара ка Панчеву, непосредно испред изграђеног аутобуског стајалишта, поред постојећих привремених објеката. Дозвољава се постављање привременог објекта намене мењачнице, монтажно-демонтажног типа, укупне површине до 12 м2, као и септичке јаме за потребе предметног објекта, иза објекта на растојању до 2 м, у свему према Ситуационом плану бр. 401/12-Р од априла 2012. године, израђеном од стране ``Архитектура Инжењеринг`` са седиштем у Алибунару (Прилог бр. 1.), који је саставни део овог акта.

 

Члан 3.

Ова измена и допуна ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Службеном листу општине Алибунар``.

 

                                                           

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 350-18/12-04
Датум: 18. мај 2012. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Јовановић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар (Кожокар - Вукајловић)

         На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној 18. новембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 1. Разрешава се Трајан Кожокар са функције члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
 2. Именује се Слађана Вукајловић на функцију члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
 3. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, а трајаће до истека мандата Управног одбора
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-113/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Одлуку о давању у закуп површина јавне намене у јавној својини општине Алибунар непосредном погодбом

На основу члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на 25. седници од 29. октобра 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
 

Члан 1.

         Овом Одлуком се утврђује интерес општине Алибунар и одобрава се давање у закуп појединих делова површина јавне намене у јавној својини општине Алибунар у циљу исправке граница између суседних парцела, припајања другој парцели и легализације објеката на њој, непосредном погодбом, у складу са чланом 96. став 9. тачка 3. Закона о планирању и изградњи Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009).

 

Члан 2.

         Површина јавне намене у јавној својини општине Алибунар се даје у закуп само у складу са површином деобног предлога катастарске службе Алибунар.

 

Члан 3.

         Поједини делови површина јавне намене у јавној својини општине Алибунар дају се у закуп на период од 99 година по цени која ће се одредити у сваком конкретном случају, по квадратном метру, у зависности од места где се површина јавне намене у јавној својини општине Алибунар налази, непосредном погодбом.

 

Члан 4.

         Закупнина за део површине јавне намене у јавној својини општине Алибунар која се даје у закуп плаћа се на начин како је утвђено Одлуком о отуђењу и давању грађевинског земљишта у јавној својини општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 19/2009).

 

Члан 5.

         Све послове у вези давања у закуп површина јавне намене у јавној својини општине Алибунар непосредном погодбом, обавиће Секретаријат за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар.

 

Члан 6.

         Уговор о давању у закуп дела површине јавне намене у јавној својини општине Алибунар између општине Алибунар и подносиоца захтева потписује председник општине, или лице које он овласти посебном одлуком.

 

Члан 7.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-27/10-04
Датум: 29. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р

Одлуку о изменама и допунама одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини

 На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

 

Члан 1.

         У Одлуци о постављању привремених објеката на јавној површини (''Службени лист општине Алибунар'', број 19/2009), у члану 22. став 1. после тачке 5. додаје се нова тачка која гласи:

''6. предузима друге потребне мере за коришћење јавних површина у складу са овом Одлуком и другим актима донетим у складу са овом Одлуком и законом.''

 

Члан 2.

         У Одлуци о постављању привремених објеката на јавној површини (у даљем тексту: Одлука) члан 23. мења се у целости и гласи:

         ''У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да решењем нареди уклањање објекта, односно уређаја који је постављен без одобрења на јавној површини или на површини видљивој са јавне површине, или ако се не користи у складу са одобрењем, под претњом прекршајног гоњења.

         У случајевима из става 1. овог члана, када се власник, односно корисник, не налази на лицу места, инспектор ће без саслушања донети решење којим налаже да се објекат, односно уређај, или други предмети и инсталације, уклоне у одређеном року, који се може одредити и на сате, под претњом принудног извршења.

         Решење из става 2. овог члана налепљује се на објекат, односно уређај, уз назначење дана и сата када је налепљено, чиме се сматра да је достављање извршено, а касније оштећење, уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања.

         Жалба против решења из става 1. и 2. овог члана не одлаже његово извршење.

         Када власник, односно корисник, не поступи по налогу из става 2. овог члана, комунални инспектор ће у складу са донетим закључком о дозволи извршења спровести принудно извршење о трошку власника, односно корисника ствари која је предмет поступка.

         Смештај и чување принудно уклоњених објеката, уређаја, инсталација и других предмета обезбеђује служба коју ће својом одлуком овластити начелник Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: Служба Општинске управе) о трошку власника, односно корисника ствари која је предмет постпука.

         Преузимање објеката, уређаја, инсталација и других предмета уклоњених са јавне површине врши се о трошку власника, односно корисника.''

 

Члан 3.

         После члана 23. Одлуке додају се два нова члана који гласе:

 

''Члан 23а.

         Ако власник, односно корисник, не преузме принудно уклоњен објекат, уређај, инсталације и друге предмете у року од 60 дана од дана принудног уклањања, Служба Општинске управе ће исте продати на јавној лицитацији, а средства прикупљена таквом продајом искористиће се за намирење трошкова уклањања и чувања наведених предмета, а уколико она нису довољна, разлика се наплаћује од власника, односно корисника, по поступку прописаном за принудну наплату јавних прихода.

         Када власник, односно корисник, не преузме лако кварљиву робу затечену на или у објекту, односно уређају који је принудно уклоњен у року утврђеном у решењу комуналног инспектора, Служба Општинске управе ће их на основу претходно закљученог уговора предати предузећу регистрованом за њихов промет ради продаје, а са новчаним средствима која ће се прикупити њиховом продајом поступиће се на начин из става 1. овог члана.

         Уговор из става 2. овог члана у име општине Алибунар закључује Служба Општинске управе на основу одлуке председника општине, а по поступку који је спроведен по закону.

         Ценовник за утврђивање трошкова принудног уклањања и чувања објеката, уређаја, инсталација и других предмета доноси Општинско веће.

         За евентуалну штету која настане на објектима, уређајима, инсталацијама и другим предметима која настане у поступку њиховог принудног уклањања, општина Алибунар, односно њени органи и надлежне службе који спроводе наведени поступак, не одговарају.

 

Члан 23б.

         На решење грађевинског односно комуналног инспектора којим се налазе уклањање објекта, уређаја, инсталације и других предмета може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема решења.

         По жалби из става 1. овог члана одлучује Општинско веће општине Алибунар.

         Жалба против решења грађевинског односно комуналног инспектора не одлаже извршење решења.''

 

Члан 4.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-52/10-04
Датум: 01.октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Решење о престанку функције члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетдругој седници одржаној 30. јула 2010. године доноси

 

 
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ВЕЉКОВИЋ“ ДОБРИЦА

 

            Владимиру Тодорову из Добрице престаје функција члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица због смрти.

            Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-34/10-04
Датум: 30. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Предлог Одлуке о самодоприносу за насељено место Николинци

На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС''  број  62/06) и члана 40. тачка 8. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на XXI седници одржаној дана 14. јула 2010. године, утврђује

 

П Р Е Д Л О Г
ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО НИКОЛИНЦИ

 

Члан 1.

Одлуком о самодоприносу за насељено место Николинци  (у даљем тексту: Одлука), уводи се самодопринос за насељено место Николинци.

            Самодопринос се изражава у новцу. Укупан износ предвиђених новчаних средстава  је 8.000.000,00  динара (словима: осаммилионадинара).

            Самодопринос се уводи за период од 01. јануара 2011. године до 31. децембра 2015. године.

 

Члан 2.

            Самодопринос из ове Одлуке уторшиће се за следеће намене:

 1. реконструкција водоводне мреже у насељеном месту Николинци;
 2. изградњу капиталних објеката (фекална канализација, капела и друге инвестиције из Фонда за капитална улагања, НИП и других извора финансирања – за средства која нису обухваћена наведеним програмима: надзорни орган, пројекти, прикупљање документације и друго);
 3. одржавање  објеката Месне заједнице Николинци;
 4. одржавање уличне расвете;
 5. одржавање спортских терена и редовна делатност спорта;
 6. одржавање и редовна делатност организација из области културе;
 7. донације школама, невладиним и другим организацијама од интереса за месну заједницу Николинци;
 8. редовне потребе месне заједнице (плате запосленима, одржавање, набавка потребног материјала);
 9. одржавање путева, тротоара и прелаза;
 10. одржавање сеоског гробља.

 

Члан 3.

            Самодопринос се заводи за следеће приходе:

 1. 4% за запослене од плате запослених на нето зараду,
 2. 4% на нето приход остварен делатношћу самосталних радњи, власника приватних предузећа и других лица која се баве личним радом (предузетници)
 3. 40% за пољопривредне произвођаче на катастарски приход
 4. 3% на примања пензионера, уз писмену сагласност пензионера за наплату самодоприноса

 

Члан 4.

            Средства самодоприноса употребиће се према програму коришћења средстава који доноси Савет Месне заједнице Николинци за период трајања самодоприноса.

 

Члан 5.

            Средства прикупљена путем самодоприноса водиће се на рачуну буџета општине Алибунар, као и на посебном наменском рачуну.

 

Члан 6.

            Основица за плаћање самодоприноса је

 • за запослене нето плата запосленог
 • за пољопривреднике катастарски приход на који се плаћа порез из дохотка од пољопривредне делатности
 • за самосталне предузетнике: основица је  нето добит остварен делатношћу
 • за пензионере: износ пензије остварен у земљи и иностранству.

 

Члан 7.

            Обвезници самодоприноса су грађани Месне заједнице Николинци који имају пребивалиште у Николинци.

 

Члан 8.

            Надзор над наменским коришћењем средстава самодоприноса вршиће савет Месне заједнице Николинци.

 

Члан 9.

            У случају да се оствари самодопринос у већем износу од износа који је предвиђен овом Одлуком, одлуку о више оствареним средствима донеће грађани Месне заједнице Николинци, на начин и по поступку предвиђеном за увођење самодоприноса.

 

 

Члан 10.

            Одлуку о увођењу самодоприноса за насељено место Николинци прогласиће Скупштина општине Алибунар, након спроведеног референдума. Одлука ће ступити на снагу осмог дана од дана проглашења у Скупштини општине Алибунар

 

Члан 11.

            Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-8/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о просечној тржишној цени квадратног метра објеката на територији општине Алибунар за утврђивање основице пореза на имовину за права на непокретностима за 2010. годину

На основу члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/2006) и члана 40. тачка 3. Статута општиен Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетој седници одржаној дана 14. јуна 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ПРОСЕЧНОЈ ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА ЗА 2010. ГОДИНУ

 

Члан 1.

         Овом Одлуком утврђује се просечна тржишна цена квадратног метра објеката на територији општине Алибунар за утврђивање основице пореза на имовину за права на непокретностима за 2010. годину.

         Начин утврђивања пореске основице пореза на имовину на права на непокретностима из члана 5-7. Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'', број 26/01, 135/04, 61/07), пописан је Правилником о начину утврђивања основице пореза на имовину за права на непокретностима (''Службени гласник РС'', бр. 38/01, 45/04 – у даљем тексту: Правилник).

 

Члан 2.

         У складу са чланом 4. Правилника, просечна тржишна цена квадратног метра по врстама објеката на територији општине Алибунар износи:

- за станове и стамбене зграде...... 29.606,00 динара,

- за пословни простор................... 40.372,73 динара,

- за зграде за одмор и рекреацију . 17.762,00 динара,

- за гараже и друге објекте........... 14.804,00 динара.

         Цене из става 1. овог члана увећане су за 5% у односу на просечне тржишне цене квадратног метра које су утврђене за 2009. годину, у складу са растом цена на мало роба и услуга у односу на ниво цена у марту 2009. год.

 

Члан 3.

         У складу са чланом 5. Правилника, коефицијенти за обрачун пореза на имовину по локацијама на територији општине Алибунар су:

- зона 1. (насељена места Алибунар и Банатски Карловац)...................... коефицијент 1,00

- зона 2. (насељена места Локве и Владимировац)....................................... коефицијент 0,80

- остале зоне (насељена места: Иланџа, Селеуш, Добрица, Нови Козјак, Јаношик, Николинци, Девојачки бунар)........... коефицијент 0,60.

 

Члан 4.

         На основу ове Одлуке Општинска управа Алибунар, Секретаријат за финансије – Одсек за локалну пореску администрацију донеће решења о утврђивању пореза на имовину за права на непокретностима за 2010. годину.

 

Члан 5.

         Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о просечној тржишној цени квадратног метра објеката на територији општине Алибунар за утврђивање основице пореза на имовину за права на непокретностима (''Службени лист општине Алибунар'', број 8/2009).

 

Члан 6.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 436-6/10-04
Датум: 14. јуна 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

На основу члана 6. тачка 3. Закона о фи-нансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 62/06), члана 20. алинеја 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. алинеја 3. Статута општине Алибунар (''службени лист општине Алибунар'' бр. 12/08), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници одржаној дана 20. арпила 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 

Члан 1.

         У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Службени лист општине Алибунар'' бр. 8/06 и 8/09), у Тарифном броју 2, после тачке 3. додаје се тачка 4. која гласи:

 • ''4. компјутерске игре – 200 динара.''

 

Члан 2.

         Под тарифним бројем 5, постојећи став 3. се брише.

 

Члан 3.

         Под тарифним бројем 8, став 1. тачка 6. мења се и гласи:

 • ''6. пословне јединице правних лица, осим тачке 1. став 1. и 2. став 1. као и пословне јединице предузетника, по једној пословној јединици:
 • Алибунар, Банатски Карловац, Владимировац – 2.500,00 динара,
 • Остала насељена места – 1.500,00 дианра.''

 

Члан 4.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Алибунар, а примењиваће се за обрачун такси за 2010. годину и надаље.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 434-18/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Решење о давању сагласности на правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Алибунар

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 76. став 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Општинско веће општине Алибунар на Тридесетој седници од 10. септембра 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ АЛИБУНАР

 

 

 

I

         ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Алибунар, број 010-13/10-04 од 10. септембра 2010. године, који је донео председник општине Алибунар у име Општинског већа општине Алибунар.

 

II

         Решење објавити у Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 010-14/10-04
Датум: 10. септембар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данијел Кишмартон, с.р.

Одлуку о изменама и допунама одлуке o платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Aлибунар

На основу члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008), Скупштина општине Алибунар на Деветој седници од 20. фебруара 2009. године, доноси

 

О   Д   Л   У   К   У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
O ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА  ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            У Одлуци о платама, накнадамо и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 11/2008 и 18/2008), у члану 5. алинеје 6. мења се  гласи:

„- 3.90 за члана Општинског већа“.

 

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“, a примењиваће се почевши од исплате плате за месец јануар 2009. године.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 12-25/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р

Одлуку о образовању комисије за равноправност полова у Општини Алибунар

На основу члана 44. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008), Скупштина општине Алибунар на VIII седници од 28. јануара 2009. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

Образује се комисија за равноправност полова у општини Алибунар (у даљем тексту - Комисија) у циљу остваривања равноправности жена и мушкараца, стварање једнаких могућности остваривања права припадника оба пола у свим сферама друштва, доношења прописа и преузимања посебних мера за спречавање непосредне и посредне дискриминације засноване на полу.

 

Члан 2.

Комисију сачињавају председник и шест чланова, које именује Скупштина општине, на предлог председника општине.

Мандат комисије је четири године.

Комисија или поједини њени чланови или председник могу бити разрешени пре истека мандата на који су изабрани.

 

Члан 3.

Комисија:

 • покреће иницијативу за доношење аката из надлежности органа општине ради остваривања равноправности полова,
 • разматра питања од значаја за остваривање равноправности полова,
 • разматра питања од значаја за остваривање положаја жена у општини Алибунар,
 • покреће иницијативу за побољшање положаја жена,
 • сарађује са невладиним организацијама по питањима равноправности полова,
 • сарађује са државним органима у циљу остваривања равноправности полова,
 • преузима друге активности од значаја за остваривање равноправности полова.

 

Члан 4.

            Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовњу Комисије за равноправност полова („Службени лист општине Алибунар“ број 4/2005).

 

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-8/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И  Б  У  Н  А  Р

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Одлуку о оснивању Јавног предузећа ''Турист Алибунар'' Алибунар

На основу  члана  4. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'', број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 15. алинеја. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08), Скупштина општине Алибунар, на  Осамнаестој седници од 26. фебруара 2010. године, доноси

 
О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 
Члан 1.
Оснива се Јавно предузеће ''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' Алибунар (у даљем тексту: Јавно предузеће), ради унапређења и промоције туризма у општини Алибунар и израде и подстицања програма изградње туристичке инфрастурктуре и уређења простора.
 
II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
Члан 2.
            Оснивач Јавног предузећа је општина Алибунар у чије име оснивачка права врши Скупштина општине Алибунар,  Трг слободе бр.4, Алибунар ( у даљем тексту: оснивач).
 
Члан 3.
            Пословно име Јавног предузећа гласи: Јавно предузеће ''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' Алибунар.
            Скраћено име Јавног предузећа гласи: ЈП ''ТУРИСТ АЛИБУНАР''.
            Седиште Јавног предузећа је у Алибунару, Трг слободе брОЈ 5.
 
III ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
Члан 4.
                   Основна делатност предузећа је:
75130 – уређивање и допринос успешнијем пословању привреде.
Остале делатности предузећа:
63300 – делатност путничких агенција и туроператора; помоћ                туристима, на другом месту непоменута
22150 – Остала издавачка делатност
51180 – Посредовање у специјализованој продаји посених производа или групе производа на другом месту непоменуте
 52480 – Остала трговина на мало у специјализованим продавницама
55110 – Хотели и мотели, с рестораном
55120 – Хотели и мотели, без ресторана
55211 – Дечја и омладинска одмаралишта
55212 – Планинарски домови и куће
55220 – Кампови
55231 – Радничка одмаралишта
55232 – Туристички смештај у домаћој радиности
55233 – Остали смештај за краћи боравак
55300 – Ресторани
55400 – Барови
55510 – Кантине 
55520 – Кетеринг
70310 – Агенције за некретнинте (посредовање у куповини, продаја и изнајмљивање)
74130 – Истраживање тржишта и испитиање јавног мњења
74401 – Приређивање сајмова
74402 – Остале услуге рекламе и пропаганде
92330 – Вашарске активности
92340 – Остале забавне активности, на другом месту непоменуте
92720 – Остале рекреативне активности, на другом месту непоменуте
 
Јавно предузеће може, поред делатности за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности које служе делатности уписаној у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности у мањем обиму или повремено
 
Члан 5.
Јавно предузеће не може променити своју делатност, седиште и пословно име, нити вршити статусне промене без сагласности оснивача.
 
IV  ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
Члан 6.
            Јавно предузеће је правно лице и има права да у правном промету закључује све уговоре и предузима правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.
            Јавно предузеће има сва овлашћења у правном промету са трећим лицима.
            Јавно предузеће одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.
 
Члан 7.
            Статутом Јавног предузећа ближе се уређују питања унутрашње организације, делокруга рада органа и друга питања од значаја за пословање Јавног предузећа.
 
 
V OСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 8.
            Средства за обављање делатности из члана 4. став 1. ове Одлуке обезбеђују се од стране оснивача, непосредно од корисника и из других извора финансирања у складу са законом.
 
Члан 9.
            Средства за рад предузећа обезбедиће оснивач.
 
Члан 10.
            Оснивач може у току рада и пословања предузећа улагати као допунске улоге ствари, права и новчана средства.
Вредност уложених ствари и права исказује се у новчаном облику.
 
Члан11.
            У току пословања, јавно предузећа може стицати покретну и непокретну имовину, новчана средства, хартије од вредности, укључујући и право коришћења средстава у државној својини, односно добара од општег интереса.
 
Члан 12.
            Предмет продаје у поступку приватизације може бити 70% од укупног капитала Јавног предузећа.
            У Јавном предузећу капитал за стицање акција без накнаде износи највише 30% капитала који се приватизује.
            Капитал који се без накнаде преноси запосленима у Јавном предузећу, а који се приватизује методом јавног тендера, односно методом јавне аукције не може бити већи од 15% капитала који се приватизује.
 
VI ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
Члан 13.
            Органи Јавног предузећа су:
 1. управни одбор, као орган управљања;
 2. директор, као орган пословођења,
 3. надзорни одбор, као орган надзора
 4.  
Члан 14.
Управни одбор је орган управљања предузећа и има пет чланова које именује и разрешава oснивач.
Управни одбор чини три представника oснивача и два представника из реда запослених у Јавном предузећу.
Председник и чланови Управног одбора се именују на период од четири године.
Члан 15.
            Управни одбор обавља следеће послове:
-     утврђује пословну политику;
            -    доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја и годишњи програм пословања Јавног предузећа;
-     доноси Статут Јавног предузећа;
-     одлучује о смањењу и повећању основног капитала,
-     одлучује о оснивању зависног друштва капитала,
-     усваја Извештаје о пословању јавног предузећа и годишњи обрачун;
-     одлучује о расподели добити;
-     доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања,
-     одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као и продаји удела у јавном предузећу или куповини удела у другом предузећу, односно привредном друштву,
-     обавља и друге послове утврђене законом, овом одлуком и Статутом.
 
Члан 16.

            Директора Јавног предузећа именује и разрешава оснивач.

            Директор Јавног предузећа се именује на период од четири године.
            Директор заступа и представља Јавно предузеће и одговоран је за законитост у раду Јавног предузећа.
            Оснивач може, до именовања директора Јавног предузећа, да именује вршиоца дужности директора, најдуже до једне године.
           
Члан 17.
            Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана које именује и разрешава oснивач.
            Надзорни одбор чине два представника оснивача и један представник из реда  запослених у Јавном предузећу.
            Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.
 
Члан 18.
            Надзорни одбор врши надзор над пословањем Јавног предузећа, прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун, даје  предлог за расподелу добити и подноси извештај о резултатима надзора Управном одбору Јавног предузећа и Оснивачу.
           
VII  ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
 
Члан 19.
            Ради обезбеђивања заштите општег интереса, oснивач даје сагласност на:
            - Статут,
            - давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса,
            - располагање  имовином веће вредности;
            - улагање капитала;
            - статусне промене,
            - акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на Програм и Одлуку о својинској трансформацији и
            - друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса.
 
Члан 20.
            Јавно предузеће самостално иступа у правном промету у своје име и за свој рачун.
            За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Јавног предузећа, Јавно предузеће одговара целокупном својом имовином.
            Оснивач не одговара за обавезу Јавног предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.
 
VIII  ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 21.
            Општи акти Јавног предузећа су Статут и други општи акти.
            Статут је основни општи акт којим се утврђују најважнији односи и питања у Јавном предузећу.
 
Члан 22.
            Други општи акти Јавног предузећа су правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.
            Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом.
            Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа.
           
IX ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
Члан 23.
            Јавно предузеће ће у оквиру обављања своје делатности посебну пажњу обратити заштити животне средине и доносити мере у складу са прописима који регулишу ову област.
            Јавно предузеће ће Статутом ближе утврдити мере и средства заштите радне и животне средине.
 
X ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
 
Члан 24.
            У Јавном предузећу запослени остварују право на штрајк у складу са одредбама закона и колективног уговора.
 
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 25.
            Управни одбор дужан је да у року од  30  дана од дана доношења ове одлуке донесе Статут Јавног предузећа.
 
Члан 26.
            Јавно предузеће почиње са радом даном  уписа у Регистар привредних субјеката.
           До уписа предузећа у Регистар из става 1. овог члана и почетка рада предузећа, функцију управљања и руковођења вршиће органи предузећа у оснивању, а које именује Скупштина општине Алибунар.
 
 
Члан 27.
            Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-1/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић с.р.

 

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на Тридесетседмој седници одржаној 29. новембра 2011. године доноси

 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО“ АЛИБУНАР

 

 1. Разрешава се Паун Марина са функције члана Школског одбора Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар, из реда представника Савета родитеља.
 2. Именује се Јован Тодоран на функцију члана Школског одбора Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар, из реда представника Савета родитеља.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе „Братство и јеиднство“ Алибунар трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар.
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-19/11-04
Датум: 29. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Правилник о финансирању боравка појединих категорија деце предшколског узраста са територије општине Алибунар у Предшколској установи ''Полетарац''

На основу члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 3. Одлуке о финансирању боравка појединих категорија деце предшколског узраста са територије општине Алибунар у Предшколској установи ''Полетарац'' Алиубнар из средстава буџета општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 24/2012), Општинско веће општине Алибунар на Десетој седници одржаној дана 16. новембра 2012. године доноси

П Р А В И Л Н И К
О ФИНАНСИРАЊУ БОРАВКА ПОЈЕДИНИХ КАТЕГОРИЈА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овим Правилником уређује се поступак за остваривање права, потребна документација, начин подношења захтева и друга питања од значаја за остваривање права финансирања боравка деце предшколског узраста са територије општине Алибунар у Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар (у даљем тексту: Установа).

Члан 2.

Из срестава буџета општине Алибунар финансираће се у Установи боравак деце предшколског узраста у пуном износу – 100% цене боравка – по категоријама:

 1. деца корисника социјалне помоћи,
 2. деца корисника права на дечји додатак,
 3. деца без родитељског старања, осим деце која су смештена у хранитељску породицу,
 4. деца незапослених родитеља,
 5. деца из породица са троје и више деце,
 6. деца самохраних родитеља, уколико укупан месечни приход не прелази просечну висину зараде у Републици Србији,
 7. деца са сметњама у развоју.

Члан 3.

Родитељ или старатељ детета које испуњава један од критеријума из члана 2. овог Правилника, ради остваривања предметног права прилаже Одељењу за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар: захтев, фотокопију своје личне карте и фотокопију извода из матичне књиге рођених детета за кога се тражи остваривање предметног права.

Поред докумената из става 1. овог члана, подносилац је дужан да достави и следећу посебну документацију за следеће категорије из члана 2. овог Правилника:

 1. за категорије под тачкама 1. и 3. - потврду или уверење из Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар о утврђеном праву на социјалну помоћ,
 2. за категорију под тачком 2. - последње решење о утврђеном праву на дечји додатак,
 3. за категорију под тачком 4 – уверење Националне службе за запошљавање да се лице налази на евиденцији незапослених,
 4. за категорију под тачком 5 – фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву децу,
 5. за категорију под тачком 6 – пресуда о разводу брака, решење суда о старатељству или изјава два сведока за ванбрачно рођено дете, потврда о просечном приходу за претходна 3 месеца или уверење Националне службе за запошљавање да се лице налази на евиденцији незапослених,
 6. за категорију под тачком 7 – решење о категоризацији или извештај лекара специјалисте или мишљење Интерресорне комисије општине Алибунар.

Члан 4.

Остварење права уређеног овим Правилником почиње за текућу школску годину, а утврђује се решењем Одељења за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Члан 5.

Подносилац захтева је дужан да промену основа стицања права пријави Одељењу за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар у року од 7 дана од дана настанка промене.

Члан 6.

Жалба на решење Општинске управе општине Алибунар о остваривању права које је предмет овог Правилника подноси се Општинском већу у року од 8 дана од пријема решења.

Члан 7.

Правилник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од почетка школске-радне 2012/2013. године и биће објављен у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 553-301/12-06
Датум: 16. новембар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о избору председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, доноси

 

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 

I

         НЕЂЕЉКО КОЊОКРАД, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран je за председника Скупштине општине Алибунар, на мандатни период од четири године.

 

II

         Мандат председника Скупштине општине Алибунар почиње да тече од 04. јуна 2012. године.

 

III

         Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-5/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРНИК

Димитрије Пинку, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на својој Тридесетосмој седници одржаној 21. децембра 2011. године доноси

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' АЛИБУНАР

 

I

            Разрешава се Весна Алексић са функције члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, из реда представника  родитеља, због престанка основа по коме је именован у Школски одбор, а из разлога из члана 55. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања.

Именује се Горан Добричић из Банатског Карловца на функцију члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, из реда представника  родитеља.

 

II

            Мандат разрешеног члана Школског одбора престаје даном доношења овог Решења, а мандат именованог члана Школског одбора почиње да тече првог дана од дана доношења овог Решења и траје до истека мандата Школског одбора.

 

III

            Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-28/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар (Симоновић – Цветковић)

         На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној 18. новембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 1. Разрешава се Сергеј Симоновић са функције члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
 2. Именује се Саша Цветковић на функцију члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
 3. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, а трајаће до истека мандата Управног одбора
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-112/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Одлуку о изменама Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009), члана 15. и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпетој седници од 29. октобра 2010. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ
 

Члан 1.

         У Одлуци о постављању привремених објеката на јавној површини (''Службени лист општине Алибунар'', број 19/09 и 11/10), у члану 23. став 6. мења се и гласи:

         ''Смештај и чување принудно уклоњених објеката, уређаја, инсталација и других предмета обезбеђиваће ДЈКП ''Универзал'' Алибунар, о трошку власника, односно корисника ствари која је предмет поступка.''

 

Члан 2.

         У члану 23а. речи: ''Служба Општинске управе'' замењује се речима: ''ДЈКП ''Универзал'' Алибунар.''

 

Члан 3.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-28/10-04
Датум. 29. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНА

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама

    На основу члана 6. тачка 3. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 62/06), члана 20. алинеја 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. алинеја 3. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' бр. 12/08), Скупштина општине Алибунар на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010. године доноси

 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 

Члан 1.

         У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Службени лист општине Алибунар'' бр. 8/06 и 8/09), у члану 6. , у тарифном броју 1, речи: „дневном“ замењују се речима „месечном“.

 

Члан 2.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 434-24/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица

         На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетдругој седници одржаној 30. јула 2010. године доноси

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ВЕЉКОВИЋ“ ДОБРИЦА

 

         ИМЕНУЈЕ СЕ Милован Марилов из Добрице на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица из реда представника оснивача.

         Мандат именованог члана Школског одбора траје до истека мандата Школског одбора.       

         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-35/10-04
Датум: 30. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлука о расписивању Општинског референдума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Николинци као делу територије општине Алибунар

На основу члана 10. Закона о рефе-рендуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 40. тачка 8. Статут општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Двадесетпрвој седници од 14. јула 2010. године доноси

 

О   Д   Л   У   К   У
О РАСПИСИВАЊУ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О  ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО НИКОЛИНЦИ КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
 1. Расписује се општински рефередум у насељеном месту Николинци  као делу територије општине Алибунар ради изја-шњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Николинци, поводом Предлога Одлуке о самодоприносу за насељено место Николинци, коју је утврдила Скупштина општине Алибунар на Двадесетпрвој седници од 14. јула 2010. године.
 2. Општински референдум ће се спровести дана 25. и 26. септембра 2010. године у времену од 7,00 до 20.00 часова. Изјашњавање ће се спровести по бирачком списку за насељено место Николинци.
 3. На општиснком референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:
 4. „Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса за насељено место Николинци“
 5. На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи „ЗА“ или „ПРОТИВ“.
 6. Спровођењем референдума руководиће Општинска комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за насељено место Николинци (у даљем тексу: Општинска комисија), коју ће образовати Скупштина општине Алибунар.
 7. Општинска комисија образоваће гласачке одборе.
 8. Општиснка комисија утврдиће и прогла-сити укупне резултате општинског ре-ферендума и доставиће извештај о спро-веденом општинском референдуму Ску-пштини општине Алибунар.
 9. Ради упознавања грађана са садржином предлога Одлуке о увођењу самодопри-носа за насељено место Алибунар, предлог Одлуке ће бити објављен у „Службеном листу општине Алибунар“, на огласној табли Месне заједнице Николинци, као и на други начин који одреди Општинска комисија.
 10. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алиубнар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-9/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А    Р
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о отпису обрачунате камате на дуг по основу свих јавних прихода доспелих на дан 31. децембар 2009. године

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-977/2010-2 од 18. фебруара 2010. године и члана 40. тачка 3. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетој седници одржаној дана 14. јуна 2010. године доноси

 
О  Д  Л  У  К  У
О ОТПИСУ ОБРАЧУНАТЕ КАМАТЕ НА ДУГ
ПО ОСНОВУ СВИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
ДОСПЕЛИХ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2009. ГОДИНЕ

 

Члан 1.

         Отписује се камата на дуг по основу свих јавних прихода који припадају буџету општине Алибунар, а који су доспели на наплату закључно са 31. децембром 2009. године.

 

Члан 2.

         Отпис камата из члана 1. ове Одлуке односи се на привредне субјекте који се продају у поступку приватизације, или који се налазе у поступку реструктуирања.

 

Члан 3.

         Отпис камата може се вршити на захтев привредног субјекта уз приложени доказ Агенције за приватизацију о покретању поступка приватизације или реструктуирања привредног субјекта.

 

Члан 4.

         Решење о отпису камата доноси Општинска управа Алибунар, Секретаријат за финансије – Одсек за локалну пореску администрацију.

 

Члан 5.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Алибунар.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 433-6/10-04
Датум: 14. јун 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Одлуку о укидању Туристичке организације општине Алибунар

На основу члана 20. тачка 16. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 30. став 1. Закона о ту-ризму („Службени гласник РС“ број 36/2009), члана 27. Закона о јавним служама („Службени гласник РС“ број 42/91, 71/94 и 79/05), члана 15. тачка 17. и члана 40. тачка 9. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О УКИДАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 

Члан 1.

            Укида се Туристичка организација општине Алибунар основана Одлуком Ску-пштине општине Алибунар број 332-8/97-01 од 27. јуна 1997. године („Службени лист општи-не Алибунар“ број 4/97).

 

Члан 2.

            Даном ступања на снагу ове одлуке пре-стају функције и овлашћења директора, Упра-вног одбора и Надзорног одбора Туристичке организације општине Алибунар.

 

Члан 3.

            Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да важе акта Туристичке организације општине Алибунар.

 

Члан 4.

            Права и обавезе настале пословањем Туристичке оргнизације општине Алибунар преузима општина Алибунар.

            Покретна и непокретна имовина која је је у власништву Туристичке организације општине Алибунар, односно на којој Туристи-чка организација општине Алибунар има право коришћења прелази у власништво Општине Алибунар, односно преноси се право кори-шћења у корист Општине Алибунар.

 

Члан 5.

            Дуговања и потраживања настала радом Туристичке организације оштине Алибунар преузима Буџет општине Алибунар.

 

Члан 6.

            На основу ове Одлуке извршиће се гашење жиро-рачуна Туристичке организације општине Алибунар.

 

Члан 7.

            Послове Туристичке организације општине Алибунар обављаће надлежни секре-таријат Општинске управе општине Алибунар.

 

Члан 8.

            На основу ове Одлуке извршиће се брисање Туристичке организације општине Алибунар из регистра код надлежног органа.

 

Члан 9.

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 332-2/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Одлука о изради просторног плана општине Алибунар

На основу члана 24. став 6. Закона о плани-рању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/2003 и 34/2006), члана 9. став 5. Закона о страте-шкој процени утицаја на животну средину ("Слу-жбени гласник РС", бр. 135/2004), члана 15. и 40. Статута општине Алибунар ("Службени лист општине Алибунар", бр. 12/2008) по прибављеном Мишљењу Комисије за планове општине Алибунар, са седнице одржане дана 01.10.2008. године, Скупштина општи-не Алибунар на седници одржаној 20.02.2009.  године доноси

 

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

Приступа се изради Просторног плана општи-не Алибунар (у даљем тексту: Просторни план). Основни циљ израде Просторног плана општине Алибунар је стварање планског основа за утвр-ђивање стратегије организованог просторног развоја, заштиту, уређење и наменско коришћење простора.

 

Члан 2.

Подручје обухвата Просторног плана одре-ђено је површинама територија целих катастарских општина административне општине Алибунар, чија је укупна оквирна површина  60.178,99 hа. Општина Алибунар састоји се од десет катастарских општина: КО. Алибунар, КО. Банатски Карловац, КО. Владими-ровац, КО. Добрица, КО. Иланџа, КО. Јаношик, КО. Локве, КО. Николинци, КО. Нови Козјак и КО. Селеуш.

 

Члан 3.

Рок за израду Стратегије планског подручја износи 4 месеца, од дана доношења ове Одлуке.

Рок за израду Предлога плана износи 3 месеца, од дана верификовања Стретегије планског подручја од надлежних општинских органа, по обављеној стручној контроли од стране Комисије за планове општине Алибунар.

Извештај о стратешкој процени ће се радити паралелно са Предлогом Просторног плана и биће истовремено испоручен ради стручне контроле и упу-ћивања на јавни увид. Рок за израду Извештаја о стратешкој процени износи 3 месеца, од дана вери-фиковања Стратегије планског подручја од надле-жних општинских органа, по обављеној стручној ко-нтроли од стране Комисије за планове општине Алибунар.

 

Члан 4.

За Носиоца израде Просторног плана одређује се ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка бр. 6/III (у даљем тексту: Завод).

 

 

 

Члан 5.

Средства за израду Просторног плана обезбедиће се из буџета општине Алибунар.

 

Члан 6.

Саставни део ове одлуке је Програм за израду Просторног плана општине Алибунар, израђен од стране ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, под бројем: Е-2331, од јула 2008. године.

 

Члан 7.

Саставни део ове одлуке је Решење о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Алибунар на животну средину, донето од стране Општинске управе општине Алибунар, Секретаријата за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, под бројем 03-501-4/09, од 28.01.2009 године.

 

Члан 8.

Пре подношења општинском органу надлежном за доношење, Просторни план и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину подлежу стручној контроли и излажу се на јавни увид.

Излагање Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину на јавни увид се оглашава у дневном и у локалном листу, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања докумената на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.

 

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-21/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р. 

Одлуку о изменама одлуке о објављивању ''Билтена општине Алибунар“

На основу члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општине Алибунар на VIII седници одржаној 28. јануара 2009. године, доноси

 

 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ
''БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“

 

Члан 1.

            У Одлуци о објављивању „Билтена општине Алибунар“ („Службени лист општине Алибунар“ број 4/2006“) члан 4. мења се и гласи:

„О издавању и уређивању билтена стараће се уређивачки колегијум.

             Уређивачки колегијум сачињавају: секретар скупштине, секретар општинског већа, радник општинске управе распоређен на пословима информисања којег одређује Општинско веће, радник општинске управе распоређен на техничким пословима које одређује Општинско веће и два члана која именује Општинско веће.“

 

Члан 2.

            Члан 5. мења се и гласи:

            „Чланови уређивачког колегијума имају право на месечну накнаду у висини основице за обрачун и исплату плате изабраних лица у општини Алибунар.“

Члан 3.

            Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-9/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Одлуку о приступању активностима на раскиду уговора о закупу између Општине Алибунар и Холдинг компаније ''Interspeed'' А.Д. из Београда

На основу члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на својој XVIII седници од 26.02.2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ПРИСТУПАЊУ АКТИВНОСТИМА НА РАСКИДУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР И ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ ''INTERSPEED'' А.Д.
ИЗ БЕОГРАДА

I

         Овом Одлуком се приступа активностима на раскиду уговора о закупу грађевинског земљишта у к.о. Алибунар, закључен између општине Алибунар и Холдинг компаније ''INTERSPEED'' А.Д. Београд, дана 19.02.2007. године, оверен пред Општинским судом у Алибунару, бр. ОВ. 2179/07.

 

II

         Претходне активности на раскиду уговора предузеће надлежни секретаријат Општинске управе у складу са чланом 17. Уговора о закупу.

 

III

         У случају да се раскид уговора не може остварити под условом предвиђеним чланом 17. Уговора о закупу, општина Алибунар ће покренути поступак пред надлежним судома ради раскида уговора.

 

IV

         Ако се покрене поступак за раскид уговора пред надлежним судом, општину Алибунар ће заступати лице које одређује Председник општине својом одлуком.

 

V

         Активности на раскиду уговора о закупу ће се предузети одмах након ступања на снагу ове Одлуке.

 

VI

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-4/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

 

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''2. октобар'' Николинци

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на Тридесетседмој седници одржаној 29. новембра 2011. године доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „2. ОКТОБАР“ НИКОЛИНЦИ

 

 

 1. Разрешава се Вирђил Амбруш са функције члана Школског одбора Основне школе „2. Октобар“ Николинци, из реда представника Савета родитеља.
 2. Именује се Силвија Перић на функцију члана Школског одбора Основне школе „2. Октобар“ Николинци, из реда представника Савета родитеља.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе „1. Мај“ Владимировац трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе „2. Октобар“ Николинци.
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-21/11-04
Датум: 29. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

 

Правилник о додели помоћи студентима на територији Општине Алибунар

На основу члана 40. тачка 7. статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 3. Одлуке о материјалној помоћи студентима са територије општине Алибунар из буџета Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 24/2012), Општинско веће општине Алибунар на Десетој седници одржаној дана 16. новембра 2012 године доноси

П Р А В И Л Н И К
О ДОДЕЛИ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овим Правилником уређује се поступак, критеријуми и начин доделе помоћи студентима, као и сва друга питања од значаја за помоћ студентима са територије општине Алибунар.

Члан 2.

Корисници помоћи у износу од 3.000,00 динара месечно за текућу школску годину (за период октобар 2012. – јун 2013. године), могу бити студенти са територије општине Алибунар, од прве па до завршне године студија, односно до истека апсолвенстког стажа.

Члан 3.

Право на помоћ студенти стичу подношењем захтева Општинској управи – Одељењу за привреду, јавне службе и развој до 10. новембра за текућу школску годину.

О стицању права на помоћ по захтеву студената Одељење за привреду, јавне службе и развој дужно је да реши у року од 30 дана.

Члан 4.

Кандидат уз захтев подноси следећа документа:

 • Уверење – потврду о уписаном семестру као студент одговарајуће године студија,
 • фотокопију личне карте, или електронски очитану личну карту.

Члан 5.

Студент-корисник помоћи губи статус корисника уколико се утврди:

 • да подаци који су наведени као основ за остваривање права на помоћ не одговарају чињеничном стању;
 • ако заснује радни однос;
 • престанком студија по било ком основу;
 • ако је корсник помоћи за студенте по конкурсима републичких или покрајинских органа.

Члан 6.

Жалба на решење Општинске управе општине Алибунар о праву на помоћ студентима подноси се Општинском већу у року од 8 дана од пријема решења.

Члан 7.

Правилник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од почетка школске-радне 2012/2013. године и биће објављен у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 553-301/12-06
Датум: 16. новембар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Констатовање престанка функције председника Скупштине општине Алибунар

         На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011) и Одлуке о избору председника Скупштине општине Алибунар, број 013-5/12-04 од 04. јуна 2012. године, Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, констатује

 

ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
 1. Отонога др Октавијану из Селеуша престаје функција председника Скупштине општине Алибунар дана 04. јуна 2012. године.
 2. Објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-53/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на својој Тридесетосмој седници одржаној 21. децембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' АЛИБУНАР

 

I

            Разрешава се Слободан Вујовић са функције члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, из реда представника  родитеља, због престанка основа по коме је именован у Школски одбор, а из разлога из члана 55. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања.

Именује се Јосиф Тапалага из Локава на функцију члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, из реда представника  родитеља.

 

II

            Мандат разрешеног члана Школског одбора престаје даном доношења овог Решења, а мандат именованог члана Школског одбора почиње да тече првог дана од дана доношења овог Решења и траје до истека мандата Школског одбора.

 

III

            Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-27/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар (Масловарић – Митровић)

         На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној 18. новембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 1. Разрешава се Масловарић Миленко са функције члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
 2. Именује се Анита Митровић на функцију члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
 3. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, а трајаће до истека мандата Управног одбора
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-111/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Одлуку о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених изворних јавних прихода општине Алибунар

На основу члана 52. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Службени гласник РС'', број 53/2010), члана 6. и 60. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/2006) и члана 40. тачка 3. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпетој седници одржаној дана 29. октобра 2010. доноси

 
О  Д  Л  У  К  У
О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

         Овом Одлуком уређују се услови и начин отписа обрачунате а ненаплаћене камате на обавезе које су доспеле до 31. децембра 2009. године (у даљем тексту: камата) по основу изворних прихода општине Алибунар, које администрира Секретаријат за финансије - Одсек за локалну пореску администрацију Општинске управе општине Алибунар и то:

 1. порез на имовину правних лица;
 2. порез на имовину физичких лица;
 3. локалне комуналне таксе;
 4. самодопринос од самосталних делатности.

 

Члан 2.

         Отпис камате у складу са овом Одлуком врши се, без подношења посебног захтева, обвезнику за кога локална пореска администрација располаже доказима да је на прописани уплатни рачун изворних јавних прихода уплатио главни дуг по основу обавеза из члана 1. ове Одлуке и споредна пореска давања по основу тих обавеза осим камате, који је доспео до 31. децембра 2009. године.

         Отпис камате под условима из става 1. извршиће се и обвезнику коме је одобрено одложено плаћање, односно обвезнику код кога је покренут поступак принудне наплате за обавезе из члана 1. ове Одлуке.

 

Члан 3.

         Изузетно од одредби члана 2. Одлуке, отпис камате извршиће се по поднетом захтеву обвезнику – правном лицу код кога је покренут поступак привати-зације, реструктуирања, стечаја и ликвидације.

 

Члан 4.

         Обвезнику који је испунио услове из члана 2. и 3. ове одлуке отписаће се 100% камате ако је уплату главног дуга до 31. децембра 2009. године извршио најкасније до 31. децембра 2010. године.

 

Члан 5.

         О праву на отпис камате одлучиће се решењем Одсека за локалну пореску администрацију у складу са Законом и овом Одлуком.

         Надлежни Одсек за локалну пореску администрацију води евиденцију о остваривању права у складу са овом Одлуком и стара се о спровођењу Одлуке.

 

Члан 6.

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 433-9/10-04
Датум: 29. октобра 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о кредитном задуживању општине Алибунар

На основу члана 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005 и 107/2009), члана 32. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/27) и члана 40. тачка 16. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Албиунар“ број 12/08 и 13/09), сагласно акту Министарства финансија, Управе за јавни дуг број: 401-1401/2010-001 од 21. септембра 2010. године, Скупштина општине Алибунар, на Двадесеттрећој седници од 01. октобра 2010. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 1. Одобрава се кредитно задуживање буџета општине Алибунар до укупног износ до 50.000.000,00 динара (словима:педесетмилионадинара) ради рефинансирања капиталних инвестиционих расхода, сагласно Одлуци о утврђивању приоритета инвестиционих потреба општине Алибунар.
 2. Овлашћује се Општинско веће општине Алибунар да са пословном банком закључи уговор о кредитном задуживању буџета општине Алибунар.
 3. Овлашћује се Општинско веће да овлашћења из тачке 2. ове Одлуке може пренети на друге органе.
 4. Обавезује се Општинско веће општине Алибунар да по реализацији пројеката извести Скупштину општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-40/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Решење о именовању Комисије за спровођење Општинског референдума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Николинци као делу територије општине Алибунар

          На основу тачке 6. Одлуке о распи-сивању Општинског рефередума у насељеном месту Николинци као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Николинци број 015-8/10-04 од 14. јула 2010. године, Скупштина општине Алибунар на Двадесетпрвој седници од 14. јула 2010.  године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О  ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО НИКОЛИНЦИ КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

I

         Именује се Комисија за спровођење Општинског рефередума у насељеном месту Николинци као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Николинци, који ће се спровести дана 25. и 26. септембра 2010. године у времену од 7,00 до 20.00 часова, у саставу:

 1. Биљана Враговић из Алибунара – председник
 2. Ђорђе Стојан из Владимировца – заменик председника
 3. Илија Пенца из Владимировца – члан
 4. Слађана Вукајловић из Банатског Карловца – заменик члана
 5. Данијел Пинку из Николинаца – члан
 6. Никола Туркоање из Николинаца – заменик члана

 

II

         Комисија за спровођење Општинског рефередума у насељеном месту Николинци као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Николинци обавља следеће послове:

 1. стара се о законитости спровођења општинског референдума;
 2. стара се о обезбеђивању материјала за спровођење општинског референдума;
 3. прописује обрасце за спровођење општинског референдума;
 4. утврђује и проглашава укупне резултате општинског референдума;
 5. одређује гласачка места;
 6. именује гласачке одборе;
 7. даје упуства гласачким одборима у погледу спровођења општинског референдума;
 8. обавља и друге послове одређене законом и актом о расписивању референдума

 

III

            Ово Решење објавити у „Службеном листу опшине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-42/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о утврђивању општег интереса за део катастарске парцеле број 6041/3 у к.о. Селеуш

На основу члана 23. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/06) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Двадесетој седници одржаној дана 14.јуна 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
ЗА ДЕО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 6041/3 У К.О. СЕЛЕУШ

 

Члан 1.

         Овом Одлуком уређује се општи интерес за део катастарске парцеле број 6041/3 у к.о. Селеуш.

 

Члан 2.

         Општи интерес се одређује за потребе изградње постројења за пречишћавање отпадних вода из канализационе мреже насеља Селеуш.

 

Члан 3.

         Део парцеле за који се врши промена намене потребно је привести намени применом Закона о пољопривредном земљишту.

 

Члан 4.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 463-6/10-04
Датум: 14. јун 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Одлуку о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар

На основу члана 117. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. године доноси

 

 

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
КОЈИМ РАСПОЛАЖЕ ОПШТИНА АЛИБУНАР

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се поступак, услови и начин давања у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар, утврђивање закупнине, престанак закупа и раскид уговора о закупу.

 

Члан 2.

Отуђење и давање у закуп пословног простора спроводи се јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, према тржишним условима у складу са законом.

 

Члан 3.

Пословни простор се даје у закуп на основу одлуке надлежног органа општине Алибунар, којом се одобрава оглашавање јавног надметања или прикупљања понуда јавним огласом, а на основу прикупљених захтева или по службеној дужности.

Поступак давања у закуп обавља комисија Општинске управе образована одлуком председника општине.

 

Члан 4.

Комисија Општинске управе има председника, заменика председника и два члана и њихове заменике.

Комисија одлучује у пуном саставу.

О току поступка јавног надметања и поступка прикупљања понуда јавним огласом води се записник.

Јавни оглас се објављује у средствима јавног информисања и на огласној табли општине Алибунар.

 

 

Члан 5.

Пословни простор се даје у закуп лицу који понуди највећи износ закупнине или лицу који најповољније испуни услове огласа.

 

Члан 6.

Пословни простор може се дати у закуп на период који се одређује у сваком конкретном случају у зависности од врсте пословног простора и делатности закупца.

 

Члан 7.

Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању.

 

ОДРЕЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ

 

Члан 8.

Закупнину плаћа лице коме је пословни простор дат у закуп.

Закупнина се утврђује према тржишним условима у месту у коме се пословни простор налази, према делатности закупца, као и према степену опремљености пословног простора.

Закупнина се може платити одједном за цео период закупа, или у месечним ратама.

 

УГОВОР О ДАВАЊУ У ЗАКУП

 

Члан 9.

По спроведеном поступку јавног надметања или прикупљања понуда јавним огласом закључује се уговор о давању у закуп пословног простора између општине Алибунар и закупца.

 

ПРЕСТАНАК И РАСКИД УГОВОРА О ЗАКУПУ

 

Члан 10.

Уговор о закупу престаје да важи истеком рока на који је закључен.

     Уговор о закупу пословног простора се може раскинути пре уговореног рока:

 • споразумом уговорних странака
 • ако у уговореном року закупац не плати уговорену закупнину
 • ако не плати трошкове одржавања пословног простора као и комуналне трошкове
 • ако користи пословни простор у сврхе против намене за које му је дат у закуп без одобрења закуподавца.

 

Члан 11.

У случају споразумног раскида уговора о закупу, међусобна права и обавезе по основу раскида уговорне стране регулишу уговором о раскиду уговора о давању у закуп пословног простора.

 

Члан 12.

Све потребне сагласности надлежних државних органа ради реализације закупа затражиће комисија за давање у закуп пословног простора.

 

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 464-10/10-04
Датум: 20. април 2010. године

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

Одлуку о образовању савета за младе у општини Алибунар

На основу члана 58. став 1. тачка 8. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008), члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 10/08, 11/08 и 1/09), Скупштина општине Алибунар, на IX седници од 20. фебруара 2009. године, доноси

 

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            Образује се Савет за младе као независно радно тело Скупштине општине Алибунар.

 

Члан 2.

            Савет за младе:

 1. иницира и учествује у изради локалне омла-динске политике у области образовања, спо-рта, коришћења слободног времена, повећа-ња запослености, информисања, активног учешћа у обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, при-ступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе;
 2. учествује у изради псоебних локалних акционих планова, програма и политика, у сагласнности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;
 3. даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава Општинско веће;
 4. даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доносе органи општине у областима значајним за младе;
 5. усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их председнику општине, Општинском већу и Скупштини општине;
 6. иницира припрему пројеката или учешћа општине у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђивања остваривања њихових права  која су у надлежности општине;
 7. подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности;
 8. подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односе на омладину и о томе обавештава органе општине;
 9. даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје мишљење надлежном органу општине;
 10. врши друге послове које му повери Општинско веће, председник Општине или Скупштина општине.

 

Члан 3.

            Савет за младе има председника и шест чланова које бира  Скупштина општине на период од четири године и по истеку мандата могу бити поново изабрани.

 

Члан 4.

            Преседника и чланове Савета за младе бира Скупштина општине на предлог скупштинске комисије надлежне за кадровска питања.

            Председник и чланови Савета за младе бирају се из грађана који поседују искуство у раду са младима, доказану стурчност, односно да су активно учествовали у већем броју активности везаних за младе.

 

Члан 5.

            Рад Савета за младе финансира се из буџета општине Алибунар, буџета Аутономне покрајине Војводине, буџета Републике Србије, из донаторских средстава као и из других законом дозвољених извора.

 

Члан 6.

            Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-35/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Одлуку о укидању одлуке о именовању вд начелника општинске управе

 

 

На основу члана 84. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008), Скупштина општине Алибунар, на VIII седници, одржаној дана 28. јануар 2009. године доноси следеће

 

О   Д  Л  У  К  У
О УКИДАЊУ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ
 ВД НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

I

УКИДА СЕ Одлука Општинског већа општине Алибунар број 020-22/08-04 од 10. јуна 2008. године.

 

II

            Одлуку доставити Општинском већу општине Алибунар и  Министарству за државну управу и локалну самоуправу.

 

III

            Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-10/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

 

Павел Стањо с.р

 

Одлуку о одређивању матичних подручја на територији Општине Алибунар

 На основу члана 8. Закона о матичним књигама (''Службени гласник РС, бр. 20/2009), члана 3. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), као и члана 16. Одлуке о образовању Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 18/2008) и мишљења Министарства за државну управу и локалну самоуправу, број 20-00-116/2009-04 од 02.02.2010. године, Скупштина општине Алибунар на својој XVIII седници од 26.02.2010. године доноси

 

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Тачка 1.

         Овом Одлуком одређују се матична подручја на територији општине Алибунар за која ће се водити матичне књиге по Закону о матичним књигама.

 

Тачка 2.

         На територији општине Алибунар одређује се десет матичних подручја:

 1. Матично подручје Алибунар које обухвата насељено место Алибунар са седиштем у Алибунару,
 2. Матично подручје Банатски Карловац које обухвата насељено место Банатски Карловац са седиштем у Банатском Карловцу,
 3. Матично подручје Владимировац које обухвата насељено место Владимировац са седиштем у Владимировцу;
 4. Матично подручје Добрица које обухвата насељено место Добрица са седиштем у Добрици;
 5. Матично подручје Иланџа које обухвата насељено место Иланџа са седиштем у Иланџи;
 6. Матично подручје Јаношик које обухвата насељено место Јаношик са седиштем у Јаношик;
 7. Матично подручје Локве које обухвата насељено место Локве са седиштем у Локвама;
 8. Матично подручје Николинци које обухвата насељено место Николинци са седиштем у Николинцима;
 9. Матично подручје Нови Козјак које обухвата насељено место Нови Козјак са седиштем у Новом Козјаку и
 10. Матично подручје Селеуш које обухвата насељено место Селеуш са седиштем у Селеушу.

 

Тачка 3.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-1/10-04
Датум: 26.фебруар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић

Интервју са Предрагом Белићем, председником Општине Алибунар

Само радом до боље будућности

predsednik opstineНа челу Општине Алибунар од јуна 2015. године налази се господин Предраг Белић, члан Српске напредне странке од њеног оснивања. Након четири месеца проведених на позицији председника Општине, разговарамо са господином Белићем како о визији новог руководства, решењима актуелних питања, начинима за побољшање квалитета живота свих грађана који живе на територији општине, тако и о изазовима са којима се свакодневно сусреће.

Continue Reading

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''2. октобар'' Николинци

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на Тридесетседмој седници одржаној 29. новембра 2011. године доноси

 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „2. ОКТОБАР“ НИКОЛИНЦИ

 

 1. Разрешава се Маринела Бокшан са функције члана Школског одбора Основне школе „2. Октобар“ Николинци, из реда представника запослених.
 2. Именује се Родика Алмажан на функцију члана Школског одбора Основне школе „2. Октобар“ Николинци, из реда представника запослених.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе „2. Октобар“ Николинци трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе „2. Октобар“ Николинци.
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-20/11-04
Датум: 29. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р

Одлука о избору заменика председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, доноси

 

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 

I

         ЂОРЂЕ ЦВЕТКОВИЋ, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран je за заменика председника Скупштине општине Алибунар, на мандатни период од четири године.

 

II

         Мандат заменика председника Скупштине општине Алибунар почиње да тече од 04. јуна 2012. године.

 

III

         Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-6/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад,с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основана система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на својој Тридесетосмој седници одржаној 21. децембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

 

I

         Разрешава се Слободан Цветић из Алибунара са функције члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника Савета родитеља због смрти.

         Именује се Кристијан Цинцар из Владимировца на функцију члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника Савета родитеља.

 

II

         Мандат члана Управног одбора траје до истека мандата  Управног одбора.

 

III

         Ово Решење објављивати у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-26/11-04
Датум: 21 децембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

 

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар

         На основу члана 12. Закона о јавним предузе-ћима и обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000, 107/2005, 108/2005 – испр., 123/2007 – др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпшестој седници одржаној дана 18. новембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

 

 1. Разрешава се Данијел Кишмартон из Владимировца функције председника Управног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар.
 2. Именује се Пуниша Џелебџић из Банатског Карловца на функцију председника Управног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар.
 3. Мандат председника трајаће до истека мандата Управног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, а почиње да тече од дана именовања.
 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-14/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Решење о образовању Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпетој седници одржаној дана 29. октобра 2010. године доноси следеће

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

Члан 1.

         Образује се Комисија за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (у даљем тексту: Комисија).

 

Члан 2.

         Комисија се састоји од председника и четири члана и то:

         Председник Комисије: Адриан Живку из Алибунара.

         Чланови Комисије:

 1. Драгана Коматина из Владимировца,
 2. Милан Пурић из Банатског Карловца,
 3. Стевица Јосимов из Иланџе,
 4. Петар Амбруш из Николинаца,

         Председник и чланови Комисије се именују на мандатни период од годину дана.

 

Члан 3.

         Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити у 2010. години, динамику извођења радова и улагање средстава, а посебно утврдити податке који се односи на пољопривредно земљиште у државној својини у складу са чланом 14. став 7. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06) и прибавити мишљење Комисије из члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту, спровођење поступка за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и давање предлога Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини Председнику општине.

 

 

Члан 4.

         Овим Решењем ставља се ван снаге Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2010. годину, број 020-104/09-04 од 02.11.2009. године,.

 

Члан 5.

         Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-71/10-04
Датум: 29. октобра 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлука о оснивању Службе за прихват и збрињавање напуштених паса и мачака на територији општине Алибунар

На основу члана 66. Закона о добробити животиња (''Службени гласник РС'', број 41/2009), члана 15. тачка 37. и члана 40. тачка 32. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар је на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010. године доноси се

 

О  Д  Л  У  К  А
О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ЗА ПРИХВАТ
И ЗБРИЊАВАЊЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 1. Оснива се Служба за прихват и збрињавање напуштених паса и мачака на територији општине Алибунар (у даљем тексту: Служба) при Јавном комуналном предузећу ''Бунар'' Владимировац.
 2. Служба ће обављати послове предвиђене Законом о добробити животиња, као и другим сродним законима, подзаконским актима и општинским одлукама.
 3. Средства за рад ове Службе обезбедиће се у буџету општине Алибунар, као и у буџетима Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине, из донаторских средстава, из средстава остварених делатношћу Службе, као и из других законом дозвољених извора финансирања.
 4. У циљу остваривања њених задатака, Служба може ангажовати друга физичка и правна лица овлашћена за поједине делатности.
 5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 352-15/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпрвој седници од 14. јула 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

 

Даје се сагласност на Статут Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, коју је усвојио Управни одбор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, број 113-3/2010 од 26. јуна 2010. године.

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-33/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар

На основу члана 4. Одлуке о објављивању Билтена општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 4/2006 и 1/2009) и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар, на XХ седници одржаној 14.06. 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА  УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 

 1. Разрешава се Слободан Вуковић функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар.
 2. У Уређивачки колегијум Билтена општине Алибунар именује се Душанка Вуковић из Владимировца.
 3. Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-38/10-04
Датум: 14. јун 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Правилник о јавном надметању и прикупљању понуда јавним огласом у поступку давања у закуп пословног простора

П Р А В И Л Н И К
О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ И ПРИКУПЉАЊУ ПОНУДА ЈАВНИМ ОГЛАСОМ
У ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

 

Члан 1.

Јавни оглас, расписан ради давања у закуп пословног простора, садржи:

 1. земљишно-књижне или катастарске податке о пословном простору,
 2. површина пословног простора,
 3. податке о опремљености пословног простора,
 4. почетни износ закупнине,
 5. дужину трајања закупа,
 6. гарантни износ за учешће у поступку и рок за повраћај гарантног износа учесницима којима се не даје у закуп пословним простор,
 7. обавештење о датуму пријава,
 8. обавештење о документацији која се мора приложити приликом пријављивања,
 9. обавештење да подносилац пријаве губи право на повраћај гарантног износа ако не приступи јавном надметању, односно не учествује на јавном надметању са по-нуђеним износом, као и ако не закључи уговор у прописаном року,
 10. место и време одржавања јавног надметања.

Гарантни износ из става 1. тачка 7. овог члана утврђује се у висини од 20% од почетног износа закупнине.

 

Члан 2.

Пријава за учешће на јавном надметању садржи:

 1. име, презиме, јединствени матични број грађана и адресу физичког лица, а ако је приватни предузетник и матични број радње из евиденције АПР,
 2. назив, односно фирму и седиште правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар АПР,
 3. уредно овлашћење за заступање,
 4. доказ о уплаћеном гарантном износу,
 5. друга документација која се тражи огласом.

Рок за подношење пријава за учешће у јавном надметању не може бити краћи од 15 дана од дана јавног оглашавања.

 

Члан 3.

Пријава се доставља Комисији.

Ако пријава не садржи потпуну и уредну документацију из члана 2. овог Правилника, Комисија обавештава подносиоца пријаве да је допуни или измени до одржавања јавног надметања.

Ако подносилац пријаве не отклони не-достатке у складу са обавештењем Комисије, не може стећи статус учесника у јавном надметању.

Подаци о пријављеним учесницима су пословна тајна до одржавања јавног надметања.

 

Члан 4.

Поступак јавног надметања почиње тако што Комисија проверава идентитет подноси-лаца уредних пријава или њихових овла-шћених заступника, утврђује ко је стекао ста-тус учесника, изадаје нумерисане картице и утврђује листу учесника јавног надметања.

 

Члан 5.

Услови за спровођење јавног надметања испуњени су ако су најмање два лица стекла статус учесника на јавном надметању и ако та лица или њихови овлашћени заступници присуствују јавном надметању.

У случају да се не испуне услови из става 1. овог члана, поступак се понавља у року од 5 дана и сматра се успелим и ако је само једно лице стекло статус учесника.

Поступак јавног надметања је јаван и могу да присуствују сва заинтересована лица.

 

Члан 6.

Председник Комисије објављује почетак јавног надметања и наводи пословни простор који је предмет јавног надметања, као и почетни износ закупнине.

Председник Комсије пита да ли има заинтересованих лица за пословни простор која је предмет јавног надметања и ко нуди почетни износ закупнине.

Председник Комисије пита учеснике јавног надметања да ли неко нуди већи износ закупнине.

          Поступак се понавља све док има учесника јавног надметања који нуди већи износ закупнине од последње понуде.

Када на трећи позив председника Комисије нико од присутних учесника не нуди већи износ закупнине од последње понуде, Комисија констатује последњу понуду у записник и председник Комисије објављује да је јавно надметање за предметни пословни простор завршено.

Председник Комисије објављује да је јавно надметање за предметни пословни простор завршено и кад после његовог трећег позива нико од присутних учесника не понуди ни почетни износ закупнине.

Након објављивања завршетка јавног надметања у складу са ставовима 4. и 5. овог члана не могу се подносити накнадне понуде.

 

Члан 7.

Комисија може одлучити да изрекне опомену лицу које омета рад Комисије.

Ако и после изрицања опомене исто лице настави да омета рад Комисије, Комисија ће га удаљити из просторије у којој заседа.

После удаљења лица које је ометало њен рад, Комисија наставља са радом.

Ако не може да обезбеди несметано спровођење поступка и поред изречених мера опомене и удаљења, Комисија може да одлучи да прекине јавно надметање.

У случају прекида из става 4. овог члана, Комисија је дужна да одреди када ће се поступак поновити.

Све околности везане за евентуално удаљење појединих лица, или прекида поступка, уносе се у записник.

 

Члан 8.

У записник о току поступка јавног надметања се уноси:

 1. број пријављених учесника,
 2. почетни износ закупнине,
 3. листа учесника са понуђеним износом закупнине,
 4. примедбе учесника јавног надметања,
 5. износ закупнине који је утврђен као најповољнији и податке о учеснику са најповољнијом понудом,
 6. датум и време почетка и завршетка поступка јавног надметања,
 7. остале податке од значаја за рад Комисије.
 8. Записник потписују сви чланови Комисије и лице које води записник.

 

Члан 9.

Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку јавног надметања.

Извештај из става 1. овог члана и записник из члана 8. овог Правилника комисија доставља председнику општине.

 

Члан 10.

Након разматрања извештаја о спроведеном поступку јавног надметања и записника Комисије, председник општине утврђује да ли је поступак јавног надметања спроведен у складу са законом и овом Одлуком.

Ако утврди неправилност у спровођењу поступка, може се наложити да се отклоне недостаци, или да се поступак понови у целости.

 

Члан 11.

Ако се утврди да је поступак спроведен у складу са законом и овом Одлуком, председник општине доноси одлуку којом се понуда одређеног лица прихвати као најповољнија.

 

Члан 12.

Одлука председника општине о прихватању најповољније понуде доставља Комисији за давање у закуп пословног простора на основу које се закључује уговор о закупу пословног простора између општине Алибунар и закупца.

У име општине Алибунар уговор о закупу потписује председник општине или лице које он овлашћује одлуком.

 

Члан 13.

Односи у току поступка који нису предвиђени овим Правилником регулишу се посебним закључком Комисије за давање у закуп пословног простора.

 

 

 

ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЈАВНИМ ОГЛАСОМ

 

Члан 14.

Јавни оглас расписан ради прикупљања понуда за давање у закуп пословног простора садржи:

 1. земљишно-књижне или катастарске податке о пословном простору,
 2. површина пословног простора,
 3. податке о опремљености пословног простора,
 4. почетни износ закупнине,
 5. дужину трајања закупа,
 6. гарантни износ за учешће у поступку и рок за повраћај гарантног износа учесницима којима се не даје у закуп пословним простор,
 7. обавештење о датуму пријава,
 8. обавештење о документацији која се мора приложити приликом пријављивања,
 9. обавештење да подносилац пријаве губи право на повраћај гарантног износа ако не приступи јавном надметању, односно не учествује на јавном надметању са понуђеним износом, као и ако не закључи уговор у прописаном року,
 10. место и време одржавања јавног надметања.

Гарантни износ из става 1. тачка 7. овог члана утврђује се у висини од 20% од почетног износа закупнине.

 

Члан 15.

Понуда мора да садржи:

 1. име, презиме, јединствени матични број грађана и адресу физичког лица, а ако је приватни предузетник и матични број радње из евиденције АПР,
 2. назив, односно фирму и седиште правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар АПР,
 3. уредно овлашћење за заступање,
 4. понуђени износ закупнине,
 5. доказ о уплати гарантног износа,
 6. друга документација која се тражи огласом.

 

Члан 16.

Понуда се доставља Комисији у затвореној коверти, са видљивом назнаком на који се пословни простор односи.

Понуђени износ закупнине мора да буде у динарском износу.

Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује.

Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по изтеку рока за подношење понуда.

Неуредна је понуда:

 1. поднета у отвореној коверти или без видљиве назнаке на који се пословни простор односи,
 2. која не садржи податке и уредна документа која предвиђа ова Одлука.

 

Члан 17.

Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем у записник места и времена јавног отварања понуда, личних података чланова Комисије и података о пословном простору за које су прикупљене понуде.

Неблаговремене понуде посебно се одвајају и не разматрају, што се записнички констатује.

Понуде се разврставају по пословном простору.

Понуде отвара председник Комисије и даје их на увид члановима Комисије.

          Председник Комисије јавно саопштава и диктира у записник садржину сваке понуде и Комисија констатује да ли су понуде уредне.

Комисија посебно записнички констатује уколико за поједине пословне просторе није поднета ниједна понуда.

Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако су приспеле најмање две благовремене и уредне понуде.

У случају да се не испуни услови из става 7. овог члана, поступак се понавља у року од 8 дана и сматра се успелим и када је пристигла само једна уредна понуда.

Поступак јавног отварања понуда завршава се након отварања и разматрања свих приспелих понуда.

Поступак јавног отварања понуда је јаван и могу да присуствују сва заинтересована лица.

 

Члан 18.

У случају ометања рада Комисије у поступку јавног отварања понуда, сходно се примењују одредбе из члана 7. овог Правилника.

 

Члан 19.

Записник о поступку јавног отварања понуда потписују сви чланови Комисије, лице које води записник и присутни подносиоци понуда, односно њихови овлашћени заступници.

Пре потписивања записника из става 1. овог члана присутни подносиоци понуда, односно њихови овлашћени заступници могу унети у записник евентуалне примедбе на поступак јавног отварања понуда.

 

Члан 20.

Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку отварања понуда који мора да садржи редослед понуђача према висини износа који је понуђен за сваки пословни простор посебно.

Извештај из става 1. овог члана и записник са отварања понуда Комисија доставља председнику општине.

 

Члан 21.

На основу извештаја о спроведеном поступку јавног отварања понуда и записника Комисије, председник општине утврђује да ли је поступак прикупљања понуда јавним огла-сом спроведен у складу са законом и овом Одлуком.

Ако се утврди неправилност у спрово-ђењу поступка, председник општине може наложити да се недостаци или неправилности отклоне ако је то могуће или да одлуче да се поступак понови у целости, или да се понови само за поједине пословне просторе ако се оглас односи на више пословних простора.

 

Члан 22.

Ако се утврди да је поступак спроведен у складу са законом и овом Одлуком, на основу приложене документације председник општине доноси одлуку о прихватању најповољније понуде и исту доставља Комисији за давање у закуп пословног простора која представља основ за закључење уговора о закупу пословног простора.

У име општине Алибунар уговор о закупу потписује председник општине, или лице које он овласти посебном одлуком.

 

Члан 23.

Овај Правилник је саставни део Одлуке о давању у закуп пословног простора и ступа на снагу даном ступања на снагу исте.

Предлог одлуке о самодоприносу за насељено место Алибунар

На основу члана 22. став 1. Закона о фина-нсирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС''  број  62/06) и члана 40. тачка 8. Статута општи-не Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на Деветој седници од 20. фебруара 2009. године,  утврђује

           

П Р Е Д Л О Г
ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АЛИБУНАР

 

Члан 1.

Одлуком о самодоприносу за насељено место Алибунар (у даљем тексту: Одлука), уводи се самодопринос за насељено место Алибунар.

            Самодопринос се изражава у новцу. Укупан износ предвиђених новчаних средстава  је 30.000.000,00 динара (словима: тридесетмилионади-нара).

            Самодопринос се уводи за период од 01. априла 2009. године до 30. априла  2014. године.

 

 

Члан 2.

            Самодопринос из ове Одлуке уторшиће се за следеће намене:

 1. реконструкција водоводне мреже у насељеном месту Алибунар;
 2. изградњу капиталних објеката (фискултурна сале, фекална канализација, капела и друге инвестиције из Фонда за капитална улагања, НИП и других извора финансирања – за средства која нису обухваћена наведеним програмима: надзорни орган, пројекти, прикупљање документације и друго);
 3. одржавање комуналних објеката;
 4. одржавање уличне расвете;
 5. одржавање спортских терена и редовна делатност спорта;
 6. одржавање и редовна делатност организација из области културе;
 7. донације школама, невладиним и другим организацијама од интереса за месну заједницу Алибунар;
 8. редовне потребе месне заједнице (плате запосленима, одржавање, набавка потребног материјала);
 9. одржавање тротоара и прелаза;

 

Члан 3.

            Самодопринос се заводи за следеће приходе:

 1. 3% за запослене од плате запослених на нето зараду,
 2. 3% на нето приход остварен делатношћу самосталних радњи, власника приватних предузећа и других лица која се баве личним радом (предузетници)
 3. 20% за пољопривредне произвођаче на катастарски приход
 4. 1% на примања пензионера, уз писмену сагласност пензионера за наплату самодоприноса

 

Члан 4.

            Средства самодоприноса употребиће се према програму коришћења средстава који доноси Савет Месне заједнице Алибунар за период трајања самодоприноса.

 

Члан 5.

            Средства прикупљена путем самодоприноса водиће се на рачуну буџета општине Алибунар.

 

Члан 6.

            Основица за плаћање самодоприноса је

 • за запослене нето плата запосленог
 • за пољопривреднике катастарски приход на који се плаћа порез из дохотка од пољопривредне делатности
 • за самосталне предузетнике: основица је  нето добит остварен делатношћу
 • за пензионере: износ пензије остварен у земљи и иностранству.

 

Члан 7.

            Обвезници самодоприноса су грађани Месне заједнице Алибунар.

 

Члан 8.

            Надзор над наменским коришћењем средстава самодоприноса вршиће савет Месне заједнице Алибунар.

 

Члан 9.

            У случају да се оствари самодопринос у већем износу од износа који је предвиђен овом Одлуком, одлуку о више оствареним средствима донеће грађани Месне заједнице Алибунар, на начин и по поступку предвиђеном за увођење самодоприноса.

 

Члан 10.

            Одлуку о увођењу самодоприноса за насељено место Алибунар прогласиће Скупштина општине Алибунар, након спроведеног референдума.

 

Члан 11.

            Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШИНА ОПШТИНЕ
Број: 014-3/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Решење о именовању комисије за планове

На основу члана 34. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 47/03 и 34/06) и  члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општине Алибунар на VIII седници од 28. јануара 2009. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

 

I

Именује се Комисија за планове (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

 1. Зорица Миливојев, дипломирани инжењер архитектуре из Алибунара – за председника;
 2. Живана Петровић, дипломирани инжењер геологије из Банатског Карловца – за заменика председника;
 3. Александра Ивановић, дипломирани инжењер архитектуре из Банатског Карловца – за члана
 4. Весна Грбић, дипломирани инжењер архитектуре ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“ из Зрењанина – за члана одређеног од стране Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство
 5. Освит Петков, дипломирани инжењер архитектуре ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ из Панчева – за члана одређеног од стране Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство

 

II

Комисија се образује сради пружања стручне помоћи у поступку израде просторног плана општине, израде и споровођење урбанистичких планова као и давања стручног мишљења о идејним пројектима по захтеву Општинске управе, органа надлежног за доношење просторног, односно урбанистичког плана.

 

III

Административне послове за рад Комисије обавља Секрењтаријат за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине. За обавање појединих стручних послова за потребе Комисије могу се ангажовати правна и физичка домаћа или страна лица,

Мандат председника и чланова Комисије траје четири године  с тим што исто лице не може бити именовано више од два пута.

 

IV

Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комсије за планове број 020-48/07-04 од 03. октобра 2007. године.

 

V

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-18/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р

Одлуку о усвајању стратегије руралног развоја Општине Алибунар за период 2010 – 2014 година

На основу члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Осамнаестој седници од 26. фебруара 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О УСВАЈАЊУ  СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПЕРИОД 2010 – 2014 ГОДИНА

 

 

Усваја се Стратегија руралног развоја општине Алибунар за период 2010 – 2014 година.

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-5/10-05
Датум: 26. фебруар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Т. Г. Масарик'' Јаношик

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на Тридесетседмој седници одржаној 29. новембра 2011. године доноси

 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Т. Г. МАСАРИК“ ЈАНОШИК

 

 1. Разрешава се Зузана Халабрин са функције члана Школског одбора Основне школе „Т. Г. Масарик“ Јаношик, из реда представника запсолених.
 2. Именује се Ондреј Урбан на функцију члана Школског одбора Основне школе „Т. Г. Масарик“ Јаношик, из реда представника запослених.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе „Т. Г. Масарик“ Јаношик трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе „Т. Г. Масарик“ Јаношик.
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-18/11-04
Датум: 29. новембар 2011. године

А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Констатовање престанка функције заменика председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011) и Одлуке о избору заменика председника Скупштине општине Алибунар, број 013-6/12-04 од 04. јуна 2012. године, Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, констатује

 

 

ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 

 1. Суса Ђорђу из Владимировца престаје функција заменика председника Скупштине општине Алибунар дана 04. јуна 2012. године.
 2. Објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-53/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома здравља Алибунар

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'' број 107/2005) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетосмој седници од 21. децембра 2011. године доноси

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
 

         Разрешава се Илија Пенца из Владимировца са функције члана Управног одбора Дома здравља Алибунар.

         Именује се Данило Ћирић из Алибунара на функцију члана Управног одбора Дома здравља Алибунар, до истека мандата Управног одбора Дома здравља Алибунар.

         Мандат разрешеног члана Управног одбора престаје даном доношења овог Решења, а мандат именованог члана Управног одбора почиње да тече првог дана од дана доношења овог Решења и траје до истека мандата Управног одбора.

         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-25/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар

         На основу члана 12. Закона о јавним предузе-ћима и обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000, 107/2005, 108/2005 – испр., 123/2007 – др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпшестој седници одржаној дана 18. новембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''ПРВИ МАРТ'' АЛИБУНАР

 

 1. Разрешава се Саша Цветковић из Банатског Карловца функције председника Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар.
 2. Именује се др Марина Николае из Селеуша на функцију председника Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар.
 3. Мандат председника трајаће до истека мандата Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар, а почиње да тече од дана именовања.
 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-13/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

 

 

Решење о именовању директора Јавног предузећа ''Турист Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпетој седници од 29. октобра 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТУРИСТ АЛИБУНАР''
АЛИБУНАР

 

 1. Именује се Ацо Миленковић, дипломирани економиста из Банатског Карловца, на функцију директора Јавног предузећа ''Турист Алибунар'' Алибунар, на мандатни период од четири године.
 2. Мандат именованог почиње да тече од дана именовања, тј. од 29. октобра 2010. године.
 3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-19/10-04
Датум: 29. октобар 2010.
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о изради Плана детаљне регулације за Ново гробље у Банатском Карловцу

 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009 и 81/2009-исправка), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/2004), члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009) и члана 113. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, по прибављеном мишљењу Комисије за планове општине Алибунар, бр. 06-39/10-04 од 10. септембра 2010. године, на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА НОВО ГРОБЉЕ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ

 

Члан 1.

         Приступа се изради Плана детаљне регулације за ново гробље у Банатском Карловцу (у даљем тексту: План). Циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и грађења за простор за који се План израђује.

 

 

Члан 2.

         Укупна површина планског подручја износи сса 2,00,00 ha и обухвата деловае парцела топографски број 3183/31 и 3183/1 у Катастарској општини Банатски Карловац.

 

Члан 3.

         План обавезно садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења, графички део и обавезне прилоге.

         План нарочито садржи:

 1. границу плана и обухват грађевинског подручја;
 2. поделу простора на посебне целине и зоне;
 3. намену земљишта;
 4. регулационе и грађевинске линије улица и јавних површина и објеката са елементима за обележавање на геодетској подлози;
 5. нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
 6. трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
 7. правила уређења и правила грађења по целинана и зонама;
 8. економску анализу и процену улагања из јавног сектора;
 9. локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта;
 10. графички део.

 

Члан 4.

         Рок за израду Плана је 6 (шест) месеци од дана доношења ове Одлуке.

 

Члан 5.

         Носилац израде Плана је Општинска управа општине Алибунар – Секретаријат за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине.

 

Члан 6.

         Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Алибунар и из других извора у складу са законом.

 

Члан 7.

         Надлежни орган, односно организација су дужни да уступе постојеће копије топографског и катастарског плана, односно дигиталне записе, односно катастар подземних инсталација, односно ортофото снимке, као и органи и организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, дужни су да по захтеву, у року од 30 дана доставе тражене податке без накнаде.

 

Члан 8.

         Саставни део Плана је Решење Секретаријата за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, број 501-47/10-03, да се за План детаљне регулације за Ново гробље у Банатском Карловцу, које је у оквиру обухвата Плана генералне регулације за Банатски Карловац, не изгађује стратешка процена утицаја Плана на животну средину.

 

Члан 9.

         План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид.

         Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30 дана, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.

         Јавни увид Плана ће се одржати у Општинској управи општине Алибунар, Трг слободе бр.4.

 

Члан 10.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-54/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Слу-жбени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), а уз Предлог и мишљење Наци-оналног савета румунске националне мањине из Новог Сада, број 132/10 од 12. јула 2010. године, Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетпрвој седници одржаној 14. јула 2010. године доноси

 

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСTВО И ЈЕДИНСТВО“ АЛИБУНАР

 

            Именује се Школски одбор Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар:

 

Из реда представника оснивача:

 1. Ненад Леро
 2. Адријан Живку
 3. Миодраг Братић

 

Из реда представника запослених:

 1. Виолета Баба
 2. Олимпија Троча
 3. Љиљана Битевић

 

Из реда представника родитеља:

 1. Мирко Враговић
 2. Ђорђел Лобода
 3. Марина Паун

 

            Мандат Школског одбора траје четири године и почиње да тече од 14. јула 2010. године.

            Ступањем на снагу овог решења престаје мандат досадашњим члановима Школског одбора.

            Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-25/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Решење о образовању Комисије за утврђивање хитних стамбених потреба угрожених грађана општине Алибунар

На основу члана 20. став 1. тачке 17. и 29. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 12. Одлуке о правима грађана из социјалне заштите (''Службени лист општине Алибунар'', број 6/2008) и члана 40. став 1. алинеја 20. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетој седници од 14. јуна 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ХИТНИХ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА УГРОЖЕНИХ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

         Образује се Комисија општине Алибунар, за утврђивање ургентних стамбених потреба, по захтеву угрожених грађана, чији су стамбени објекти у тој мери пропали услед дотрајалости или дејством елементарних и других непогода, да су постали не-условни за даље становање, те да је неопходна хитна адаптација угрожених делова зграде или објекта, а ради се о социјално, стамбено и материјално угроженим породицама.

 

Члан 2.

         Комисија се именује у следећем саставу:

 1. Душан Јовановић, представник општине Алибунар и председник Комисије;
 2. Саша Цветковић, секретар Секретаријата за инспекцијске послове, члан Комисије;
 3. Драган Ђунисић, директор Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар, члан Комисије;

         У раду Комисије учествоваће и стручни радник Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар задужен за насеље из кога је стамбено угрожена породица.

 

Члан 3.

         Комисија, на основу записника о грађевинском инспекцијском прегледу стамбеног објекта, утврђује да је у питању хитна стамбена потреба по захтеву породице са пребивалиштем на територији општине Аибуанр, и да као социјално угрожена породица само тај објекат поседује и користи за становање.

 

Члан 4.

         На основу утврђене хитне стамбене потребе угрожене породице, Комисија сачињава записник о најнужнијем потребном обиму грађевинског материјала за санирање и адаптацију објекта.

         Општина додељује помоћ у натури – грађе-винском материјалу, уплатом средстава преко рачуна Центра за социјални рад ''1. март'' за општину Али-бунар, код најповољнијег понуђача грађевинског ма-теријала. Добављач је дужан да након преузимања материјала рачун са потписаном отпремницом о преузетом материјалу, достави Центру за социјални рад и Општини.

 

Члан 5.

         Грађевински инспектор је овлашћен да зачини записник о набавци и наменском утрошку додељеног грађевинског материјала за санирање угроженог стамбеног објекта.

 

 

Члан 6.

         Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-39/10-04
Датум: 14. јуна 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о утврђивању економског интереса општине Алибунар за продужење закупног рока на грађевинским парцелама у К.О. Банатски Карловац топ.бр. 821/2 и 821/5

На основу члана 117. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ЗАКУПНОГ РОКА НА ГРАЂЕВИНСКИМ ПАРЦЕЛАМА У
К.О. БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ ТОП.БР. 821/2 И 821/5

 

Члан 1.

Овом Одлуком се утврђује економски интерес општине Алибунар да се одобрава ПП Д.о.о. ''Тим'' и ПП Д.о.о. ''ТС Соех'' из Банатског Карловца продужење закупног рока за закупљене парцеле у к.о. Банатски Карловац, топ.бр. 821/2 и топ.бр. 821/5 на период од 60 година, закупњене по основу уговора о закупу грађевинског земљишта, број ОВ 1103/2003 и ОВ 2807/08.

 

Члан 2.

Продужење рока закупа се одобрава због заједничког инвестирања закупаца у изградњи новог производног поговна на закупљеним парцелама из члана 1. ове Одлуке и запошљавања радника искључиво са територије општине Алибунар.

 

Члан 3.

Продужење закупног рока се условљава тако да се закупци обавезују да изградњу новог производног погона почињу у законском року.

 

Члан 4.

У слуачју да изградња новог производног погона не почиње у законском року, рок закупа се неће продужавати.

 

Члан 5.

Сви односи који настају дејством ове Одлуке регулисаће се посебним уговорима између закупаца и општине Алибунар.

 

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 464-7/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

 

 

 

Одлуку о расписивању општинског референдума ради изјашњавања о прeдлогу одлуке о самодоприносу за насељено место Алибунар као делу територије општине Алибунар

На основу члана 10. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 100. Статута општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“ број 1/2006), Скупштина општине Алибунар, на IX седници одржаној 20. фебруара 2009. године, доноси

 

 

О   Д   Л   У   К   У
О РАСПИСИВАЊУ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О  ПРEДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АЛИБУНАР КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 1. Расписује се општински рефередум у насељеном месту Алибунар као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Алибунар, поводом иницијативе за увођење самодоприноса на територији насељеног места Алибунар као делу територије општине Алибунар за период од 01. априла 2009. године до 31. марта 2014. године, коју је утврдила Скупштина општине Алибунар на IX седници од 20. фебруара 2009. године.
 2. Општински референдум ће се спровести дана 28. и 29. марта 2009. године у времену од 7,00 до 20.00 часова.
 3. На општинском референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:

 

„Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса за насељено место Алибунар“
 
 1. На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи „ЗА“ или „ПРОТИВ“.
 2. Спровођењем референдума руководиће Општинска комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за насељено место Алибунар (у даљем тексу: Општинска комисија), коју ће образовати Скупштина општине Алибунар.
 3. Општинска комисија образоваће гласачке одборе.
 4. Општинска комисија утврдиће и прогласити укупне резултате општинског референдума и доставиће извештај о спроведеном општинском референдуму Скупштини општине Алибунар.
 5. Ради упознавања грађана са садржином предлога Одлуке о увођењу самодоприноса за насељено место Алибунар, предлог Одлуке ће бити објављен у „Службеном листу општине Алибунар“, на огласној табли Месне заједнице Алибунар, као и на други начин који одреди Општинска комисија.
 6. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алиубнар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 014-1/09-04
Датум: 20. 02. 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А    Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р

 

Решење о образовању стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар за 2009. годину

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'' број 62/06), члана 18. став 1. тачка 18. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 9/02, 33/04 и 135/04), члана 117. Статута општине Алибунар  (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на VIII седници од 28. јануара 2009. године, доноси

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ОПШТИНИ АЛИБУНАР ЗА 2009. ГОДИНУ

 

I

            Образује се стручна Комисија за израду горишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар (у даљем тексту: Комисија) за 2009. годину.

 

II

              Комисију чине председник и шест чланова и то:

Председник Комисије:

Ивица Росић, дипломирани инжењер агрономије

 

Чланови комисије:

 1. Рошу Марин
 2. Марилов Милован
 3. Прванов Живојин
 4. Ивков Јовица
 5. Амбруш Петар
 6. Симо Почуча

 

III

Задатак Комисије је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити у 2009. години, динамику извођења радова и улагање средтава, а посебно утврдити податке који се односи на пољопривредно земљишта у државној својини у складу са чланом 14. став 7. Закона о пољопривреном земљишту )''Службени гласни РС'' број 62/06)  и прибавити мишљење Комисије из члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту.

IV

            Комисија је дужна да Предлог годишњег програма из тачке III овог Решења изради и достави Скупштини општине на усвајање.

 

V

            Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-30/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо  с.р.

Одлука о промени назива улица у насељеном месту Владимировац

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 11. и 15. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), и сагласности Министарства за државну управу и локалну самоуправу број 015-05-00009/2010-09 од 12. фебруара 2010. године, на Осамнаестој седници Скупштине општине Алибунар од 26. фебруара 2010. године донета је

 

 

О  Д  Л  У  К  А
О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА
У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВЛАДИМИРОВАЦ

 

Члан 1.

            Мењају се називи улица у насељеном месту Владимировац, општина Алибунар, на иницијативу Савета Месне заједнице Владимировац број 84/2009 од 24. септембра 2009. године и то следеће улице:

 

садашња Улица ЈНА мења назив у: Улица Меда Георгице

садашња Улица Црвене армије мења назив у: Улица Екмечић Богдана.

 

Члан 2.

            Даном ступања на снагу ове Одлуке, физичка и правна лица дужна су се служити новим називом улице.

 

Члан 3.

            На основу ове Одлуке неће се мењати постојећи кућни бројеви.

 

Члан 4.

            Одлуку донставити Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности, ради уписа промене у регистру улица.

 

Члан 5.

            Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:015-2/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

 

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''1. мај'' Владимировац

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на Тридесетседмој седници одржаној 29. новембра 2011. године доноси

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „1. МАЈ“ ВЛАДИМИРОВАЦ

 

 

 1. Разрешава се Љубица Павловић са функције члана Школског одбора Основне школе „1. Мај“ Владимировац, из реда представника запослених, на лични захтев.
 2. Именује се Трифу Кета на функцију члана Школског одбора Основне школе „1. Мај“ Владимировац, из реда представника запослених.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе „1. Мај“ Владимировац трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе „1. Мај“ Владимировац.
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-23/11-04
Датум: 29. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан Др Отонога, с.р.

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Алибунар

На основу члана 40. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, доноси

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

I

         БИЉАНА ВРАГОВИЋ, дипломирани правник из Алибунара, поставља се за секретара Скупштине општине Алибунар, на мандатни период од четири године.

 

II

         Мандат секретара Скупштине општине Алибунар почиње да тече од 04. јуна 2012. године.

 

III

         Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-7/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Дома здравља Алибунар

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'' број 107/2005) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетосмој седници од 21. децембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

 

         Разрешава се Адријан Живку из Алибунара са функције председника Управног одбора Дома здравља Алибунар.

         Именује се Маринел Негру из Алибунара на функцију председника Управног одбора Дома здравља Алибунар, до истека мандата Управног одбора Дома здравља Алибунар.

         Мандат разрешеног председника Управног одбора престаје даном доношења овог Решења, а мандат именованог председника Управног одбора почиње да тече првог дана од дана доношења овог Решења и траје до истека мандата Управног одбора.

         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-24/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Решење о разрешењу и именовању секретара Спортског савеза општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар, на својој Тридесетшестој седници одржаној дана 18. новембра 2011. године доноси

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА
СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 1. Разрешава се Милоје Павловић из Владимировца са функције секретара Спортског савеза општине Алибунар.
 2. Именује се Вук Павловић из Владимировца на функцију секретара Спортског савеза општине Алибунар на период од четири године, почевши од дана доношења овог Решења.
 3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-117/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетпетој седници одржаној 29. октобра 2010. године доноси

 

 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДУШАН ЈЕРКОВИЋ'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

 

 

 1. Разрешава се Далибор Лекић из Банатског Карловца са функције члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац, из реда представника оснивача.
 2. Именује се Александар Ристин из Банатског Карловца на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац, из реда представника оснивача.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац.
 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-39/10-04
Датум: 29. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

План за одбрану од поплава на територији општине Алибунар за 2010. годину

На основу члана 30. став 2. Закона о водама (''Сл.гласник РС'' бр.46/91,53/93, 67/93, 48/94 и 54/96, 101/05 и 51/2010), члана 15. Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник РС'' бр. 119/09), члана 15. тачка 20. и члана 40. став 7. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' бр.12/08 и 13/09) и члана 26. Одлуке о заштити грађана и материјалних добара у кризним ситуацијама и образовању Општинског штаба за управљање у кризним ситуацијама број 020-57/09-04 од 12. 06. 2009. године, Скупштина општине  на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010.. године, доноси

 

  ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2010.  ГОДИНУ

 

I

            Одбрана од поплава изазваних великим атмосферским падавинама и подземним водама организује се и спроводи на грађевинском подручју свих насељених места у Општини Алибунар, у складу са овим Оперативним планом, а на пољопривредном земљишту у складу са планом водопривредног предузећа ''Јужни Банат'' из Вршца и других субјеката за одбрану (предузећа и др.).

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ

 

II

            Одбраном од поплава руководе оперативни штабови.

            На нивоу Општине, Оперативни штаб именује се од стране Општинског штаба за управљање у кризним ситуацијама.

            Месне заједнице именују оперативни штаб за одбрану од поплаве грађевинског подручја насељеног места.

            Оперативни штаб правног лица именује правно лице.

            Општинско веће општине Алибунар даје сагласност на именовање оперативних штабова на нивоу месне заједнице и правних лица.

            Радом Оперативног штаба координира председник штаба који се именује из реда чланова штаба.

            Општински оперативни штаб именује интервентно и друге комисије састављене од стручних лица у циљу процене и предлагања одговарајућих мера.

 

III

            Одбрану од поплаве грађевинског подручја организује, проглашава и спроводи оперативни штаб месне заједнице.

            Одбрану од поплаве у осталим случајевима проглашава, организује и спроводи оперативни штаб субјекта чија је имовина угрожена поплавом.

            О проглашавању одбране од поплаве грађевинског подручја, оперативни штаб месне заједнице обавештава Општински штаб за управљање у кризним ситуацијама, Водопривредно предузеће ''Јужни Банат'' Вршац и Општински оперативни штаб.

 

IV

            Општински оперативни штаб за одбрану од поплаве нарочито:

 • прати стање на подручју општине;
 • прати спровођење мера одбране од поплаве;
 • поставља задатке штабовима месних заједница;
 • прати промене водостања и хидролошке промене;
 • координира рад оперативних штабова месних заједница, правних лица и других субјеката одбране.

 

V

            Ради остваривања задатака Општински оперативни штаб доноси наредбе и решења.

 

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

 

VI

            Грађани месне заједнице старости преко 18 година, дужни су да се ставе на располагање и одазову позиву Оперативног штаба.

            Корисници, сопственици односно држаоци покретних и непокретних материјалних добара дужни су да омогуће да се на тим добрима предузму и спроводе потребне мере заштите (рушење објекта, сече стабала, прокопавање канала, изградња насипа и др.) које нареди Оперативни штаб.

            Оперативни штаб према потреби организује потребан број и састав радних група за извршавање нужних мера заштите у грађевинском подручју.

            Оперативни штаб именује руководиоца одбране као и руководиоце оперативних група.

            Потребна техничка средства за спровођење одбране од поплаве обезбеђују предузећа или друге организације које их поседују и то заједно са посадом.

 

VII

            Оперативни штаб месне заједнице у току одбране од поплаве нарочито:

 • проглашава одбрану од поплаве;
 • организује и позива радне групе;
 • именује руководиоце радних група;
 • ангажује неопходна техничка средства;
 • координира рад са Општинским оперативним штабом, водопривредним предузећем и другим субјектима одбране;
 • координира и усмерава рад радних група;
 • подноси извештаје Општинском штабу, Општинском већу и органима месне заједнице о току одбране од поплаве;
 • предлаже месној заједници мере ради спречавања угрожавања грађевинске зоне;
 • предлаже и прати спровођење превентивних и оперативних мера.

 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

 

VIII

            Превентивне мере заштите су:

 1. Припремање подлога и израда документације за одвођење сувишних вода са подручја;
 2. Изградња система за одводњавање – прихватање атмосферских и других вода и извођење из насеља;
 3. Одржавање система за одводњавање у функционалном стању;
 4. Друге мере које доприносе одвођењу воде из угроженог подручја.

 

ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ

 

IX

            Оперативне мере заштите су:

 1. Утврђивање поплављених површина а посебно узрока поплаве;
 2. Уклањање евентуалних препрека (било које врсте) на каналима за одводњавање вода из насељеног места;
 3. Просецање – шлицовање површина на пољопривредном земљишту ради одвођења воде до одводних канала;
 4. Заштита грађевинских објеката и других добара.

 

X

            Превентивне и оперативне мере у одбрани од поплава изазваних унутрашњим водама, припрема, организује и предузима Јавно водопривредно предузеће у сарадњи са власницима, корисницима земљишта и општином када је у питању прихватање атмосферских вода изведених из насељених места.

 

XI

            Стручни руководилац Оперативног штаба координира рад стручних руководилаца радних група за време одбране од поплаве обављају нарочито следеће послове:

 • врше непосредни увид на угроженом подручју и издају наредбе и организују све хитне радове;
 • предлажу ангажовање радне снаге, механизације и других средстава;
 • подносе извештаје Оперативном штабу о току рада;
 • по завршеној одбрани подноси Оперативном штабу предлог потребних мера ради спречавања поплава.

 

XII

            Лице које несавесно или нестручно обавља поверене послове или његово присуство на други начин утиче на спровођење одбране од поплаве биће удаљено у најкраћем року са дужности а на његово место се поставља друго лице.

            Ослободиће се учешћа у одбрани лица спречена из оправданих разлога (болест и сл.).

            Учесници у одбрани од поплаве су обавезно лица односно власници – корисници добара која су угрожена поплавом.

 

XIII

            Оперативни штабови при предузимању мера могу прогласити:

 • редовну одбрану,
 • ванредну одбрану.

Редовна одбрана се спроводи предузимањем превентивних мера и сталних праћењем ситуације на угроженом подручју и траје све док се сувишне воде могу одвести редовним коришћењем система за одводњавање.

Ванредне мере на одбрани од поплаве уводе се и проглашава се ванредна одбрана у ситуацији када се површинске воде из насељеног места не могу одводити редовним путем те долази до плављења површина и угрожавања усева и објеката а све у зависности од процене свих околности (количина водене масе, могућност повлачења редовним системима и сл.).

 

XIV

            Meсна заједница, предузеће и радни субјекти су обавезни да својим плановима предвиде у којим случајевима ће се прогласити редовна а у којим ванредна одбрана од поплаве.

 

XV

            Јавно водопривредно предузеће може предложити надлежним органима проглашење ванредног стања у складу са законом ради отклањања опасности од поплаве услед сувишних унутрашњих вода.

 

XVI

            Месне заједнице, предузеће и друга правна лица дужни су да у року од 6 (шест) месеци од дана доношења овог плана донесу своје планове одбране и именују оперативне штабове.

 

XVII

            У току оцене планова, Општинси штаб за управљање у кризним ситуацијама може утврдити недостатке и наложити усклађивање или доношење новог плана.

 

XVIII

            У случају неизвршавања обавеза од стране месних заједница, предузећа и других субјеката одбране прописаних овим планом, Општински штаб за одбрану од поплаве предузеће мере из своје надлежности.

 

XIX

            Надзор над применом овог Oперативног плана врши надлежна инспекција у складу са Законом о водама.

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

XX

                 Правно лице које се не одазове позиву за учествовање у одбрани од поплава са техничким средствима и радном снагом казниће се новчаном казном од 50.000,00 до 250.000,00 динара.

                  Одговорно лице у правном лицу за прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,00 до 25.000,00 динара.

 

XXI

                   Уколико се грађанин без оправданих разлога не одазове позиву за учествовање у одбрани од поплава, казниће се новчаном казном од 1.000,00 до 5.000,00 динара.

                    Истом казном казниће се и лице које буде удаљено са дужности на спровођењу одбране од поплава.

                    Уколико лице самовољно напусти послове на одбрани од поплава, казниће се новчаном казном од 5.000,00 до 15.000,00 динара.

 

XXII

                    Уколико неко правно или физичко лице спречава другог у предузимању предвиђених или наређених мера заштите казниће се новчаном казном и то:

               - физичко лице........................... 5.000,00  до   15.000,00 динара

               - правно лице.............................50.000,00 до  500.000,00 динара.

           У случају да физичко или правно лице одбију извршење радњи на које су обавезни према Закону о водама, Закону о елементарним и другим већим непогодама, Одлуци о заштити грађана и материјалних добара у кризним ситуацијама и образовању Општинског кризног штаба за управљање у кризним ситуацијама и Планом за одбрану од поплава, а те радње су у вези са заштитом од сувишних вода и поплава, исте радње предузеће се о трошку лица које је било у обавези да их предузме.

 

XXIII

            Овај Оперативни план ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 217-1/10-04
Датум 01. октобар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''Душан Јовановић'' Банатски Карловац

  На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетпрвој седници одржаној 14. јула 2010. године доноси

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

 

        Именује се Школски одбор Основне школе „Душан Јерковић“ Банатски Карловац:

 

Из реда представника оснивача:

 1. Далибор Лекић
 2. Бојан Радисављевић
 3. Владимир Пурић

 

Из реда представника запослених:

 1. Снежана Радовановић
 2. Јованка Мрављов
 3. Снежана Цветићанин

 

Из реда представника родитеља:

 1. Горица Поповић
 2. Нада Анжур
 3. Драгиша Чанчаревић

 

            Мандат Школског одбора траје четири године и почиње да тече од 14. јула 2010. године.

            Ступањем на снагу овог решења престаје мандат досадашњим члановима Школског одбора.

            Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-26/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

 

Решење о именовању директора Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар

На основу члана 69б. став 3. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (''Службени гласник РС'', број 36/91... 115/05) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Двадесетој седници од 14. јуна 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
''ПРВИ МАРТ'' АЛИБУНАР

 

Именује се Драган Ђунисић, дипломирани правник из Алибунара, на функцију директора Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар, на период од четири године.

 

Мандат почиње да тече од 14. јуна 2010. године.

 

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-23/10-04
Датум: 14. јун 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р

Одлуку о престанку важења Закључка Скупштине општине Алибунар број 463-81/90-05 од 27. априла 1990. године

На основу члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У

О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЗАКЉУЧКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР БРОЈ 463-81/90-05 ОД 27. АПРИЛА 1990. ГОДИНЕ

 

Члан 1.

Овом Одлуком се утврђује престанак важења Закључка Скупштине општине Алибу-нар, донет на седницама Већа удруженог рада и Већа месних заједница СО Алибунар, од 27. априла 1990. године заведен под бројем 463-81/90-05.

 

Члан 2.

Престанком важења Закључка из члана 1. ове Одлуке престаје право коришћења кори-сника пословног простора одређених Закљу-чком.

 

Члан 3.

Пословни простор одређен Закључком из члан 1. ове Одлуке преноси се на коришћење и располагање општини Алибунар.

 

Члан 4.

Право коришћења пословног простора од стране корисника који тренутно користе пословни простор биће регулисано у складу са позитивним прописима.

 

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 463-5/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

Решење о именовању комисије за спровођење општинског референдума ради изјашњавања о предлогу одлуке о самодопринсу за насељено место алибунар у насељеном месту Алибунар као делу територије општине Алибунар

На основу тачке 5.. Одлуке о расписивању општинског референдума ради изјашњавања о предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Алибунар као делу територијие општине Алиубнар број  014-1/09-04 од 20. 02. 2009. године, Скупштина општине Алибунар, IX седници одржаној 20. фебруара 2009. године

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АЛИБУНАР У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ АЛИБУНАР КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 

I

Именује се Комисија за спорвођење општинског референдума  ради изјашњавања о предлогу  Одлуке о самодоприносу за насељено место Алибунар као делу територијие општине Алиубнар који ће се спровести дана 28. и 29 фебруара 2009.. године у времену од 7.00 до 20.00 часова, у саставу:

 1. Биљана Враговић – председник;
 2. Илија Пенца – заменик председника;
 3. Бранислав Рајин, Алибунар – члан;
 4. Томислав Андонов – заменик члана
 5. Ђорђе Цветковић - члан
 6. Саша Клопоћан, Алибунар, Вашарска 25 - заменик члана;

 

II

Комисија за спровођење општинског референдума обавља следеће послове:

 1. стара се о законситости спровођења општинског референдума;
 2. стара се о обезбеђивању материјала за спровођење општинског референдума;
 3. прописује обрасце за спровођење општинског референума;
 4. утврђује и проглашава укупне резултате општинског референума;;
 5. одређује гласачка места;
 6. именује гласачке одборе;
 7. даје упутства гласачким одборима у погледу споровођења општинског референдума;
 8. обавља и друге послове одређене законом и актом о расписивању референдума.

 

III

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 014-2/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А    Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р

 

Решење о престанку мандата директора Туристичке организације општине Алиубнар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој VIII седници одржаној 28. јануара 2009. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИУБНАР

 

Констатује се да је Ђоровић Жељку из Банатског Карловца престао мандат на функцији директора Туристичке организације општине Алибунар.

Послове директора Туристичке организације општине Алибунар обављаће члан Општинског већа општине Алибунар задужен за област туризма.

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-31/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р

Одлуку о утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

 

На основу члана 87. Закона о заштити животне средине (``Сл. гласник РС``, бр. 135/04 и 36/09), члана 1. Уредбе о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину (``Сл. гласник РС``, бр. 109/09), члана 15. став 1. тачка 12) и члана 40. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Осамнаестој седници одржаној дана 26. фебруара 2010. године донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.

            Овом Одлуком се утврђује Накнада за заштиту и унапређивање животне средине (у даљем тексту: Накнада).

Члан 2.

            Критеријуми за утврђивање Накнаде су:

 1. површина за коришћење стамбених и пословних зграда, станова и пословних просторија за становање, односно обављање пословне делатности, као и за коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката (у даљем тексту: непокретност)
 2. остварени приход од активности које утичу на животну средину (у даљем тексту: активности), тј. износ који правно лице, односно предузетник оствари од продаје сировине, полупроизвода и производа у земљи и иностранству. Уколико правно лице, односно предузетник обавља активности на територији више јединица локалне самоуправе, накнада се утврђује сразмерно оствареном приходу на територији општине Алибунар

Члан 3.

            Накнада се одређује у следећим износима, на месечном нивоу, по Критеријумима за утврђивање Накнаде из тачке 1. претходног члана:

 • 0,5 динара/м2 за коришћење стамбених зграда и станова, намењених и подобних за становање
 • 1 динара/m2 за коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне делатности привредних субјеката
 • 0,25 динара/m2 за коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката

            Земљиште из става 1. алинеја трећа овог члана, је земљиште на којем није изграђен објекат или на којем постоји привремена грађевина, као и земљиште на којем се не налази непокретност из става 1. алинеја друга овог члана.

            Земљиште из става 1. алинеја трећа овог члана не обухвата пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште.

 

Члан 4.

            Одређује се Накнада у износу од 0,1% оствареног прихода на годишњем нивоу, по Критеријумима за утврђивање Накнаде из тачке 2. члан 2. ове Одлуке.

            Активности које утичу на животну средину и за које се наплаћује Накнада из претходног става, су одређене чланом 2. Уредбе о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину (``Сл. гласник РС``, бр. 109/09).

 

Члан 5.

            Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више основа, највиши износ накнаде коју тај обвезник плаћа не може бити већи од 0,4% оствареног прихода на годишњем нивоу.

Члан 6.

            Обрачун и наплату прописаних Накнада врши Секретаријат за финансије Општинске управе општине Алибунар - Одсек за пореску локалну администрацију (у даљем тексту: Одсек за пореску локалну администрацију).

            Накнада из члана 3. ове Одлуке  се плаћа до 20. у месецу за претходни месец, на основу Решења које обвезник добија од Одсека за пореску локалну администрацију.

            Накнада из члана 4. ове Одлуке се плаћа најкасније до краја месеца октобра за текућу годину, на основу Решења које обвезник добија од Одсека за пореску локалну администрацију.

 

Члан 7.

            Средства наплаћене Накнаде из става 3. и 4. ове Одлуке су приход Фонда за заштиту животне средине, као посебног евиденционог рачуна у оквиру Буџета општине Алибунар. Средства се користе наменски за заштиту и унапређивање животне средине према програмима коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине.

 

Члан 8.

            Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ``Сл. листу општине Алибунар``.

Република Србија
АП Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 434-17/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р

 

П Р Е Д С Е Д Н И К

Душан Јовановић с.р. 

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''1. мај'' Владимировац

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на Тридесетседмој седници одржаној 29. новембра 2011. године доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „1. МАЈ“ ВЛАДИМИРОВАЦ
 

 

 1. Разрешава се Славица Станојевић са функције члана Школског одбора Основне школе „1. Мај“ Владимировац, из реда представника запослених, због сукоба интереса
 2. Именује се Нада Шакић на функцију члана Школског одбора Основне школе „1. Мај“ Владимировац, из реда представника запослених.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе „1. Мај“ Владимировац трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе „1. Мај“ Владимировац.
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-22/11-04
Датум: 29. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан Др Отонога, с.р.

Одлука о избору председника општине Алибунар

На основу члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
 ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

I

         ДУШАН ЈОВАНОВИЋ из Банатског Карловца изабран је за председника општине Алибунар, на мандатни период од четири године.

 

II

         Мандат председника општине Алибунар почиње да тече од 04. јуна 2012. године.

 

III

         Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-8/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о разрешењу и именовању секретара Општинске изборне комисије

На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 33/02) и члана 100. Статута општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“ број 1/06), Скупштина општине Алибунар на Тридесетосмој седници одржаној дана 21. децембра 2011. године, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

 

 

 1. Разрешава се Маријана Трифу, дипломирани правник из Алибунара, са функције секретара Општинске изборне комисије, на лични захтев.
 2. Именује се Цветана Радуловић Кожокари, дипломирани правник из Локава, на функцију секретара Општинске изборне комисије.
 3. Мандат секретара Општинске изборне комисије траје до истека мандата Општинске изборне комисије, а почиње да тече од 21. децембра 2011. године.
 4. Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-138/11-04
Датум:21. децембар 2011. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Решење о допуни Решења о именовању чланова Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар''

На основу члана 12. Закона о јавном инфо-рмисању  (''Службени гласник РС'' број 43/03), члана 18. став 1. тачка 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09) и члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о службеном гласилу општине Алибунар број 020-115/11-04 од 18. нове-мбра 2011. године,  Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној 18. новембра 2011. године, доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
„СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“
 

Члан 1.

         У Уређивачки колегијум „Службеног листа општине Алибунар“ именују се поред постојећих чланова и:

 1. Гордана Пајевић, одборник Скупштине општине Алибунар,
 2. Виктор Јовановић, одборник Скупштине општине Алибунар.

 

 

Члан 2.

         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''

 

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-116/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р

 

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Т. Г. Масарик'' Јаношик

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетпетој седници одржаној 29. октобра 2010. године доноси

 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''Т. Г. МАСАРИК'' ЈАНОШИК
 

 

 1. Разрешава се Марко Петраш из Јаношика са функције члана Школског одбора Основне школе ''Т. Г. Масарик'' Јаношик, из реда представника оснивача.
 2. Именује се Mирко Коларик из Јаношика на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Т. Г. Масарик'' Јаношик, из реда представника оснивача.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе ''Т. Г. Масарик'' Јаношик трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе ''Т. Г. Масарик'' Јаношик.
 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-40/10-04
Датум: 29. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлука о разрешењу члана Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 49. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009) и члана 35. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2009), Скупштина општине Алибунар, на Двадесеттрећој седници, одржаној дана 01. октобра 2010. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

I

            АЦО МИЛЕНКОВИЋ из Банатског Карловца разрешава се функције члана Општинског већа општине Алибунар.

 

II

            Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-65/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''Први мај'' Владимировац

         На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), а уз Предлог и мишљење националног савета румунске националне мањине из Новог Сада, број 133/10 од 12. јула 2010. године, Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетпрвој седници одржаној 14. јула 2010. године доноси

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПРВИ МАЈ“ ВЛАДИМИРОВАЦ

 

            Именује се Школски одбор Основне школе „Први мај“ Владимировац:

 

Из реда представника оснивача:

1. Ђорђе Шунда

2. Душко Катић

3. Слободан Вуковић

 

Из реда представника запослених:

 1. Радован Бошковић
 2. Љубица Павловић
 3. Славица Станојевић

 

Из реда представника родитеља:

 1. Еуђен Кондан
 2. Саша Секешан
 3. Ивана Крунић

 

            Мандат Школског одбора траје четири године и почиње да тече од 14. јула 2010. године.

            Ступањем на снагу овог решења престаје мандат досадашњим члановима Школског одбора.

            Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-27/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Решење о именовању директора Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар

На основу члана 69б. став 3. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (''Службени гласник РС'', број 36/91... 115/05) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Двадесетој седници од 14. јуна 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
''ПРВИ МАРТ'' АЛИБУНАР

 

Именује се Драган Ђунисић, дипломирани правник из Алибунара, на функцију директора Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар, на период од четири године.

 

Мандат почиње да тече од 14. јуна 2010. године.

 

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-23/10-04
Датум: 14. јун 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р

Предлог Одлуке о самодоприносу за насељено место Иланџа

На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС''  број  62/06) и члана 40. тачка 8. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници одржаној дана 20. априла 2010. године, утврђује

 

П Р Е Д Л О Г
ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ИЛАНЏА

 

Члан 1.

Одлуком о самодоприносу за насељено место Иланџа  (у даљем тексту: Одлука), уводи се самодопринос за насељено место Иланџа.

            Самодопринос се изражава у новцу. Укупан износ предвиђених новчаних средстава  је 7.000.000,00  динара (словима: седамммилионадинара).

            Самодопринос се уводи за период од 01. јуна 2010. године до 31. јула 2014. године.

 

Члан 2.

            Самодопринос из ове Одлуке уторшиће се за следеће намене:

 1. реконструкција водоводне мреже у насељеном месту Иланџа;
 2. изградњу капиталних објеката (фекална канализација, капела и друге инве-стиције из Фонда за капитална улагања, НИП и других извора финансирања – за средства која нису обухваћена наведе-ним програмима: надзорни орган, про-јекти, прикупљање документације и друго);
 3. одржавање  објеката Месне заједнице Иланџа;
 4. одржавање уличне расвете;
 5. одржавање спортских терена и редовна делатност спорта;
 6. одржавање и редовна делатност организација из области културе;
 7. донације школама, невладиним и другим организацијама од интереса за месну заједницу Иланџа;
 8. редовне потребе месне заједнице (плате запосленима, одржавање, набавка потребног материјала);
 9. одржавање тротоара и прелаза;
 10. одржавање сеоског гробља.

 

Члан 3.

            Самодопринос се заводи за следеће приходе:

 1. 3% за запослене од плате запослених на нето зараду,
 2. 3% на нето приход остварен дела-тношћу самосталних радњи, власника приватних предузећа и других лица која се баве личним радом (предузетници)
 3. 40% за пољопривредне произвођаче на катастарски приход
 4. 3% на примања пензионера, уз писмену сагласност пензионера за наплату самодоприноса

 

Члан 4.

            Средства самодоприноса употребиће се према програму коришћења средстава који доноси Савет Месне заједнице Иланџа за период трајања самодоприноса.

 

Члан 5.

            Средства прикупљена путем самодоприноса водиће се на рачуну буџета општине Алибунар, као и на посебном наменском рачуну.

 

Члан 6.

            Основица за плаћање самодоприноса је

 • за запослене нето плата запосленог
 • за пољопривреднике катастарски приход на који се плаћа порез из дохотка од пољопривредне делатности
 • за самосталне предузетнике: основица је  нето добит остварен делатношћу
 • за пензионере: износ пензије остварен у земљи и иностранству.

 

Члан 7.

            Обвезници самодоприноса су грађани Месне заједнице Иланџа који имају пребива-лиште у Иланџи.

 

Члан 8.

            Надзор над наменским коришћењем средстава самодоприноса вршиће савет Месне заједнице Иланџа.

 

Члан 9.

            У случају да се оствари самодопринос у већем износу од износа који је предвиђен овом Одлуком, одлуку о више оствареним средстви-ма донеће грађани Месне заједнице Иланџа, на начин и по поступку предвиђеном за увођење самодоприноса.

 

Члан 10.

            Одлуку о увођењу самодоприноса за на-сељено место Иланџа прогласиће Скупштина општине Алибунар, након спроведеног рефере-ндума. Одлука ће ступити на снагу осмог дана од дана проглашења у Скупштини општине Алибунар

 

 

Члан 11.

            Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-3/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

Решење о давању сагласности на програм пословања ДЈКП „Универзал“ Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/08) и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општине Алибунар на Деветој седници од 20. фебруара 2009. године, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е
 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ДЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР

 

            Даје се сагласност на Програм пословања ДЈКП „Универзал“ Алибунар број 128/09 од 12. 02. 2009. године који је усвојио Управни одбор ДЈКП „Универзал“ Алибунар.

            Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-21/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р

Решење о престанку мандата секретара Спортског савеза Општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој VIII седници одржаној дана 28. јануара 2009. године доноси

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА СЕКРЕТАРА
СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 

1. Констатује се да је Добричић Горану из Банатског Карловца престао мандат на функцији секретара Спортског савеза општине Алибунар.

Послове секреара Спортског савеза општине Алибунар обављаће радник Општинске управе општине Алибунар кога одреди председник општине.

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-19/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р. 

Одлуку о доношењу плана детаљне регулације „Пољопривредно газдинство – Стојанов Златибор“ - Николинци

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/09), члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'' број 12/2008 и 13/2009) и члана 113.  Пословника Скупштине општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'' број 5/2009), Скупштина општине Алибунар, на Осамнаестој седници одржаној 26. фебруара 2010. године, доноси

 

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО – СТОЈАНОВ ЗЛАТИБОР“ - НИКОЛИНЦИ

 

Члан 1.

            Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације ``Пољопривредно газдинство – Стојанов Златибор`` - Николинци (у даљем тексту: План), који је израђен од стране ``Кућа Стил`` ДОО Свилајнац, улица Ж.Ј. Шпанца б.б., од октобра 2009. године.

Члан 2.

            План се састоји из текстуалног дела и графичког дела.

Текстуални део садржи:

I           Увод

II         Правни и плански основ за израду плана

III        Оцена постојећег стања

IV        Концепција и пропозиције развоја, заштите и уређења простора из Просторног плана         општине Алибунар

V         Циљеви уређења, изградње и основни програмски елементи

VI        Подела обухвата Плана са описом границе

VII      Концепт просторне организације са поделом на урбанистичке целине

VIII     Планирана саобраћајна инфраструктура

IX        Правила уређења

 1. Подела земљишта обухваћеног Планом на површину јавне намене и површину предвиђену за грађевинско подручје
 2. Подела на урбанистичке целине и зоне одређене Планом
 3. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простор за паркирање возила са комуналном инфраструктуром
 4. Уређење зелених површина
 5. Услови заштите
 6. Средњирочни програм уређивања јавног грађевинског земљишта

X         Правила грађења

 1. Врста и намена објеката који се могу градити под условима одређеним Планом
 2. Услови за формирање грађевинске парцеле
 3. Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
 4. Дозвољени степен заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле
 5. Дозвољена спратност и висина објеката
 6. Дозвољена међусобна удаљеност објеката и објеката од граница парцеле
 7. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
 8. Услови и начин обзебеђивања приступа парцели и простор за паркирање возила
 9. Услови заштите суседних објеката
 10. Архитектонско и естетско обликовање објеката
 11. Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру
 12. Услови за озелењавање простора
 13. Планирана препарцелација

Графички део садржи:

XI        ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

 1. Шира диспозиција простора обухваћеног Планом
 2. Извод из Просторног плана општине Алибуанар – План намене површина за насељено место Николинци
 3. Катастарско-топографски план, са границом подручја обухваћеног Планом              1:500
 4. Постојеће стање објеката и инфраструктуре                                 1:500
 5. Подела на урбанистичке целине и зоне                                         1:500

XII      ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

 1. Планиране трасе јавне комуналне инфраструктуре и регулација површина јавне намене     1:500
 2. Заштита животне средине   1:500
 3. Планирана препарцелација 1:500

Документација Плана садржи услове надлежних предузећа и осталу документацију.

            Текстуални и графички део Плана су увезани и заједно чине целину.

 

Члан 3.

            План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду (''Службени гласник РС'', број 75/03).

Члан 4.

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-8/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Решење о именовању члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар

На основу члана 4. Одлуке о објављиању Билтена општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 4/2006 и 1/2009) и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општине Алибунар, на предлог председника Скупштине општине, на Тридесетседмој седници одржаној дана 29. новембра 2011. године, доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
БИЛТЕНА ОПШТНЕ АЛИБУНАР

 

 1. У Уређивачки колегијум Билтена општине Алибунар именује се Ференц Косо из Алибунара.
 2. Ово Pешење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-125/11-04
Датум: 29. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавиjан др Отонога

Одлука о престанку функције одборника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011), Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, доноси

 

 

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

I

         ЈОВАНОВИЋ ДУШАНУ, рођеном 1975. године, инжењеру машинства из Банатског Карловца, престаје мандат одборника у Скупштини општине Алибунар избором на функцију председника Општине Алибунар.

 

II

         Мандат одборника из тачке I ове Одлуке престаје даном доношења Одлуке о избору председника Општине Алибунар, односно од 04. јуна 2012. године.

 

III

         Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.

 

IV

         Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-17/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р

Решење о давању сагласности на Статут Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на својој Тридесетосмој седници одржаној дана 21. децембра 2011. године доноси следеће

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ
''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''
АЛИБУНАР

 

Члан 1.

         ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар, број 1/2011 од 16. децембра 2011. године, који је донео Управни одбор Установе културних делатности „Центар за културу Општине Алибунар“ Алибунар.

 

Члан 2.

         Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-137/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Решење о образовању Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2012. годину

         На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној дана 18. новембра 2011. године доноси следеће

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2012. ГОДИНУ

 

Члан 1.

         Образује се Комисија за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2012. годину (у даљем тексту: Комисија).

 

Члан 2.

         Комисија се састоји од председника и чланова и то:

         Председник Комисије: Ивица Росић, дипломирани инжењер пољопривреде

         Чланови Комисије:

 1. Драгана Коматина, дипломирани правник,
 2. Цветана Радуовић Кожокари, дипломирани правник
 3. Биљана Враговић, дипломрани правник,
 4. Људмила Устић, студент,
 5. Пера Мохан, доктор ветерине
 6. Александар Тот, економиста

         Председник и чланови Комисије се именују на мандатни период од годину дана, односно за послове програма за 2012. годину.

 

 

Члан 3.

         Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити у 2012. години, динамику извођења радова и улагање средстава, а посебно утврдити податке који се односи на пољопривредно земљиште у државној својини у складу са чланом 14. став 7. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06) и прибавити мишљење Комисије из члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту.

 

Члан 4.

         Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''

.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-110/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Решење о разрешењу члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар

На основу члана 4. Одлуке о објављивању Билтена општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 4/2006 и 1/2009) и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар, на XХ седници одржаној 14.06. 2010. године доноси

 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА 
УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 

 

 1. Разрешава се Васа Даждеа, радник Општинске управе општине Алибунар, функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар из реда представника запослених због одласка у пензију.
 2. Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-70/10-04
Датум: 29. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р

Одлуку о разрешењу члана Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 49. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009) и члана 35. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2009), Скупштина општине Алибунар, на Двадесеттрећој седници, одржаној дана 01. октобра 2010. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 

I

            ЂОРЂЕ ДРНДАРЕВИЋ из Банатског Карловца разрешава се функције члана Општинског већа општине Алибунар.

 

II

            Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-66/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р. 

 

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''2. октобар'' Николинци

         На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), а уз Предлог Националног савета румунске националне мањине из Новог Сада, број 136/10 од 12. јула 2010. године, Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетпрвој седници одржаној 14. јула 2010. године доноси

 
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„2. ОКТОБАР“ НИКОЛИНЦИ
 

            Именује се Школски одбор Основне школе „2. Октобар“ Николинци:

 

Из реда представника оснивача:

 1. Даниел Агадишан
 2. Персида Пинку
 3. Даниел Пинку

 

Из реда представника запослених:

 1. Бобица Љуба Берлован
 2. Сперанца Менгер
 3. Вирђил Амбруш

 

Из реда представника родитеља:

 1. Ионелиа Кожокар
 2. Маринела Мокшан
 3. Виоара Чолока

 

            Мандат Школског одбора траје четири године и почиње да тече од 14. јула 2010. године.

            Ступањем на снагу овог решења престаје мандат досадашњим члановима Школског одбора.

            Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-31/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Извештај о раду Комисије за спровођење општинског референдума ради изјашњавања о предлогу одлуке о самодоприносу за насељено место Иланџа у насељеном месту Иланџа као делу територије општине Алибунар одржаног дана 08. и 09. маја 2010. године

И З В Е Ш Т А Ј
О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА  О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ  ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ИЛАНЏА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ИЛАНЏА
КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ОДРЖАНОГ ДАНА 08. И 09. МАЈА 2010. ГОДИНЕ
 

         Седница Комисије почела је у 20.00 часова, дана 09. маја 2010. године у згради Скупштине општине Алибунар.

         Седници Комисије присуствују:

 1. Биљана Враговић – председник Комисије;
 2. Недељко Коњокрад – заменик председника;
 3. Илија Пенца – члан;
 4. Слађана Вукајловић – заменик члана;
 5. Дарко Николић – члан;
 6. Сања Стојмиров – заменик члана.

 

         Комисија је утврдила да није било повреда одредаба Закона о референдуму и народној иницијативи и није поништила изборе ни на једном гласачком месту.

         На основу гласачког материјала примљеног од гласачких одбора, утврђено је:

 • да је од укупно два гласачка места у Иланџи примљен гласачки материјал са два гласачка места,
 • да је за гласање предато укупно 1358гласачких листића,
 • да је остало неупотребљено 1128гласачких листића,
 • да према изводима из бирачких спискова има укупно уписаних бирача 1358,
 • да је, према изводима из бирачких спискова на гласање изашло 230гласача, што износи 16,94%,
 • да је према укупном броју гласачких листића у гласачким кутијама гласало 230 бирача, што износи 16,94%,
 • да је било неважећих 1гласачки листић,
 • да је било важећих 229гласачких листића,
 • да је ''ЗА'' гласао 141гласач,
 • да је ''ПРОТИВ'' гласало 88гласача.

 

         Обзиром да је гласало 230гласача, што чини 16,94% гласача у Месној заједници Иланџа, према резултатима гласања Комисија констатује ДА НИЈЕ ДОНЕТА ОДЛУКА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ИЛАНЏА.

         На основу овог Записника, Комисија ће објавити Извештај о резултатима референдума и доставити га Скупштини општине.

 

У Алибунару, дана 09. маја 2010. године
Број: 014-1/10-04

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:

Биљана Враговић, с.р.

Одлуку о расписивању општинског референдума ради изјашњавања о предлогу одлуке о самодоприносу за насељено место Иланџа као делу територије општине Алибунар

На основу члана 10. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 40. тачка 8. Статут општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. године доноси

 

О   Д   Л   У   К   У
О РАСПИСИВАЊУ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О  ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ИЛАНЏА КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Расписује се општински рефередум у насељеном месту Иланџа  као делу те-риторије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлу-ке за увођење самодоприноса за насе-љено место Иланџа, поводом Предлога Одлуке о самодоприносу за насељено место Иланџа, коју је утврдила Ску-пштина општине Алибунар на Деветна-есој седници од 20. априла 2010. године.

 

Општински референдум ће се спровести дана 08. и 09. маја 2010. године у времену од 7,00 до 20.00 часова. Изјашњавање ће се спровести по бирачком списку за насељено место Иланџа

 

На општиснком референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:

 

„Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса за насељено место Иланџа“

 

На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи „ЗА“ или „ПРОТИВ“.

 

Спровођењем референдума руководиће Општинска комисија за спровођење ре-ферендума о увођењу самодоприноса за насељено место Иланџа (у даљем тексу: Општинска комисија), коју ће образо-вати Скупштина општине Алибунар.

 

Општинска комисија образоваће гласачке одборе.

 

Општинска комисија утврдиће и про-гласити укупне резултате општинског референдума и доставиће извештај о спроведеном општинском референдуму Скупштини општине Алибунар.

 

Ради упознавања грађана са садржином предлога Одлуке о увођењу самодопри-носа за насељено место Иланџа, предлог Одлуке ће бити објављен у „Службеном листу општине Алибунар“, на огласној табли Месне заједнице Ила-нџа, као и на други начин који одреди Општинска комисија.

 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алиубнар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-4/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А    Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

Решење о давању сагласности на програм пословања ДЈКП „Бунар“ Владимировац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/08) и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општине Алибунар на Деветој седници од 20. фебруара 2009. године, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ДЈКП „БУНАР“ ВЛАДИМИРОВАЦ

 

            Даје се сагласност на Програм пословања ДЈКП „Бунар“ Владимривац број 31 од 10. фебруара 2009. који је усвојио Управни одбор ДЈКП „Бунар“ Владимривац.

            Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-22/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора ДЈКП ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општи-не Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој VIII седници одржаној 28. јануара 2009. год. доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР
 

I

Разрешавају се председник и чланови  Управног одбора ДЈКП „Универзал“ Алибунар:

 1. Лобода Ђорђел – председник
 2. Пеђа Мајсторовић -члан
 3. Станко Крнетић –члан
 4. Рајин Бранислав – члан.

 

II

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-1/09-04
Датум: 28. јануар. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа ''Турист Алибунар'' Алибунар у оснивању

На основу члана 26. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „ТУРИСТ AЛИБУНАР“ Алибунар број 023-1/10-04 од 26. фебруара 2010. године и  члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Осамнаестој седници од 26. фебруара 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР У ОСНИВАЊУ
 

 

            У Управни одбор Јавног предузећа ''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' Алибунар у оснивању именују се:

 

 1. Адријан Живку из Алибунара – председник
 2. Снежана Слепчевић из Владимировца – члан
 3. Јонел Секешан из Владимировца – члан
 4. Дарко Николић из Иланџе– члан
 5. Иван Ђокић из Банатског Карловца – члан

 

Именовани ће ову функцију обављати до именовања управног одбора, а након регулисања статуса  фирме и доношења свих потребних правних аката.

            Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-5/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р 

Решење о образовању Комисије за имовину општине Алибунар

На основу члана 44. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на Тридесетседмој седници од 29. новембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМОВИНУ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

            Образује се Комисија за имовину Општине Алибунар у саставу:

 1. Војислав Диклић, заменик председника Општине – председник;
 2. Октавијан др Отонога, председник Скупштине општине – заменик председника;
 3. Илија Пенца, секретар Општинског већа општине Алибнар – члан;
 4. Драгана Коматина, члан Општинског већа општине Алибунар – члан;
 5. Биљана Враговић, секретар Скупштине општине Алибунар – члан;
 6. Цветана Радуловић – Кожокари, начелник Општинске управе општине Алибунар – члан.

            Задатак Комисије је да, у сарадњи са надлежним органима у Општинској управи, евидентира све непокретности које би, сагласно Закону о јавној својини, требало да постану својина Општине Алибунар. У складу са извршеном евиденцијом, Комисија ће сачинити списак непокретности у државној својини које би, сагласно одредбама Закона о јавној својини, постале власништво Општине Алибунар, као и непокретности које користе месне заједнице, предузећа, установе и организације чији је оснивач Општина Алибунар.

            Након сачињавања евиденције и извештаја, Комисија ће, у сарадњи са надлежним секретaријатом Општинске управе општине Алибунар, предузети све мере и радње да би се Општина Алибунар укњижила као власник и корисник непокретности у општинској својини.

            Комисија има право на накнаду за свој рад, чију ће висину одредити Комисија за кадровска, административна питања и радне односе.

            Рад Комисије финансираће се из буџета Општине Алибунар

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-124/11-04
Датум: 29. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавиjан Др Отонога

Одлука о избору заменице председника општине Алибунар

         На основу члана 43. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ПРЕДСЕДНИКА
 ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 

 

I

         ДРАГАНА КОМАТИНА из Владимировца изабрана је за заменицу председника општине Алибунар, на мандатни период од четири године.

 

II

         Мандат заменика председника општине Алибунар почиње да тече од 04. јуна 2012. године.

 

III

         Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-9/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Одлука о допуни Самосталног члана Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини

основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09; 81/09 – испр.; 64/10 – Одлука УС и 24/11) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на Тридесетосмој седници одржаној дана 21. децембра 2011. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ДОПУНИ САМОСТАЛНОГ ЧЛАНА
ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

 

Члан 1.

         У Одлуци о постављању привремених објеката на јавној површини (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 19/09; 11/10; 12/10; 7/11 и 9/11) – Самостални чланови Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 7/11), у члану 15. после става 2. се додају нови ставови 3., 4., 5. и 6. који гласе:

         ''Обавезе по основу дуга за накнаду за закуп јавне површине се могу уплатити једнократном уплатом, ил у највише 12 једнаких месечних рата.

         Ради обезбеђивања плаћања накнаде у ратама, ако је инвеститор правно лице, дужан је да Секретаријату достави један од инструмената обезбеђења плаћања: банкарску гаранцију ''без приговора'' и наплату ''на први позив'', са клаузулом о укључењу валоризације у гаранцију, хипотеку у корист општине Алибунар, меницу или други инструмент обезбеђења.

         Наплату инструмената из претходног става, општина Алибунар ће вршити у корист прописаних уплатних рачуна накнаде за закуп јавне површине, број 840-741534843-98, у корист Буџета општине Алибунар.

         Наплата приспелих задужења, на неплаћених у уговореним роковима од стране физичких лица, извршиће се принудним путем, сходно прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација.''

         Досадашњи ставови 3., 4., 5. и 6. постају ставови 7., 8., 9. и 10.

 

Члан 2.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-92/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р

Решење о именовању члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 60. став 2. Закона о пољо-привредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној дана 18. новембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

Члан 1.

         Именује се Цветана Радуловић Кожокари за члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

 

Члан 2.

         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-109/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Решење о постављењу начелника Општинске управе

На основу члана 54. и 56. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 58. алинеја 7. и члана 73. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Општинско веће општине Алибунар на Тридесетдругој седници одржаној дана 25. октобра 2010. године донело је

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

I

         ПОСТАВЉА СЕ Наташа Стефановић, дипломирани правник из Банатског Карловца, за начелника Општинске управе општине Алибунар на период од пет година.

         Именована ступа на дужност дана 11. новембра 2010. године и мандат почиње да тече даном ступања на дужност.

 

II

         Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

 

III

         Решење објавити у Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 112-19/10-04
Датум: 25.10.2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данијел Кишмартон, с.р.

Одлуку о избору члана Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 66. став 1. и 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008 и 13/2009) и члана 35. став 2. и 3. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 

I

         ВЛАДИМИР КОВИЈАНИЋ из Банатског Карловца бира се на функцију члана Општинског већа општине Алибунар.

 

II

         Мандат члана Општинског већа општине Алибунар траје до истека мандата Скупштине општине Алибунар, а почиње да тече од 01. октобра 2010. године.

 

III

         Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-67/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''3. октобар'' Локве

         На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), а уз Предлог Националног савета румунске националне мањине из Новог Сада, број 135/10 од 12. јула 2010. године, Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетпрвој седници одржаној 14. јула 2010. године доноси

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„3. OKTOБАР“ ЛОКВЕ
 

            Именује се Школски одбор Основне школе „3. Октобар“ Локве:

 

Из реда представника оснивача:

 1. Јон Шаманц
 2. Марија Станчу
 3. Петар Мохан

 

Из реда представника запослених:

 1. Дојна Ардељан
 2. Ана Стефан
 3. Мариоара Ђан Мунћан

 

Из реда представника родитеља:

 1. Мариоара Чобан
 2. Весна Мохан
 3. Даниела Мохан

 

            Мандат Школског одбора траје четири године и почиње да тече од 14. јула 2010. године.

            Ступањем на снагу овог решења престаје мандат досадашњим члановима Школског одбора.

            Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-30/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о преносу у власништво рачунарске опреме у својству оснивачког улога

На основу члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. године, доноси

 

 

О   Д   Л   У   К   У
О ПРЕНОСУ У ВЛАСНИШТВО
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
У СВОЈСТВУ ОСНИВАЧКОГ УЛОГА

 

 

I

            Преноси се у власништво Јавном кому-налном предузећу „СЕВЕР ИЛАНЏА“ Иланџа рачунарска опрема,  власништво Скупштине општине Алибунар, и то:

1.

Рачунарска конфигурација

2.

Монитор АЦЕР 18,5

3.

Миш

4.

Тастатура

 

II

            На основу куповне вредности утврђене у фактурама – рачунима за куповину наведене опреме, новчана вредност горе означене рачунарске опреме износи укупно 267,2130 еура у динарској противредности која на дан 20. 04. 2010. године износи 26.580,00 динара што Скупштина општине уноси као оснивачки улог, а у својсту оснивача Јавног комуналног предузећа „СЕВЕР ИЛАНЏА“ Иланџа.

 

III

            На основу ове Одлуке, овлашћује се председник Скупштине општине Алибунар да закључи уговор о преносу средстава наведених у тачкама I и II ове Одлуке.

 

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 404-20/10-04
Датум:  20. април 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Решење о давању сагласности на програм пословања ДЈКП „Услуга“ Банатски Карловац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/08) и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општине Алибунар на Деветој седници од 20. фебруара 2009. године, доноси

 

 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ДЈКП „УСЛУГА“ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

 

            Даје се сагласност на Програм пословања ДЈКП „Услуга“ Банатски Карловац број 1/09 од 12. 02. 2009. године који је усвојио Управни одбор ДЈКП „Услуга“ Банатски Карловац.

            Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-23/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општи-не Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој VIII седници одржаној 28. јануара 2009. год. доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДЈКП ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
 

I

Разрешавају се председник и чланови Управног одбора ДЈКП „Услуга“ Банатски Карловац:

 1. Ковијанић Владимир – председник
 2. Гогић Стеван – члан
 3. Пурић Радован  – члан.

 

II

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-2/09-04
Датум: 28. јануар. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Турист Алибунар “ Алибунар у оснивању

На основу члана 26. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „ТУРИСТ АЛИБУНАР“ Алибунар број 023-1/10-04 од 26. фебруара 2010. године и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Осамнаестој седници од 26. фебруара 2010. године доноси

 

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТУРИСТ АЛИБУНАР “ АЛИБУНАР У ОСНИВАЊУ

 

            Именује се Људмила Устић из Владимировца на функцију вршиоца дужност директра Јавног предузећа „ТУРИСТ АЛИБУНАР“ Алибунар у оснивању.

            Именованa ће ову функцију обављати до именовања директора, а најдуже годину дана.

            Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-4/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

85. седница Општинског већа

На дневном реду 85. седнице Општинског већа Општине Алибунар, у петак, 6. јануара анализиране су иницијативе Одељења за финансије, као и Одељења за урбанизам, а усвојено је и неколико извештаја. Седницом је председавао Предраг Белић, председник Општине.

Continue Reading

Констатовање престанка функције заменика председника општине Алибунар

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011) и Одлуке о избору заменице председника општине Алибунар, број 013-9/12-04 од 04. јуна 2012. године, Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, констатује

 

 

ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 

 

 1. Диклић Војиславу из Новог Козјака престаје функција заменика председника општине Алибунар дана 04. јуна 2012. године.
 2. Објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-53/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Одлука о давању сагласности за рад пијаце у Николинцима

         На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011), члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 7. Одлуке о пијацама (''Службени лист општине Алибунар'', број 3/1996 и 10/2005), Скупштина општине Алибунар на Тридесетосмој седици одржаној дана 21. децембар 2011. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАД
ПИЈАЦЕ У НИКОЛИНЦИМА

 

 1. Даје се сагласност на Одлуку Савета Месне заједнице Николинци, број 101/11 од 01. јула 2011. године, за рад пијаце у Николинцима, на парцели у к.о. Николинци, део парцеле топ.бр. 1765, површине 120 m² - део Улице виноградарске у Николинцима. Парцела се налази у грађевинском подручју, државна својина са правом коришћења Општине Алибунар.
 2. За пијачни дан одређује се сваки уторак у седмици.
 3. Пријачни дан је једанпут седнично.
 4. Управљање пијацом, опремање пијаце, сходно Одлуци о пијацама, и наплату прихода од вршења пијачне делатности вршиће Месна заједница Николинци.
 5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-136/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Одлука о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности општине Алибунар

         На основу члана 44. став 2., члана 46. став 2., члана 55. став 2. и члана. 110. и 111. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', бр.24/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи ''Службени гласник РС'' бр.129/2007) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист Општине Алибунар'', бр.12/2008 и 13/2009), Скупштина општина Алибунар, на Тридесетшестој седници одржаној 18. новембра 2011. године, донела је                                            

О Д Л У К У
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

1.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

         Овом Одлуком уређује се обим, услови и начин остваривања права на материјалну подршку и друге облике материјалне помоћи и услуга социјалне заштите у складу са Законом о социјалној заштити (у даљем тексту: Закон), за чије је остваривање надлежна општина Алибунар као и начин финансирања и обезбеђивања средстава.

         Услуге у социјалној заштити и материјалну подршку утврђене овом одлуком, могу да остваре лица са пребивалиштем на територији општине Aлибунар, а изузетно лица која  се затекну на тери-торији општине Алибунар у стању социјалне потребе.

 

2. ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

Члан 2.

Облици социјалне заштите која се уређују овом одлуком су права на материјалну подршку и друге облике материјалне помоћи и услуге социјалне заштите.

 

Члан 3.

Право на различите врсте материјалне подршке остварује се ради обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености корисника.                            

        Облици Материјалне подршке су:

 1. једнократна новчана помоћ,
 2. опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу.  

         Друга права – посебни облици социјалне заштите o чијем се обезбеђивању стара општина су:

 1. помоћ у натури:  огрев, књиге, школски прибор и животне намирнице,
 2. накнада трошкова сахране;
 3. регресирање трошкова превоза и смештаја у ученичке и студентске домове,
 4. регресирање боравка у предшколској установи,
 5. регресирање и бесплатне ужине, 
 6. подршка деци без  родитељског старања за почетак самосталног живота,
 7. трошкови рада сталне комисије за попис и процену имовине лица која се налазе под старатељством,
 8. новчана помоћ породице храниоца који је на дoбровољном служењу војног рока,
 9. народна кухиња;
 10. субвенције комуналних услуга,
 11. накнада трошкова за летовања, зимовања, екскурзије, излете и школу у природи,
 12. регресирање медицинских услуга,
 13. помоћ незапосленим студентима на територији општине Алибунар ради праћења програма студија.

         Права утврђена ставом 1. и 2. овог члана везана су за личност и не могу се преносити. 

         Услуге социјалне заштите су:

 1. помоћ у кући,
 2. привремени смештај у прихватилиште или прихватну станицу,
 3. дневни боравак за децу са сметњама у менталном развоју,
 4. рад мобилног тима и услуге неодложних интервенција,
 5. клубови за одрасла и стара лица,

6.         имплементација права утврђених Стратегијом социјалне заштите општине Алибунар и други облици социјалне заштите приоритетни за општину Алибунар.

 

Члан 4.

         Обим  и услови за остваривање права  и услуга из 3. ове Одлуке зависе од расположивих средстава у буџету општине. 

         Средства  за  финансирање  права  и  услуга  социјалне  заштите  из  члана 3. ове  Одлуке обе-збеђују  се  у  буџету општине,  учешћем  корисника права  и  њихових  сродника  обавезних  на  издр-жавање, од спонзора, донатора и других извора. 

 

3.  МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА

 

           1. Једнократна новчана помоћ

 

Члан 5.

         Право на  једнократну новчану помоћ  имају појединци  и породице које  се налазе у  стању  тренутне потребе  или  изузетно  тешкој  ситуацији,  коју  не  могу самостално  превазићи  у  случајевима:  задовољавања основних  животних  потреба,  постпеналне  заштите, прихвата  по  престанку  смештаја  и  у  другим ситуацијама  по  процени  Центра  за  социјални  рад општине Алибунар  (у даљем тексту: Центар за социјални рад).

         Задовољавањем  основних  животних  потреба сматра  се:  набавка  намирница,  а  у  изузетним случајевима,  набавка  неопходне  гардеробе,  као  и задовољавање других потреба  изазваних специфичним стањем или ситуацијом (болест, хируршке интервенције, тешка инвалидност и сл.).

 

Члан 6.

         Висина  једнократне новчане помоћи утврђује се  зависно  од  потреба  и  стања  појединца,  односно породице.

         Једнократна  новчана  помоћ  не може бити већа од  висине  просечне зараде остварене по запосленом у општини Алибунар.

 

Члан 7.

         Право  на  једнократну  новчану  помоћ појединац  или  породица  могу  да  остваре  највише  три пута у току једне календарске године.

         Изузетно од става 1 овог члана, појединац или породица  могу  ово  право користити  и  више  од три пута  у календарској  години,  с  тим  да  укупна  средства остварена  по  основу  овог  права  не  прелазе  износ просечне  месечне  нето  зараде  по  запосленом исплаћене  на  територији  општине  према последњем објављеном статистичком податку. 

 

Члан 8.

         У поступку решавања о праву на једнократну новчану  помоћ Центар за социјални  рад, дужан  је  да цени да ли се пружањем других облика социјалне заштите може  ефикасније  постићи  задовољавање  потреба корисника. 

         Новчана накнада за добровољно радно анга-жовање у локалној заједници припада радно спо-собним лицима, која се налазе у стању социјалне потребе.  Ако лице упућено на добровољно радно ангажовање неоправдано одбије ангажовање не може остварити право на једнократну новчану помоћ.

 

Члан 9.

         Поступак  за  остваривање  права  на једно-кратну  новчану  помоћ  је  хитан, а рок  за доно-шење  решења  по  поднетом  захтеву  за оства-ривање  овог  права  је  до месец дана  од  дана подношења  захтева,  односно  од  дана  утврђеног стања  социјалне  потребе  по  службеној  дужности  од стране Центра за социјални рад, уколико су обезбеђена средства за исплату права. 

 

          2. Опрема корисника за смештај у уста-нову социјалне заштите или другу породицу

 

Члан 10.

         Право  на  опрему  за  смештај  у  установу со-цијалне  заштите  или  другу  породицу  има  лице  које  се упућује  на  смештај  у  установу  социјалне  заштите  или другу породицу, а ту опрему не може обезбедити сам, нити  је могу  обезбедити  сродни-ци  који  су  у  складу  са позитивним прописима дужни да учествују у његовом  издржавању. 

 

Члан 11.

         Опрема  корисника  за  смештај  у  установу социјалне  заштите,  односно  другу  породицу  обухвата одећу,  обућу  и  трошкове  превоза  корисника  до установе, односно породице.

         Путни  трошкови  до  установе,  односно породице  у  коју  се  корисник  упућује  на  смештај, подразумевају  стварне  трошкове  превоза,  а  о  врсти  и начину превоза одлуку доноси Центар за социјални рад, узимајући  у  обзир  пре  свега  здравствено  стање  и узраст корисника који се смешта.

 

Члан 12.

         О  праву  на  опрему  за  смештај  корисника  у установу социјалне заштите или другу породицу одлучује Центар  за  социјални  рад  решењем,  након  утврђивања да ли су испуњени услови из члана 10. ове одлуке. 

         Центар  за  социјални  рад  ће  обезбедити,  у складу  са  решењем  о  признатом  праву  на  опрему, набавку  неопходне  обуће  и  одеће  као  и  путне трошкове кориснику који се упућује на смештај.

 

 

4.  ДРУГА ПРАВА  –  ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

          1. Помоћ у натури

 

         1.1. Набавка огрева

 

Члан 13.

         Право на набавку огрева могу остварити корисници новчане социјалне помоћи, из категорије старих лица без породичног старања као и појединци и породице у стању социјалне потребе, а чији су чланови  радно неспособни или лошег здравственог стања  и самохране породице ( где је други родитељ преминуо).                       

         Корисницима који остваре право на огрев испоручиће се огревно дрво у количини од 1- 3 м3 или противредност у новчаном износу.

         Обезбеђење помоћи из става 1. овог члана  вршиће се у оквиру расположивих средстава буџета општине Алибунар за односну годину, путем Органа, Организације или Установе коју одреди Општина.

 

          1.2.  Набавка уџбеника и школског прибора за ученике основних школа

 

Члан 14.

         Редовним ученицима основних школа на територији општине из породица корисника НСП-а и које се нађу у стању изузетно тешке социјалне потребе, могу се набавити уџбеници и школски прибор, у складу са могућностима Општине и посебном одлуком Општине за наведену школску годину.

         Набавка уџбеника подразумева набавку нових уџбеника и/или набавку коришћених уџбеника у акцијама које ће се спроводити са основним школама.

         Коначан списак корисника за право из става 1 овог члана сачиниће општински орган надлежан за образовање у сарадњи са основним школама и Центром за социјални рад.

 

          1.3. Животне намирнице (хлеб и млеко)

 

Члан 15.

         Корисницима НСП-а или другим појединцима и породицама који се нађу у стању изузетно тешке социјалне ситуације  може се краткорочно,  одобрити право на хлеб и млеко (1-3 векне хлеба и 1-3 литре млека дневно) који ће корисник преузимати у одређеној продавници.

         Право утвђује Центар за социјални рад доношењем решења у којем је наведена дневна количина намирница,  рок у којем се право користи и трговинска радња где ће се преузимати намирнице. 

 

Члан 16.

         Помоћ у натури утврђује се када се применом метода  стручног социјалног рада, због хитности поступања, процени да је то најбољи и најефикаснији начин хитне материјалне помоћи,  за  корисника који се нашао у стању изузетне социјалне потребе (изискује и процену потребе хитне интервенције).

         Потребна документа и неопходну процедуру у поступку утврђивања права на помоћ у натури доноси Центар.

         Средства за помоћ у натури  обезбеђује општина, други спонзори и донатори.

   

      2. Накнада трошкова сахране

 

Члан 17.

         Накнада трошкова сахране признаје се за:

 1. кориснике НСП-а и чланове њихових породица за које носилац остварује право са местом пребивалишта, односно боравишта у местима општине Алибунар,
 2. лица која немају законске обвезнике издржавања,
 3. лица за које трошкове смештаја у установе социјалне заштите у целости сноси буџет Републике Србије,
 4. непозната лица или лица непознатог пребивалишта која се нађу на територији општине Алибунар.

         Накнада трошкова сахране се може одобрити и другим лицима који су у стању социјалне потребе а нису остваривали приходе, немају непокретну и покретну имовину из које би се наведени трошкови могли  намирити,  са местом пребивалишта  односно боравишта у местима општине Алибунар.

           

Члан 18.

         О праву на покривање  трошкова сахране одлучује Центар на основу захтева надлежног органа Општинске управе – месне канцеларије, месне заједнице, другог лица или по службеној дужности.

         Трошкови обухватају основну опрему најниже вредности и радње које су неопходне за обављање сахране покојника.

         Трошкови сахране признају се у висини најмање цене од стране предузећа, која су регистрована за ту делатност са територије општине Алибунар, по одлуци Општинског већа.

         Средства за ове намене обезбеђује општина.

         У случају да Центар утврди постојање заоставштине умрлог лица, или друго право за накнаду трошкова сахране (здравствено осигурање, животно осигурање и др.) рефундираће се износ трошкова сахране и исти се пренети у буџет општине Алибунар.

 

           3. Регресирање трошкова превоза и смештаја у  ученичким и  студентским  домовима

 

Члан 19.

         Право на месечне карте средњошколаца обезбеђује се на предлог надлежног органа Општинске управе, а реализују путем Центра за социјални рад.

         Регрес у висини од 100 % од цене месечне ђачке карте имају и редовни ученици:

- из породица  корисника НСП-а,

- без родитељског старања на породичном смештају,

- самохраних родитеља (уз доказ о смрти другог родитеља) која су у стању социјалне потребе.

         Право из става 1 овог члана имају ученици који редовно и свакодневно похађају основну, средњу  или школу за децу ометену у развоју, а која је изван места њиховог становања.

 

Члан 20.

         Редовни ученици и студенти (буџетско финансирање) из категорија сагласно члану 19. Став 2. који се налазе смештени у ученичким и студентским домовима имају право на накнаду трошкова смештаја са исхраном у домовима, под условом да нису корисници стипендија које се исплаћују из буџетских средстава.

         Редовни ученици и студенти из категорија сагласно члану 19. Став 2. имају право на накнаду трошкова превоза за два доласка месечно, од места школовања до места пребивалишта у  висини повратне аутобуске карте (викенд карта), а они који нису на смештају имају право на накнаду за део трошкова школовања, у износу по Одлуци Општине.

         За реализацију права из члана 19. и 20. Став 1., 2. задужује се надлежни секретаријат Општинске управе Алибунар, а средства се обезбеђују у општинском буџету.

 

          4. Право на регресирање  боравка  у предшколској установи

 

Члан 21.

         Право на бесплатан боравак у предшколској установи „Полетарац“ Алибунар имају деца са сталним местом пребивалишта, односно боравишта:

 1. из породица корисника НСП-а,
 2. самохраних родитеља који су у стању социјалне потребе (уз прилагање доказа о смрти другог родитеља или родитеља о неиспуњавању обавезе издржавања из било ког разлога, по судским пресудама или другим доказима на основу којих је неспорно да се издржавање не даје),
 3. ометена у развоју,
 4. без родитељског старања на породичном смештају.

         За реализацију  права из овог члана задужује се надлежни секретаријат Општинске управе Алибунар, а средства се обезбеђују у општинском буџету.

 

          5. Право на бесплатну ужину

 

Члан 22.

         Право на бесплатну ужину у основним школама на територији општине Алибунар имају редовни ученици:

 1. из породица корисника НСП-а,
 2. самохраних родитеља која су у стању социјалне потребе, уз испуњење услова из члана 21 алинеја 2 ове одлуке,
 3. који похађају основну школу за децу у сметњама у развоју,
 4. без родитељског старања на породичном смештају,
 5. из  породица које се нађу у стању социјалне потребе.

         За реализацију  права из овог члана задужује се надлежни секретаријат  Општинске управе Алибунар, а средства се обезбеђују у општинском буџету.

 

           6. Подршка деци без  родитељског старања за почетак самосталног живота

 

Члан 23.

         Ово право се обезбеђује деци која се налазе у хранитељским породицама и установама за смештај корисника, а за које Центар за социјални рад утврди да им је потребна подршка за самосталан живот.

         Подршка им је потребна као припрема за прелазак из структуираног и надгледаног окружења (хранитељска породица или установа) у самосталан живот, односно стицање таквих животних вештина, који ће га у потпуности оспособити за самосталан живот.

         Право подразумева обезбеђење средстава за основне животне трошкове (станарина, комуналне и друге трошкове) најдуже до 1 године по изласку из система социјалне заштите, као и обезбеђивање средстава за додатно образовање и усавршавање ради бржег и извеснијег запослења.

         Право на неки од видова подршке утврђује Центар за социјални рад, а средства се обезбеђују у општинском буџету.

 

           7. Трошкови рада сталне комисије за попис и процену  имовине  лица која се налазе под старатељством

 

Члан 24.

         Средства за рад сталне комисије за попис имовине лица под старатељством, чија је обавеза постојања и рада прописана чланом 125 породичног закона РС ("Сл. гласник РС" бр. 18/05), обезбеђују се за лица стављена под старатељство, која немају приходе и која из сопствених прихода и имовине не могу подмирити иста, а да се тиме не угрози њихово издржавање.

         Комисију, сагласно закону, формира Центар за социјални рад као орган старатељства.

         Средства се обезбеђују буџетом општине, а реализују преко Центра за социјални рад на основу трошковника комисије, одобреног од стране председника општине.

         Уколико надлежни министар за породичну заштиту пропише актом да ће се средства за финансирање сталне комисије обезбедити у буџету надлежног министарства, Центар ће сва средства добијена од стране општине за те намене вратити у буџет општине одмах по добијању истих из буџета републике.

 

           8. Новчана помоћ породице храниоца који је на добровољном служењу војног рока 

 

Члан 25.

         Породица чији се хранитељ налази на добровољном служењу војног рока има право на новчану помоћ под условима да нема никаквих личних примања, примања по другом основу и да не може да оствари друго право из социјалне заштите.

         Право из става 1. овог члана остварује се у висини, по поступку и на начин прописан законом.

         Одељење за друштвене делатности Општинске управе води поступак и доноси решење, а исплата средстава се врши преко Центра за социјални рад.

         Средства за реализацију овог права обезбеђује општина, а планира их у буџету.

 

        9. Народна кухиња (бесплатни оброк)

  

Члан 26.

         Право на бесплатан оброк имају појединац или породица из категорије најугроженијих општине Алибунар који нису у могућности да самостално задовоље основне животне потребе и који имају приходе до износа  висине новчане сoцијалне помоћи у складу са Законом за месец који претходи месецу у коме се подноси захтев. 

 

Члан 27.

         Бесплатан оброк састоји се од једног топлог оброка дневно или од пакета прехрамбених намирница за припрему оброка у току једног месеца с тим што се количина прехрамбених намирница у једном пакету одређује у зависности од броја чланова породичног домаћинства који остварују право на бесплатан оброк.

 

Члан 28.

         Захтев за остваривање права на коришћење бесплатног оброка подноси се Центру за социјални рад ''1.Март'' Алиибунару, који врши процену социјалне угрожености у складу са овом Одлуком..

         Поступак за остваривање права покреће се на захтев појединца ако живи сам, носиоца заједничког домаћинства, законског заступника односно стараоца и по службеној дужности.

 

Члан 29.

         Уз захтев за бесплатан оброк прилаже се следећа документација:

- копије личних карата свих пунолетних чланова породице и за малолетну децу у породици извод из МКР;

- потврде о приходима у три месеца која претходе месецу подношења захтева, за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приход;

- потврде из евиденције Националне службе запошљавања за незапослене чланове заједничког домаћинства или потврда о редовном школовању;

- уверење РГЗ - Службе за катастар непокре-тности о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког домаћинства;

- уверења о имовном стању из Пореске управе из места становања и места рођења за све пунолетне чланове домаћинства.

         Документацију из претходног става, уз захтев не подносе лица корисници новчане социјалне помоћи.

 

Члан 30.

         Право на бесплатан оброк може се изузетно признати и лицима чији су укупни месечни приходи до 20% изнад износа новчане сoцијалне помоћи у складу са Законом за месец који претходи месецу подношења, а по процени стручног тима Центра за социјални рад, која живе у изузетно тешким социјалним условима (самохрани родитељи, вишечлане породице, стари, болесни и инвалиди, оболели пензионери са најнижим пензијама, лица погођена eлементарном непогодом и др.)

 

Члан 31.

         Право на бесплатан оброк остварује се за период од годину дана након чега је корисник дужан да обнови захтев.

         О свакој промени битној за коришћење права корисник је дужан да обавести Центар за социјални рад, у року од пет дана.

 

Члан 32.

         Право на бесплатни оброк обезбеђује се преко Народне кухиње Црвеног крста Алибунар пет дана у току седмице једном дневно и обухвата издавање топлог оброка радним даном.

         Пакети хране се обезбеђују и дистрибуирају за социјално угрожена лица у осталим насељима, под истим условима за остваривање права на бесплатан оброк, а динамика расподеле зависи од количине расположивих намирница.

         Ближе услове у погледу начина организова-ња бесплатног оброка утврђује Црвени крст Али-бунар на основу броја корисника бесплатног обро-ка, на који сагласност даје председник општине.

         Средства за рад Народне кухиње посебно се планирају и обезбеђују у буџету општине и из других извора.

         Уколико Организација Црвеног Крста, или друго правно или физичко лице, или други орган власти или организација, набави, или на други начин обезбеди  прехрамбене намирнице за потребе корисника бесплатног оброка, садржина и начин испоруке пакета прехрамбених намирница биће уређена посебним актом Црвеног  крста.

         Црвени крст подноси Скупштини општине најмање једном годишње извештај о реализацији бесплатног оброка, у складу са Законом.

 

Члан 33.

         Центар за социјални рад ће решавајући по захтеву примењивати одредбе Закона о општем управном поступку, и Закона о социјалној заштити и ове Одлуке, користећи методе стручног рада и тумачења наведених прописа.

         Општинска организација Црвеног крста у Алиибунар, током трајања права на коришћење народне кухиње, прати реализацију и указује Центру за социјални рад на евентуалне промене чињеничног стања.

 

10. Субвенције (локалних)  комуналних услуга

 

Члан 34.

         Право на ослобађање од плаћања комуналних услуга имају корисници новчане социјалне помоћи по прописима о социјалној заштити, из категорије старих лица без породичног старања, за период у ком примају новчану помоћ, уколико Општина обезбеди средства за ове намене у текућој години.      

         Радно способни корисници могу у договору са ЈКП део својих обавеза регулисати кроз друштвено користан рад.

         Под комуналним услугама подразумевају се услуге: испоруке воде и изношења смећа.

         Висину износа субвенције (ослобађања) од плаћања испоруке воде, одредиће се посебном одлуком Општинског већа, по члану породице, као и највиши износ за породицу.                              

         Право се реализује у непосредној сарадњи ЈКП у Општини и Центра за социјални рад, без вођења посебног поступка, тако што овлашћени радник Центра, квартално сравњује спискове корисника јавних предузећа,  са корисницима новчане социјалне помоћи.

11.  Накнада трошкова за летовања, зимовања, екскурзије, излете и школу у природи

Члан 35.

         Центар, сходно материјалним могућностима Општине, може да призна уплату трошкова за  летовања, зимовања, организовања школе у природи за децу смештену у Установама социјалне заштите или породичном смештају.

         Деци корисника новчане социјалне помоћи и деци ометеној у развоју може се признати права из става 1. овог члана из здравствених разлога по предлогу ординирајућег лекара.

         Одлуку – решење о признавању права из става 1. овог члана доноси Стручни тим Центра, а уплата се врши из буџета Општине Алибунар.

12. Регресирање медицинских услуга

Члан 36.

         Регресирање трошкова медицинских услуга вршиће се, у случају када се утврди да лице није у могућности да самостално реализује плаћање медицинске услуге или медицинских помагала, а у складу са материјалним могућности Општине за ту намену.

           

  13. Помоћ незапосленим студентима на територији општине Алибунар ради праћења прграма студија

 

Члан 37.

         Помоћ незапосленим студентима ради омогућавања праћења програма студија обезбедиће се незапосленим студентима са територије општине Алибунар који, услед материијално-финансијских разлога нису у могућности да у потпуности сносе трошкове студија. Услове и критеријуме за избор корисника утврдиће наделжни орган Општинске управе, а реализоваће се путем Центра за социјални рад.

 

 

5. УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

        1. Помоћ у кући

 

Члан 38.

         Услуге помоћи у кући доступне су особама са пребивалиштем на територији општине Алибунар које имају ограничења физичких и психичких способности услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне неге и надзора, при чему је породична подршка недовољна или није расположива.

         Помоћ у кући могу да остваре стара и  одрасла  инвалидна и  хронично оболела лица,  која живе сама у домаћинству или са другим лицем неспособним за пружање помоћи.

         Под условима из ове одлуке, помоћ у кући могу да остваре деца са сметњама у развоју чије потребе за негом превазилазе могућности породице, као и  лица ако имају боравиште на територији општине Алибунар.

 

Члан 39.

         Помоћ у кући обухвата помоћ: у одржавању личне хигијене, одевних предмета и постељине, при кретању, при одласку лекару, припремање хране у стану, у загревању просторија и друге услуге које се односе на одржавање стамбеног простора.

         Одлуком Скупштине општине Алибунар, одређује се и пружалац услуге помоћи у кући.

 

Члан 40.

         Средства за реализацију програма обезбеђују се у буџету општине Алибунар и партиципације коју плаћа корисник услуге и на други начин у складу са Законом.

         Посебним Правилником о пружању услуге помоћ у кући утврдиће се цена услуга за кориснике, као и учешће корисника, односно сродника обавезних на издржавање у трошковима, као и начин и услови остваривања ове услуге.

         Правилник доноси Центар за социјални рад, на који сагласност даје председник општине уз позитивно мишљење Општинског већа.

 

        2. Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу

 

 

Члан 41.

         Право на привремени смештај у прихвати-лиште (или сигурну кућу)  или прихватну  станицу  имају  деца  и  омладина  без родитељског  ста-рања,  деца  и  омладина  са поремећајима  у дру-штвеном  понашању,  деца  чији  је развој  ометен  породичним  приликама,  жртве породичног  наси-ља  (жене  и  деца),  одрасла  и  стара  лица која  се нађу у скитњи, особе са сметњама у развоју ка-да породица није у стању да се привремено брине о њима  и  другим  случајевима,  када  је неопходно  организовано  збрињавање  ако  је пружање  овог  облика  заштите  најцелисходније  у конкретном случају.

 

Члан 42.

         Прихватилиште обезбеђује корисницима при-времени смештај, исхрану, здравствену  заштиту, а деци и омладини васпитање и  образовање  до обезбеђивања  повратка  у место  пребивалишта  или  док се за корисника не утврди одговарајући облик заштите, а најдуже у трајању до 30 дана. 

         Деци и омладини у прихватној станици обезбеђује се прихват и краткотрајни смештај,  исхрана, примена  здравствено  хигијенских  мера,  утврђивање њиховог идентитета и пребивалишта, сачињавање налаза о њиховом стању и понашању и предузимање мера за  обезбеђење  одговарајућег  облика  трајног збрињавања, а најдуже у трајању до 7 дана.

         Прихватна станица обезбеђује одраслим и старим лицима прихват и збрињавање, до обезбе-ђивања повратка у место пребивалишта или  док се за корисника не утврди одговарајући облик заштите, а најдуже у трајању до 7 дана. 

         Установе социјалне заштите и друга правна и физичка лица које испуњавају законом утврђене услове, могу организовати послове прихватне стани-це и прихватилишта за децу, омладину, одрасла и стара лица.

         Надлежни  орган  пружалаца  услуга  посебним Правилником  утврђује  нормативе  и  стандарде  за обављање делатности прихватилишта и прихватне станице. 

 

Члан 43.

         Центар  за  социјални  рад , утврђује  право  на  привремени  смештај  у  прихватилиште (или сигурну кућу) или прихватну станицу, као и обавезу учешћа корисника и њихових  сродника  обавезних  на  издржавање  у трошковима  привременог  смештаја  у  складу  са позитивним прописима.            

         Услуга се пружа до успостављања другог одговарајућег облика заштите или оспособљавања за безбедан, самосталан живот и укључивање у заједницу, а најдуже до 90 дана. Изузетно боравак у Прихватилишту за децу и младе може се продужити за још 30 дана када за то постоје оправдани разлози, по процени Центра за социјални рад.

 

           3. Дневни боравак за децу са сметњама у менталном развоју

 

Члан 44.

         Право на коришћење услуга дневног боравка обезбеђује се особама које су према мишљењу Интерресорне општинске Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке деце и ученика ометених у развоју и процену потреба и усмеравања деце ометене у развоју,  са могућношћу коришћења оваквог вида збрињавања.

 

Члан 45.

         Дневни боравак обезбеђује услуге процене, исхране, медицинске заштите, социјалне заштите, дефектолошке рехабилитације и пратеће рехабили-тационе услуге.

         Услуге дневног боравка корисницима се пружају трајно, или до преласка у други мање рестриктивни облик социјалне заштите.

 

Члан 46.

         Пружање услуга дневног боравка организује и спроводи Организација коју одреди Општина Алибунар путем јавне набавке, у складу са Законом.

         Општина може сама или у сарадњи са другим општинама да организује дневни боравак. 

 

Члан 47.

         Право на коришћење услуга дневног боравка  признаје се на основу  упута  Центра за социјални рад у  складу  са Законом и Правилником пружаоца  услуга, а економску цену и партиципацију кори-сника утврђује орган управљања пружаоца услуга уз сагласност председника општине. 

 

Члан 48.

         Надзор над радом дневног боравка врши надлежно одељење Општинске управе, а надзор над испуњености функционалних и структурних стандарда услуге, овлашћене установе и поједници у складу са законским прописима.

 

Члан 49.

         Средства за рад дневног боравка обезбеђују се у општинском буџету.

 

           4. Рад мобилног тима и услуге неодложних интервенција

 

Члан 50.

         Мобилни (интерресорни) тим за хитне интервенције реализује поступак збрињавања:

-жртава различитих облика насиља;

-лица у стању социјалне потребе којима је неопходно хитно збрињавање.

         Рад мобилног тима за хитне интервенције финансира се из буџета општине, укључујући све трошкове који проистекну из тог рада.

         У оквиру рада мобилног тима у Центру  за социјални рад може се обезбедити „пасивно“ дежурство, 24-часовна доступност неодложним интервенцијама, које је ближе регулисано Законом.

 

            5. Клубови за одрасла и стара лица

 

Члан 51.

         Клубови обезбеђују својим корисницима задовољавање свакодневних животних потреба, а нарочито дружење, одн. социјалну интеграцију и рехабилитацију, развијање солидарности, одн. самомопоћи, културно-забавне, рекреативне и духовне потребе.

         Клубови,  у складу са могућностима и интересовањима корисника, могу да организују радне и производне активности, кућну радиност, исхрану, прање и пеглање рубља и друге услуге у клубу или у стану корисника,

         Пружање услуга клубова из става 1 и 2, овог члана, уколико Општина обезбеди средства за ову намену,  организује и спроводи организација коју одреди Скупштина Општине, ако испуњава Законом прописане услове за обављање тих послова,

         Право на коришћење услуга клубова имају сва одрасла и стара лица у складу са правилником пружаоца услуга и својим потребама и могућностима.

         Економску цену и партиципацију корисника утврђује орган управљања пружаоца услуге уз сагласност председника општине.

         Средства за рад Клубова обезбеђују се у општинском буџету, у делу у коме се услуге клубова пружају категорији корисника права на НСП и другим лицима у стању социјалне потребе.

 

           6. Имплементација права утврђених Стратегијом социјалне заштите општине Алибунар  и други облици  социјалне заштите приоритетни за општину Алибунар

 

Члан 52.

         Општина ће сагласно финансијским могућностима развијати нове облике социјалне заштите у општини Алибунар:

 • Центар за психосоцијалну подршку жртава породичног насиља и саветовалиште, који ће пружати саветодавно – терапијске услуге као вид подршке појединцима и породицама које су у кризи, ради унапређивања породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву. Саветовалиште пружа информативне, едукативне, саветодавне и терапијске услуге, као и услугу подршке и оснаживања жртава породичног насиља и пружања помоћи на превазилажењу посттрауматског стреса, након повратка у породицу, као и путем дежурства на СОС телефону;
 • дневни боравак за децу и омладину са поремећајем  у понашању;
 •  становање уз подршку и решавање хитних стамбених проблема материјално угрожених грађана по процени Општинске комисије и грађевинске инспекције.

         Одлуку о приоритетима и времену формирања нових услуга донеће председник општине на предлог Одбора за социјалну политику, уважавајући финансијске могућности општине.

         Пружаоци услуга из става 1 овог члана могу би-ти Центар за социјални рад, друге установе и орга-низације из области социјалне заштите, друга правна и физичка лица која испуњавају законске услове.

         Поступак избора пружаоца услуга из овог члана спроводи Одбор за социјалну политику општине пу-тем јавне набавке сходно Закону. Наручилац услуге је општина, а позив за подношење понуде за пру-жање услуга социјалне заштите објављује се у скла-ду са законом који уређује јавне набавке.Наручилац је дужан да одабере пружаоца услуге који је спо-собан да услугу пружи под најповољнијим условима, у складу са најбољим интересом корисника и пропи-саним стандардима.

         Уговор о јавној набавци услуге закључује се између наручиоца услуге и одабраног пружаоца услуге социјалне заштите.  

         Пружалац услуге социјалне заштите који је до-био лиценцу за пружање услуге социјалне заштите и са којим је закључен уговор о јавној набавци има статус овлашћеног пружаоца услуге социјалне заштите.              

         Наручилац је дужан да министарству надлежном за социјалну заштиту достави извештај о закљученом уговору о јавној набавци услуга социјалне заштите.

         Одлуку о избору пружаоца услуга на предлог Одбора за социјалну политику општине  доноси председник општине, који даје и сагласност на  економску  цену  услуге и  партиципацију корисника коју предложи пружаоц услуге.                         

           

           

6. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

 

Члан 53.

         Поступак за остваривање права из ове одлуке покреће  се  на  захтев  лица,  односно  његовог законског  заступника  или  стараоца  и  по  службеној дужности.  

         Центар  за  социјални  рад  покреће  поступак  по службеној  дужности  на  своју  иницијативу  или  поводом иницијативе  грађана,  других  правних  и  физичких  лица  или друштвене заједнице. 

         Исплату  новчаних  износа,  сходно  решењу  о признатом  праву  на  једнократну  новчану  помоћ  и опрему корисника коме  је признато право на смештај у установу социјалне заштите, односно другу породицу, врши Центар за социјални рад.

 

Члан 54.

         Поступак за признавање  права  и издавање упута о признатом праву на услугу, утврђеним овом  одлуком  води  се  у  складу  са  одредбама Закона  о  општем  управном  поступку  и  Закона  о социјалној заштити . 

         У поступку  решавања примењују  се методе  и поступак социјалног и другог стручног рада. 

 

Члан 55.

         Налаз  и  мишљења  Центра  за  социјални  рад  о чињеницама о којима се не води службена евиденција служе  као  доказно  средство  за  остваривање  права утврђених овом одлуком.

 

Члан 56.

         Установе  социјалне  заштите  и  други  пружа-оци услуга који воде поступак за  решавање о пра-вима  из ове  одлуке  сарађују  са  предузећима,  установама, месним  заједницама,  друштвеним  и  хуманитарним организацијама и удружењима грађана.

 

Члан 57.

         Поступак за утврђивање права из ове одлуке је хитан.

 

Члан 58.

         Корисник  права  и  обавеза  из  ове  одлуке, односно његов законски заступник или старалац дужан је  да  Центру  за  социјални  рад  и  другим  пружаоцима услуга    пријави  сваку  промену  која  је  од утицаја  на признато право и утврђену обавезу у року од 15 дана од дана настале промене. 

 

Члан 59.

         Корисник који је остварио неко право по овој одлуци дужан је надокнадити штету, односно вратити примљени износ новца:

 • ако је на основу неистинитих и нета-чних података за које је знао или је морао знати да су  неистинити, односно нетачни, или је на други начин остварио примање на које није имао право, или их је остварио у већем обиму него што му припада  и
 • ако је примања или неко друго право остварио услед тога што није пријавио проме-ну која утиче на губитак или обим права, а знао је или је морао знати за ту промену.

 

Члан 60.

         О  захтевима  за  остваривање  права  из  ове одлуке  у  првом  степену  решава  Центар  за  социјални рад,  као  и  друга  правна  и  физичка  лица  –  пружаоци услуга, по поступку  за остваривање права утврђених Законом о социјалној заштити.

         По жалбама на решења из става 1 овог члана решава Општинско веће општине Алибунар.

 

 

7. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА

 

Члан 61.

         Средства за остваривање права и услуга из ове одлуке обезбеђују се у буџету општине Алибунар, спонзора и донатора.

         Обавезу партиципације и њен износ за услуге наведене у овој одлуци посебним закључком прописаће  надлежни Општински орган управе, а на предлог надлежног органа пружаоца услуга.

 

Члан 62.

         У буџету општине Алибунар обезбеђују се и средства за:

 • законом прописане услове за рад Центра и других пружаоца услуга сагласно овој одлуци,
 • одговарајућу опрему, основна средства, адаптацију и инвестиционо и текуће одржавање простора Центра и других пружаоца услуга сагласно овој Одлуци,
 • средства за материјалне трошкове настале у поступку утврђивања права предвиђених овом одлуком,
 • надокнаде за плате запослених за пружање новооснованих услуга, а на основу закљученог уговора са општином односно, на основу решења и закључака надлежног општинског органа општине Алибунар - председника општине или Општинског већа.

 

 

8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 63.

         Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о правима грађана из социјалне заштите  („Сл. лист општине Алибунар“ бр. 6/08 и 14/10).

 

Члан 64.

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Сл. листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 55-4/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

 

Предлог Одлуке о самодоприносу за насељено место Владимировац

На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 62/06) и члана 40. тачка 8. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на XXIII седници одржаној дана 01. октобра 2010. године, утврђује

 
П Р Е Д Л О Г
ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ВЛАДИМИРОВАЦ

 

Члан 1.

Одлуком о самодоприносу за насељено место Владимировац  (у даљем тексту: Одлука), уводи се самодопринос за насељено место Владимировац.

            Самодопринос се изражава у новцу. Укупан износ предвиђених новчаних средстава је 40.000.000,00  динара (словима: четрдесетмилионадинара).

            Самодопринос се уводи за период од 01. новембра 2010. године до 30. октобра 2015. године.

 

Члан 2.

            Самодопринос из ове Одлуке уторшиће се за следеће намене:

 1. реконструкција водоводне мреже у насељеном месту Владимировац;
 2. изградњу капиталних објеката (фекална канализација, капела и друге инвестиције из Фонда за капитална улагања, НИП и других извора финансирања – за средства која нису обухваћена наведеним програмима: надзорни орган, пројекти, прикупљање документације и друго);
 3. одржавање  објеката Месне заједнице Владимировац;
 4. одржавање уличне расвете;
 5. одржавање спортских терена и редовна делатност спорта;
 6. одржавање и редовна делатност организација из области културе;
 7. донације школама, невладиним и другим организацијама од интереса за Месну заједницу Владимировац;
 8. редовне потребе Месне заједнице (плате запосленима, одржавање, набавка потребног материјала);
 9. одржавање путева, тротоара и прелаза;
 10. одржавање сеоског гробља;
 11. одржавање путева и улица у насељеном месту Владимировац.

 

Члан 3.

            Самодопринос се заводи за следеће приходе:

 1. 4% за запослене од плате запослених на нето зараду,
 2. 4% на нето приход остварен делатношћу самосталних радњи, власника приватних предузећа и других лица која се баве личним радом (предузетници),
 3. 20% за пољопривредне произвођаче на катастарски приход,
 4. 4% на примања пензионера, уз писмену сагласност пензионера за наплату самодоприноса.

 

Члан 4.

            Средства самодоприноса употребиће се према програму коришћења средстава који доноси Савет Месне заједнице Владимировац за период трајања самодоприноса.

Члан 5.

            Средства прикупљена путем самодоприноса водиће се на рачуну буџета општине Алибунар, као и на посебном наменском рачуну.

 

Члан 6.

            Основица за плаћање самодоприноса је:

 1. за запослене нето плата запосленог,
 2. за пољопривреднике катастарски приход на који се плаћа порез из дохотка од пољопривредне делатности,
 3. за самосталне предузетнике основица је нето добит остварена делатношћу,
 4. за пензионере: износ пензије остварен у земљи и иностранству.

 

Члан 7.

            Обвезници самодоприноса су грађани Месне заједнице Владимировац који имају пребивалиште у Владимировцу.

 

Члан 8.

            Надзор над наменским коришћењем средстава самодоприноса вршиће Савет Месне заједнице Владимировац.

 

Члан 9.

            У случају да се оствари самодопринос у већем износу од износа који је предвиђен овом Одлуком, одлуку о више оствареним средствима донеће грађани Месне заједнице Владимировац, на начин и по поступку предвиђеном за увођење самодоприноса.

 

Члан 10.

            Одлуку о увођењу самодоприноса за насељено место Владимировац прогласиће Скупштина општине Алибунар, након спроведеног референдума. Одлука ће ступити на снагу осмог дана од дана проглашења у Скупштини општине Алибунар.

 

Члан 11.

            Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-13/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''Т.Г. Масарик'' Јаношик

         На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), а уз Предлог Националног савета словачке националне мањине из Новог Сада, број 01-505 од 13. јула 2010. године, Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетпрвој седници одржаној 14. јула 2010. године доноси

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Т.Г. МАСАРИК“ ЈАНОШИК

 

            Именује се Школски одбор Основне школе „Т.Г.Масарик“ Јаношик

 

Из реда представника оснивача:

 1. Мирко Петраш
 2. Мартин Листмајер
 3. Јарослав Оргован

 

Из реда представника запослених:

 1. Иван Листмајер
 2. Зузана Халабрин
 3. Ана Мега

 

Из реда представника родитеља:

 1. Вера Гуљаш
 2. Ана Милошевић
 3. Људмила Габриш

 

            Мандат Школског одбора траје четири године и почиње да тече од 14. јула 2010. године.

            Ступањем на снагу овог решења престаје мандат досадашњим члановима Школског одбора.

            Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-32/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Решење о именовању комисије за спровођење Општинског референдума ради изјашњавања о предлогу одлуке о самодоприносу за насељено место Иланџа као делу територије општине Алибунар

На основу тачке 6. Одлуке о распи-сивању Општинског рефередума у насељеном месту Иланџа као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Иланџа број 015-3/10-04 од 20. априла 2010. године, Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седнци од 20. априла 2010.  године доносе

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О  ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ИЛАНЏА КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

I

Именује се Комисија за спровођење Општинског рефередума у насељеном месту Иланџа као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Иланџа, који ће се спровести дана 08. и 09. маја 2010. године у времену од 7,00 до 20.00 часова, у саставу:

 1. Биљана Враговић из Алибунара – председник
 2. Недељко Коњокрад из Иланџе – заменик председника
 3. Илија Пенца из Владимировца – члан
 4. Слађана Вукајловић из Банатског Карловца – заменик члана
 5. Дарко Николић из Иланџе  – члан
 6. Сања Стојмиров из Иланџе – заменик члана

 

II

            Комисија за спровођење Општинског рефередума у насељеном месту Иланџа као де-лу територије општине Алибунар ради изја-шњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Иланџа обавља следеће послове:

 1. стара се о законитости спровођења општинског референдума;
 2. стара се о обезбеђивању материјала за спровођење општинског референдума;
 3. прописује обрасце за спровођење општинског референдума;
 4. утврђује и проглашава укупне резултате општинског референдума;
 5. одређује гласачка места;
 6. именује гласачке одборе;
 7. даје упуства гласачким одборима у по-гледу спровођења општинског рефере-ндума;
 8. обавља и друге послове одређене зако-ном и актом о расписивању рефере-ндума.

 

III

            Ово Решење објавити у „Службеном листу опшине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-26/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП „Станоградња“ Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/08) и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општине Алибунар на Деветој седници од 20. фебруара 2009. године, доноси

 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП „СТАНОГРАДЊА“ АЛИБУНАР

 

            Даје се сагласност на Програм пословања ЈП „Станоградња“ Алибунар број 836/1 од 26. 12. 2008. године који је усвојио Управни одбор ЈП „Станоградња“ Алибунар.

            Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-24/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора ДЈКП ''Бунар'' Владимировац

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општи-не Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој VIII седници одржаној 28. јануара 2009. год. доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДЈКП ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ

 

I

       Разрешавају се председник и чланови Управног одбора ДЈКП „Бунар“ Владимировац:

 1. Пртљага Јагода – председник
 2. Глумац Богољуб – члан
 3. Тијанић Бошко – члан.

 

II

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-2/09-04
Датум: 28. јануар. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

 

Павел Стањо с.р.

Решење о давању сагласности на статут Јавног предузећа „Турист Алибунар“ Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Осамнаестој седници од 26. фебруара 2010. године доноси

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТУРИСТ АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

 

 

Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа „ТУРИСТ АЛИБУНАР“ Алибунар, који је усвојио Управни одбор ЈП „ТУРИСТ АЛИБУНАР“ Алибунар од 26. 02. 2010. године под бројем 1/-2010.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-6/10-04
Датум: 26. 02. 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Одржана 84. седница Општинског већа

У понедељак, 26. октобра 2015. године одржана је 84. седница Општинског већа Општине Алибунар, којом је председавао председник Општине, Предраг Белић. На дневном реду ове седнице по обичају је било је више тачака, међу којима истичемо најважније.

Continue Reading

Одлука о престанку функције одборника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011), Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, доноси

 

 

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

I

         КОМАТИНА ДРАГАНИ, рођеној 1975. године, дипломираном правнику из Владимировца, престаје мандат одборнице у Скупштини општине Алибунар избором на функцију заменика председника Општине Алибунар.

 

II

         Мандат одборнице из тачке I ове Одлуке престаје даном доношења Одлуке о избору заменика председника Општине Алибунар, односно од 04. јуна 2012. године.

 

III

         Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.

 

IV

         Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-18/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Одлука о мрежи објеката дечјег вртића на територији општине Алибунар

На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09 и 52/11), члана 3. став 3. Уредбе о критеријумима за доношење аката о мрежи предшколских установа и аката о мрежи основних школа („Службени гласник РС бро 80/2010), члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11),  Скупштина општине Алибунар, на 38. седници од 21. децембра 2011.г. доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О МРЕЖИ ОБЈЕКАТА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            Овом Одлуком утврђује се мрежа објеката дечјег вртића на територији Општине Алибунар.

 

Члан 2.

            Број и просторни распоред објеката је у оквиру делатности Предшколске установе „Полетарац“ са седиштем у Алибунару, Улица Вука Караџића број 4, у издвојеним објектима и у оквиру зграда основних школа.

 

Члан 3.

            Делатност Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар у облику јаслица, забавишта и припремног предшколског програма у издвојеним објектима обавља се и у насељеним местима:

 1. Банатски Карловац, Улица Жарка Зрењанина бб
 2. Владимировац, Улица цара Лазара број 45.

            Рад у облику забавишта и припремног школског програма у оквиру зграда основних школа обавља се у насељеним местима:

 1. Владимировац – Колонија, Улица Паје Маргановића бб;
 2. Николинци, Улица главна број 42,
 3. Локве, Улица Лењинова број 95,
 4. Јаношик, Улица Едварда Кардеља број 59,
 5. Иланџа, Улица Милоша Црњанског број 88,
 6. Нови Козјак, Улица војвођанска број 58,
 7. Добрица, Улица светог Саве број 408,
 8. Селеуш, Улица школска број 4.

 

Члан 4.

            Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи објеката дечјег вртића на територији Општине Алибунар („Службени лист Општине Алибунар“ број 2/05)

 

Члан 5.

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 61-12/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

 

Одлука о оснивању Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 81. а у вези са чланом 26.  Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана  40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број  12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетшестој седници одржаној дана 18. новембра 2011. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ОСНИВАЊУ
УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ
„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

            Одлуком о оснивању Установе културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“  Алибунар (у даљем тексту: Одлука), утврђује се;

 1. назив оснивача;
 2. назив и седиште установе;
 3. делатност установе;
 4. средства за рад установе;
 5. права, обавезе и одговорности оснивача у погледу обављања делатности установе;
 6. органи установе и њихова овлашћења;
 7. рок за доношење статута.

 

II НАЗИВ ОСНИВАЧА

 

Члан 2.

            Скупштина општине Алибунар, ради задовољења потреба и интереса грађана у области културе, оснива Установу културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“ Алибунар

 

III НАЗИВ И СЕДИШТЕ УСТАНОВЕ

 

Члан 3.

            Установа ће пословати под називом:: Установа културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“ Алибунар.

            Седиште установе је у Алибунару, Трг слободе 15.

            Промена назива и седишта може се вршити Одлуком Скупштине општине Ковин, по предлогу Управног одбора Установе.

 

IV ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

 

Члан 4.

            Делатност Установе је:

59.14 Делатност приказивања кинематографских дела.

85.52 Уметничко образовање.

90.01 Извођачка уметност.

90.02 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке делатности.

90.04 Рад уметничких установа

91.02 Делатност музеја, галерија и збирки.

59.20 Снимање и издавање звучних записа и музике.

73.12 Медијско представљање.

58.11 Издавање књига.

58.13 Издавање новина.

47.60 Трговина на мало предметима за културу и рекреацију у специјализованим продавницама.

47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом.

81.10 Услуге одржавања објекта.

82.19 Фотокопирање, припрема докумената и друга специјализована канцеларијска подршка.

69.20 Рачуноводствени и књиговодствени послови.

            Установа „Центар за културу општине Алибунар“ Алибунар може, без уписа у судски регистар да обавља и друге делатности које служе успешном обављању делатности које су уписане у Регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности у мањем обиму или привремено.

            Установа не може мењати делатност без сагласности оснивача .

 

V СРЕДСТВА ЗА РАД УСТАНОВЕ

 

Члан 5.

            Средства за рад Установе обезбедиће се у буџету општине Алибунар, у складу са законом.

Средства за финансирање културних програма и средства за зараде запослених у броју и структури за коју је сагласност дало Општинско веће, обезбеђују се у буџету општине Алибунар.

            Установа може део средстава обезбеђивати и из сопствених извора у складу са годишњим програмом .

            Висину средстава за финансирање Установе утврђује Скупштина општине Алибунар на основу стратешког плана и предложеног годишњег плана рада Установе.

            Предлог годишњег програма рада установе садржи посебно исказана средства за остваривање програмских активности, средства за финансирање инвестиционих и текућих одржавања и средства за зараде запослених.

Члан 6.

            Скупштина општине утврђује који ће се програми Установе финансирати у току календарске године.

            На основу Одлуке из става 1. Општинско веће разматра Предлог уговора о финансирању Установе и овлашћује Председника Oпштине да изврши потписивање наведеног Уговора.

            Исплата средстава из буџета општине врши се решењем о преносу средстава у складу са Законом којим се уређује буџетски систем.

 

Члан 7.

            Општинска управа Алибунар на предлог директора Установе може одлучити да распише јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури.

            О избору пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује комисија коју образује начелник Општинске управе Алибунар.

            Са изабраним подносиоцем пројекта закључује се уговор о његовом финансирању, односно суфинансирању.

 

Члан 8.

            На крају текуће године, директор Установе сачињава Нацрт извешатаја о реализацији културних програма и пројеката и исти доставља на разматрање Управном одбору Установе.

            Извештај заједно са Одлуком Управног одбора доставља се Скупштини општине у роковима утврђеним програмима рада Скупштине општине Алибунар.

           

VI ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВЕ

           

Члан 9.

            Скупштина општине Алибунар, као оснивач установе врши контролу рада кроз разматрање годишњих планова рада установе и годишњих извештаја о раду.

 

Члан 10.

            Скупштина општине у оквиру овлашћења, даје сагласност на :

 1. Статут Установе;
 2. располагање (прибављање и отуђење) имовином веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности;
 3. давање гаранција за задужења Установе;
 4. статусне промене.

            Општинско Веће општине Алибунар даје сагласност на број и структуру запослених у Установи.

 

Члан 11.

            На права, обавезе и одговорности запосле-них у Установи примењују се општи прописи о раду.

 

Члан 12.

У случају поремећаја у пословању установе Скупштина општине Алибунар може наложити про-мену унутрашње организације и систематизације установе, разрешење директора, Управног и Надзорног одбора и ограничити Установу да распо-лаже одређеним средствима до консолидовања стања.

           

VII ОРГАНИ УСТАНОВЕ И ЊИХОВА ОВЛАШЋЕЊА

 

Члан 13.

            Органи установе су:

1. Директор

2. Управни одбор.

3. Надзорни одбор.

 

Директор

Члан 14.

            Директор Установе руководи радом Установе.

            Директора Установе именује и разрешава Скупштина општине Алибунар.

            Директор Установе именује се на основу претходно спроведеног јавног конкурса за период од четири године и може бити поново именован.

            Јавни конкурс за именовање директора расписује и спроводи Управни одбор Установе.

            Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се 60 дана пре истека мандата директора.

            Управни одбор Установе дужан је да у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса утврди предлог кандидата и достави Скупштини општине Алибунар.

            Скупштина општине Алибунар именује директора Установе на предлог Управног одбора установе.

             Ако Скупштина општине Алибунар, као оснивач не прихвати предлог Управног одбора за именовање директора сматра се да јавни конкурс није успео.

 

Члан 15.

            Услови за избор кандидата за директора Установе утврђују се Статутом Установе.

            Кандидат за директора дужан је да уз пријаву приложи програм рада и развоја Установе .

 

Члан 16.

            Скупштина општине може именовати врши-оца дужности  директора Установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у случају када дире-ктору престане дужност пре истека мандата, одно-сно када јавни конкурс за директора није успео.

 

Члан 17.

Директор Установе:

 1. организује и руководи радом Установе .
 2. доноси Акт о организацији и систематизацији послова и друга акта у складу са законом и Статутом Установе.
 3. извршава одлуке Управног одбора и органа Општине.
 4. заступа и представља Установу .
 5. стара се о законитом раду Установе.
 6. одговоран је за спровођење програма рада Установе.
 7. одговоран је за материјално-финансијско пословање Установе.
 8. врши и друге послове утврђене Законом и Статутом Установе.

 

Члан 18.

            Дужност директора Установе престаје истеком мандата и разрешењем.

            Скупштина општине разрешиће директора пре истека мандата:

            1. на лични захтев;

            2. ако обавља дужност супротно одредбама  закона , ове Одлуке и Статута Установе;

            3. ако нестручним, неправилним и неса-весним радом проузрокује већу штету Установи или тако занемарује или несавесно извршава своје оба-везе да су настале или могу настати веће сметње у раду Установе;

            4. ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за оба-вљање дужности директора, односно ако је право-снажном судском Одлуком осуђен на кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора Установе;

            5. из других разлога утврђених Законом и Статутом Установе.

 

Члан 19.

            Установа, поред директора, може имати је-дног уметничког, односно програмског руководиоца који руководи уметничким, односно стручним пословима и за њих је одговоран.

            Услови за именовање и разрешење уме-тничког, односно програмског руководиоца утврђују се Статутом Установе и Правилником о систематизацији послова.

 

Управни одбор

Члан 20.

            Управи одбор управља радом Установе.

            Управни одбор има 5 чланова.

            Чланове Управог одбора именује и разрешава оснивач, на предлог надлежног скупштинског радног тела.

            Два члана Управног одбора бирају се из реда запослених у Установи.

            У Управни одбор мора се изабрати једна представница мање заступљеног пола (жена).

            Председника Управног одбора именује Скупштина општине из реда чланова Управног одбора.

            Чланови Управног одбора Установе именују се на 4 године.

 

Члан 21.

            Скупштина општине може, до именовања председника и чланова Управног одбора Установе да именује вршиоца дужности председника и чланова Управног одбора.

            Скупштина општине може именовати вршиоца дужности председника и члана Управног одбора и у случају када председнику, односно члану Управног одбора престане дужност пре истека мандата.

 

Члан 22.

Управни одбор Установе :

 1. доноси Статут;
 2. доноси друге опште акте, предвиђене законом и Статутом;
 3. уређује пословну и развојну политику;
 4. одлучује о пословању Установе;
 5. доноси програме рада Установе, на предлог директора;
 6. доноси годишњи финансијски план
 7. усваја извештај о попису и годишњи обрачун;
 8. усваја годишњи извештај о раду и пословању;
 9. даје предлог о статусним променама , у складу са Законом;
 10. даје предлог оснивачу о кандидату за директора;
 11. закључује Уговор о раду са директором;
 12. обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.

Скупштина општине даје сагласност на акте из става 1. тачке 1.  5.  6.  и 8.

 

Надзорни одбор

Члан 23.

            У Установи се образује Надзорни одбор.

            Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Установе.

            Надзорни одбор има 3 члана.

            Председника и чланове Надзорног одбора бира Скупштина општине.

            Један члан Надзорног одбора бира се из реда запослених, на предлог запослених, а два члана као представници  Скупштине општине Алибунар.

            У састав Надзорног одбора обавезно се именује једна представница мање заступљеног пола (жена).

 

Члан 24.

            Скупштина општине може до именовања председника и чланова Надзорног одбора Установе да именује вршиоца дужности председника и чланова Надзорног одбора .

            Скупштина општине може именовати вршиоца дужности председника и члана Надзорног одбора Установе и у случају када председнику, односно члану Надзорног одбора престане дужност пре истека мандата.

            Вршилац дужности председника, односно члана Надзорног одбора може обављати ту функцију најдуже једну годину.

 

Члан 25.

            Надзорни одбор :

1. врши надзор над пословањем Установе;

2. контролише законитост располагања финансијским средствима;

3. контролише годишњи обрачун Установе (завршни рачун)

4. прати располагање имовином Установе;

5. указује директору и Управном одбору на пропусте и незаконитости;

6. подноси извештај о свом раду Скупштини општине Алибунар, најмање једном годишње.

 

Члан 26.

            Статутом Установе ближе се уређује делокрг рада Установе, надлежности, састав и ближи услови за именовање и разрешење органа Установе, заступање и представљање, права, обавезе и одговорности запослених, начин организоавања послова и друга питања од занчаја за пословање Установе.

 

VIII ПРЕСТАНАК РАДА УСТАНОВЕ

 

Члан 27.

            Установа може престати са радом Одлуком Скупштине општине Алибунар као оснивачем.

            У случају престанка рада Установе новчана средстава, опрема и инвентар преносе се општини Алибунар.

 

Члан 28.

            Установа „Центар за културу општине Алибунар“ Алибунар дужна  је да донесе Статут Установе року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 29.

            До именовања директора Установе културе „Центар за културу општине Алибунар“, послове вршиоца дужности директора обављаће Битевић Перица из Алибунара, Виноградарска 9.

            Вршилац дужности директора обављаће ту функцију најдуже једну годину.

            Трошкови накнаде рада вршиоца дужности директора финансираће се из средстава буџета општине Алибунар, на основу уговора.

 

Члан 30.

            Скупштина општине именоваће чланове управног и надзорног одбора, односно вршиоце дужности чланова управног и надзорног одбора у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

 

Члан 31

Управни одбор Установе дужан је да у року од 30 дана од дана именoвања донесе статут и друга акта Установе неопходна за упис Установе у регистар код надлежног органа.

 

Члан 32.

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Алибунар".

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-12/11-04
Датум: 18. новембар 2011.
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

 

Одлуку о расписивању општинског референдума ради изјашњавања о предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Владимировац као делу територије општине Алибунар

На основу члана 10. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 40. тачка 8. Статут општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на XXIII седници од 01. октобра 2010. године доноси

 

 

О   Д   Л   У   К   У
О РАСПИСИВАЊУ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О  ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ВЛАДИМИРОВАЦ КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
 1. Расписује се општински рефередум у насељеном месту Владимировац  као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Владимировац, поводом Предлога Одлуке о самодоприносу за насељено место Владимировац, коју је утврдила Скупштина општине Алибунар на Двадесеттрећој седници од 01. октобра 2010. године.
 2. Општински референдум ће се спровести дана 23 и дана 24. октобра 2010. године у времену од 7,00 до 20.00 часова. Изјашњавање ће се спровести по бирачком списку за насељено место Владимировац.
 3. На општинском референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:
 4. „Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса за насељено место Владимировац“
 5. На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи „ЗА“ или „ПРОТИВ“.
 6. Спровођењем референдума руководиће Општинска комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за насељено место Владимировац (у даљем тексу: Општинска комисија), коју ће образовати Скупштина општине Алибунар.
 7. Општинска комисија образоваће гласачке одборе.
 8. Општинска комисија утврдиће и прогласити укупне резултате општинског референдума и доставиће извештај о спроведеном општинском референдуму Скупштини општине Алибунар.
 9. Ради упознавања грађана са садржином предлога Одлуке о увођењу самодоприноса за насељено место Алибунар, предлог Одлуке ће бити објављен у „Службеном листу општине Алибунар“, на огласној табли Месне заједнице Владимировац, као и на други начин који одреди Општинска комисија.
 10. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алиубнар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-14/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А    Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетпрвој седници одржаној 14. јула 2010. године доноси

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ ИЛАНЏА
 

            Именује се Школски одбор Основне школе „Милош Црњански“ Иланџа:

 

Из реда представника оснивача:

 1. Милорад Живков
 2. Драган Николић
 3. Верољуб Давидовић

 

Из реда представника родитеља:

 1. Божидарка Станисављев
 2. Сања Братић
 3. Љубомир Станојев

 

Из реда представника наставника:

 1. Емануел Мохан
 2. Јонике Отонога
 3. Гордана Јованов

 

            Мандат Школског одбора траје четири године и почиње да тече од 14. јула 2010. године.

            Ступањем на снагу овог решења престаје мандат досадашњим члановима Школског одбора.

            Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-28/10-04
Датум: 14. јул 2010. године

А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Одлуку о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Север Иланџа“ Иланџа у оснивању

На основу члана 26. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „СЕВЕР ИЛАНЏА“ Иланџа  (''Службени лист општине Алибунар'' број 1/10) и  члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. године доноси

 

О  Д  Л У К  У
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СЕВЕР ИЛАНЏА“ ИЛАНЏА У ОСНИВАЊУ

 

 

            У Управни одбор Јавног комуналног предузећа „СЕВЕР ИЛАНЏА“ Иланџа у оснивању именују се:

 1. Дарко Николић – председник,
 2. Миленко Лалић – члан,
 3. Златимир Грубанов – члан,
 4. Синиша Дрндарски - члан
 5. Душан Поповић - члан

            Именовани ће ову функцију обављати до именовања управног одбора, а након регулисања статуса  фирме и доношења свих потребних правних аката.

            Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-7/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

 

Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације општине Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/08) и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општине Алибунар на Деветој седници од 20. фебруара 2009. године, доноси

 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

            Даје се сагласност на Статут Туристичке организације општине Алибунар број 02/2009 од 18. 02. 2009. године који је усвојио Управни одбор Туристичке организације општине Алибунар

            Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-48/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

 

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора ЈП ''Станоградња'' Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општи-не Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој VIII седници одржаној 28. јануара 2009. год. доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП ''СТАНОГРАДЊА'' АЛИБУНАР

 

I

Разрешавају се председник и чланови Управног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар:

 1. Драгиша Чанчаревић – председник
 2. 2.   Зоран Петровић  – члан
 3. Лучијан Крачун – члан
 4.  Мићо Лукић – члан.

 

II

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-4/09-04
Датум: 28. јануар. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

 

Решење о образовању комисије за решавање проблема избеглица и интерно расељених лица на територији Општине Алибунар

На основу члана 44. Статута општине Алибунар („Службени лист општне Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Осамнаестој седници од 26. фебруара 2010. доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АЛИБУНАР

 

I

Образује се Комисија за решавање проблема избеглица и интерно расељених лица на територији општине Алибунар у саставу:

 1. Душан Јовановић – председник
 2. Ивица Росић – заменик председника
 3. Биљана Враговић – члан
 4. Илија Пенца – члан
 5. Саша Цветковић – члан
 6. Ђорђе Цветковић – члан
 7. Весна Слепчевић – члан

 

II

Задатак Комисије је да се ангажује на решавању проблема избеглица и интерно расељених лица на територији општине Алибунар, као и сарадња са Комесаријатом за избеглице Републике Србије и другим институцијама ради побољшања положаја избеглих и интерно расељених лица на територији општине Алибунар.

 

III

Комисија има право на накнаду за рад. Висину накнаде одредиће Комисија за кадровска, администртивна питања и радне односе.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу опшштине Алибунар“

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-6/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Констатовање престанка функције чланова Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011), Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, констатује

 

ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ
ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 

I

         Престаје функција члановима Општинског већа општине Алибунар и то:

 1. Коматина Драгани из Владимировца,
 2. Ковијанић Владимиру из Банатског Карловца,
 3. Чанчаревић Драгиши из Банатског Карловца,
 4. Поштин Саши из Добрице,
 5. Др Трајковић Драгану из Владимировца,
 6. Мохан Пери из Локава.

 

II

         Објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-53/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Одлуку о утврђивању приоритета капиталних улагања у реализацији Стратегије развоја општине Алибунар

На основу члана 45. тачка 32. у вези са тачком 5. Статута Општине Алибунар („Службени лист Општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине, на 38. седници одржаној дана 21. децембра 2011. године, доноси

 

 

О  Д  Л  У  К  У
О УТВРЂИВАЊУ ПРИОРИТЕТА
КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА
У РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            Утврђују се приоритети капиталних улагања у реализацији Стратегије развоја Општине Алибунар у 2012. години у областима комуналне инфраструктуре и другим областима и то:

 1. Довршетак спортске сале у Албунару;
 2. Завршетак капела на гробљима у насељеним местима Алибунар, Иланџа, Локве, Селеуш и Владимировац;
 3. Изградња и реконструкција саобраћајница на територији Општине Алибунар;
 4. Доградња зграде основне школе у Банатском Карловцу;
 5. Уређење депонија на територији Општине Алибунар,
 6. Изградња канализације у насељеном месту Локве;
 7. Изградња водозахвата и реконструкција водовдоних мрежа у насељима на територији Општине Алибунар;
 8. Уређивање и измуљивање канала,
 9. Наткривање пијаца у Јаношику и Новом Козјаку;
 10. Реконструкција зграде Ватрогасног дома у Иланџи;
 11. Изградња, уређивање и одржавање атарских путева на територији Општине Алибунар;
 12. Изградња трафо станице у насељеном месту Владимировац,
 13. Изградња индустријске зоне у Банатском Карловцу,
 14. Реконструкција водовода, канализације, зграде основне школе и дома културе у Селеушу.

 

Члан 2.

            Средства за реализацију предлога пројеката из члана 1. ове Одлуке обезбедиће се у буџету Општине Алибунар, буџетима Републике Србије  и Аутономне Покрајине Војводине, средстава одобрених из пројеката по конкурскима, донаторских средстава и других законом дозвољених извора финансирања.

            Из средстава буџета Општине Алибунар мо-же се вршити делимично финансирање (суфинанси-рање) пројеката наведених у тачки 1. ове Одлуке.

 

Члан 3.

            Општина Алибунар (органи и службе Општи-не Алибунар и Фонд за развој Општине Алибунар) подносиће предлоге пројеката покрајиским и републичким фондовима ради обезбеђивања средстава за финасирање реализације предлога пројеката.

 

Члан 4.

            Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Алибунар“

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-135/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Одлука (укидање Одлуке о образовању Савета за реализацију пројектних активности у општини Алибунар)

                  На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009) и члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној дана 18. новембра 2011. године доноси следећу

 

О  Д  Л  У  К  У
 

Члан 1.

         Укида се Одлука о образовању Савета за реализацију пројектних активности у општини Алибунар, коју је донела Скупштина општине Алибунар, број 020-105/10-04 од 17. децембра 2010. године, објављена у ''Службеном листу општине Алибунар'', број 15/2010.

 

 

Члан 2.

         Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-108/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Решење о именовању комисије за спровођење Општинског референдума ради изјашњавања о предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Владимировац као делу територије општине Алибунар

На основу тачке 6. Одлуке о расписивању Општинског рефередума у насељеном месту Николинци као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Владимировац, број 015-13/10-04 од 01. октобра 2010. године, Скупштина општине Алибунар на Двадесеттрећој седници од 01. октобра 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О  ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ВЛАДИМИРОВАЦ КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

I

         Именује се Комисија за спровођење Општинског рефередума у насељеном месту Владимировац као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Владимировац, који ће се спровести дана 23. и 24. октобра 2010. године у времену од 7,00 до 20.00 часова, у саставу:

 1. Биљана Враговић из Алибунара – председник
 2. Илија Пенца из Владимировца – заменик председника
 3. Јонел Белу из Владимировца – члан
 4. Слађана Вукајловић из Банатског Карловца – заменик члана
 5. Јон Секешан из Владимировца – члан
 6. Илија Дрегаш из Владимировца – заменик члана.

 

II

         Комисија за спровођење Општинског рефередума у насељеном месту Владимировац као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Владимировац обавља следеће послове:

 1. стара се о законитости спровођења општинског референдума;
 2. стара се о обезбеђивању материјала за спровођење општинског референдума;
 3. прописује обрасце за спровођење општинског референдума;
 4. утврђује и проглашава укупне резултате општинског референдума;
 5. одређује гласачка места;
 6. именује гласачке одборе;
 7. даје упуства гласачким одборима у погледу спровођења општинског референдума;
 8. обавља и друге послове одређене законом и актом о расписивању референдума

 

III

            Ово Решење објавити у „Службеном листу опшине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-64/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетпрвој седници одржаној 14. јула 2010. године доноси

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ВЕЉКОВИЋ“ ДОБРИЦА

 

            Именује се Школски одбор Основне школе „Сава Вељковић“ Добрица:

 

Из реда представника оснивача:

 1. Мирјана Банђур
 2. Сава Николић
 3. Владимир Тодоров

 

Из реда представника запослених:

 1. Светозар Тодоровић
 2. Душан Карабаш
 3. Данијела Милачић

 

Из реда представника родитеља:

 1. Олга Дрндарски
 2. Јелена Котрља
 3. Дајана Петров

 

            Мандат Школског одбора траје четири године и почиње да тече од 14. јула 2010. године.

            Ступањем на снагу овог решења престаје мандат досадашњим члановима Школског одбора.

            Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-29/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа у оснивању

На основу члана 26. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „СЕВЕР“ Иланџа  (''Службени лист општине Алибунар'' број 1/10) и  члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА
У ОСНИВАЊУ

 

         Именује се Горан Стојковић из Иланџе на функцију вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' Иланџа у оснивању.

         Именовани ће ову функцију обављати до именовања директора а најдуже годину дана.

         Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-8/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

 

Решење о именовању председника и чланова Савета за младе у општини Алибунар

На основу члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 10/2008, 11/2208 и 1/2009) и члана 3. Одлуке о образовању Савета за младе у општини Алибунар број 020-35/09-04 од 20. 02. 2009. године, Скупштина општине Алибунар на Деветој седници одржаној дана 20. 02. 2009. године доноси

 

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЛАДЕ
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            У Савет за младе у општини Алибунар именују се:

 1. Ђорђе Цветковић – председник
 2. Мартин Суњог – члан
 3. Дарко Николић – члан
 4. Јанко Коларик – члан
 5. Андрија Стањо – члан
 6. Драгослав Петровић – члан
 7. Милица Дука – члан.

 

Члан 2.

            Мандат Савета за младе траје четири године и почиње да тече даном доношења решења о именовању.

 

Члан 3.

Решење објавити  у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-36/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Стањо Павел с.р

Решење о разрешењу члана Управног одбора општинске библиотеке „Вук Караџић“ АлибунарРешење о разрешењу члана Управног одбора општинске библиотеке „Вук Караџић“ Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општи-не Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој VIII седници одржаној 28. јануара 2009. год. доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ АЛИБУНАР

 

I

Разрешава се члан Управног одбора Општинске библиотеке „Вук Караџић“  Алибунар

Соња Јовановић – члан.

 

II

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-4/09-04
Датум: 28. јануар. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома здравља Алибунар

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/2005) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, Осамнаестој седници од 26. фебруара 2010. године доноси

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
 

Разрешава се Ђорђе Цветковић са функције члана Управног одбора Дома здравља Алибунар, на лични захтев.

Именује се Саша Цветковић на функцију члана Управног одбора Дома здравља Алибунар, до истека мандата Управног одобра Дома здравља Алибунар.

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-3/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар – Звонко Завишић

         На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, доноси

 

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

I

         ЗВОНКО ЗАВИШИЋ из Алибунара изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар, на време од четири године.

 

II

         Мандат члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече од 04. јуна 2012. године.

 

III

         Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-10/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Одлука о укидању Одлуке о укидању Туристичке организације општине Алибунар

На основу члана 20. тачка 16. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 15. тачка 17. и члана 40. тачка 9. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на Тридесетосмој седници од 21. децембра 2011. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О УКИДАЊУ ОДЛУКЕ
О УКИДАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

         Укида се Одлука о укидању Туристичке организације општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 2/2010 и 3/2011).

 

Члан 2.

         По ступању на снагу ове Одлуке извршиће се именовање вршиоца дужности директора, Управног и Надзорног одбора Туристичке организације општине Алибунар.

 

Члан 3.

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 332-4/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р

Одлука (укидање Одлуке о образовању Савета за локални економски развој општине Алибунар)

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009) и члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној дана 18. новембра 2011. године доноси следећу

 

О  Д  Л  У  К  У
 

Члан 1.

         Укида се Одлука о образовању Савета за локални економски развој општине Алибунар, коју је донела Скупштина општине Алибунар, број 020-59/09-04 од 12. јуна 2009. године, објављена у ''Службеном листу општине Алибунар'', број 8/2009.

 

Члан 2.

         Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-107/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Предлог Одлуке о самодоприносу за насељено место Банатски Карловац

На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС''  број  62/06) и члана 40. тачка 8. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010. године, утврђује

 

П Р Е Д Л О Г
ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

 

Члан 1.

Одлуком о самодоприносу за насељено место Банатски Карловац  (у даљем тексту: Одлука), уводи се самодопринос за насељено место Банатски Карловац.

            Самодопринос се изражава у новцу. Укупан износ предвиђених новчаних средстава  је 70.000.000,00  динара (словима: седамдесетмилионадинара).

            Самодопринос се уводи за период од 01. јануара 2011. године до 31. децембра 2015. године.

 

Члан 2.

            Самодопринос из ове Одлуке уторшиће се за следеће намене:

 1. завршетак фекалне канализације;
 2. изградња нове водоводне мреже;
 3. изградња тротоара, пропуста и прилаза у целом насељу;
 4. уређење каналске мреже у целом насељу;
 5. решавање питања новог градског гробља;
 6. решавања питања нове градске депоније смећа;
 7. решавање питања аутобуских стајалишта и постављање настрешнице на стајалиштима;
 8. редовна делатност месне заједнице;
 9. учешће у завршетку изградње цркве;
 10. асфалтирање новог паркинг простора;
 11. комплетна улична расвета – поправка и одржавање;
 12. уређење парка и центра (лампиони, клупе, велики сат, поплочавање строгог центра);
 13. редовна дотација за материјалне трошкове дому културе;
 14. дотација спорту;
 15. дотација организацијама и удружењима грађана.

 

Члан 3.

            Самодопринос се заводи за следеће приходе:

 1. 2% за запослене од плате запослених на нето зараду,
 2. 20% за пољопривредне произвођаче на катастарски приход
 3. 2% на нето приход остварен делатношћу самосталних радњи, власника приватних предузећа и других лица која се баве личним радом (предузетници)

 

Члан 4.

            Средства самодоприноса употребиће се према програму коришћења средстава који доноси Савет Месне заједнице Банатски Карловац за период трајања самодоприноса.

 

Члан 5.

            Средства прикупљена путем самодоприноса водиће се на рачуну буџета општине Алибунар, као и на посебном наменском рачуну.

 

Члан 6.

            Основица за плаћање самодоприноса је

 • за запослене нето плата запосленог
 • за пољопривреднике катастарски приход на који се плаћа порез из дохотка од пољопривредне делатности
 • за самосталне предузетнике: основица је нето добит остварен делатношћу.

 

Члан 7.

            Обвезници самодоприноса су грађани Месне заједнице Банатски Карловац који имају пребивалиште у Банатском Карловцу.

 

 

 

Члан 8.

            Надзор над наменским коришћењем средстава самодоприноса вршиће савет Месне заједнице Банатски Карловац.

 

Члан 9.

            У случају да се оствари самодопринос у већем износу од износа који је предвиђен овом Одлуком, одлуку о више оствареним средствима донеће грађани Месне заједнице Банатски Карловац, на начин и по поступку предвиђеном за увођење самодоприноса.

 

Члан 10.

            Одлуку о увођењу самодоприноса за насељено место Банатски Карловац прогласиће Скупштина општине Алибунар, након спроведеног референдума. Одлука ће ступити на снагу осмог дана од дана проглашења у Скупштини општине Алибунар

 

Члан 11.

            Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-11/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н  А  Р
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Решење о именовању Школског одбора Економско трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' АлибунарРешење о именовању Школског одбора Економско трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Слу-жбени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), а уз Предлог и мишљење Наци-оналног савета румунске националне мањине из Новог Сада, број 134/10 од 12. јула 2010. године, Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетпрвој седници одржаној 14. јула 2010. године доноси

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
EКОНОМСКО ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ АЛИБУНАР

 

            Именује се Школски одбор Економско трговинске школе „Доситеј Обрадовић“ Алибунар:

 

Из реда представника оснивача:

 1. Људмила Устић
 2. Јон Георге
 3. Мирча Маран

 

Из реда представника запослених:

 1. Мариан Пуркар
 2. Габриела Окиљ
 3. 3.  Сања Радојевић

 

Из реда представника родитеља:

 1. Јонел Скумпија
 2. Слободан Вујовић
 3. Весна Алексић

 

            Мандат Школског одбора траје четири године и почиње да тече од 14. јула 2010. године.

            Ступањем на снагу овог решења престаје мандат досадашњим члановима Школског одбора.

            Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-24/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Решење о именовању директора Дома здравља Алибунар

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'' број 107/2005) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

 

Именује се Виорел Жура из Алибунара на функцију директора Дома здравља Алибунар, на период од четири године.

Мандат почиње да тече од 20. априла 2010. године.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-6/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

 

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе ''3. Октобар'' Локве

На основу члана 54. Закона о основама си-стема образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 62/2003, 64/2003 – испр., 58/2004, 62/2004 – испр., 101/2005 – др. Закон, 79/2005 - др.закон, 81/2005 – испр.др.закона и 83/2005 – испр.др.закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној само-управи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој Деветој седници одржаној 20. фебруара 2009. год. доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''3. ОКТОБАР'' ЛОКВЕ

 

I

            Именују Мариора Мунћан Ђан на функцију члана Школског одбора Основне школе ''3. Октобар'' Локве из реда представника наставничког већа.

 

II

            Мандат члана Шкослког одбора траје до истека мандата Школског одбора.

 

 

 

III

            Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-46/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с. р

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општи-не Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој VIII седници одржаној 28. јануара 2009. годи. доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

 

I

Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Дома здравља Алибуна:

 1. Марија Ардељан -председник
 2. Светлана Рашковић - члан
 3. Кушић Слободан – члан.

 

 

II

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-2/09-04
Датум: 28. јануар. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р. 

Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Душан Јерковић“ Банатски Карловац

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој XVI седници одржаној 30. новембра 2009. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

 

 

I

            Разрешава се Митровић Снежана из Банатског Карловца са функције члана Школског одбора ОШ „Душан Јерковић“ Банатски Карловац, из реда представника  родитеља.

Именује се Поповић Горица из Банатског Карловца на функцију члана Школског одбора ОШ „Душан Јерковић“ Банатски Карловац, из реда представника  родитеља.

 

II

            Мандат члана Шкослког одбора траје до истека мандата Школског одбора.

 

III

            Ово Решење објављивити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-2/10-04
Датум: 30. новембар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар – Данило Ћирић

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, доноси

 

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 

I

         ДАНИЛО ЋИРИЋ из Алибунара изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар, на време од четири године.

 

II

         Мандат члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече од 04. јуна 2012. године.

 

III

         Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-11/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар (М. Рошу)

         На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 66. став 1. и 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 35. став 2. и 3. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетосмој седници одржаној дана 21. децембра 2011. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

I

         МАРИН РОШУ из Владимировца бира се на функцију члана Општинског већа општине Алибунар.

 

II

         Мандат члана Општинског већа општине Алибунар траје до истека мандата Скупштине општине Алибунар, а почиње да тече од 21. децембра 2011. године.

 

III

         Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-134/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Одлука (укидање Одлуке о образовању Анкетне комисије за испитивање пословања Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар)

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009) и члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној дана 18. новембра 2011. године доноси следећу

 

О  Д  Л  У  К  У
 

Члан 1.

         Укида се Одлука о образовању Анкетне комисије за испитивање пословања Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар, коју је донела Скупштина општине Алибунар, број 020-58/11-04 од 13. септембра 2011. године, објављена у ''Службеном листу општине Алибунар'', број 9/2011.

 

Члан 2.

         Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-106/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Одлуку о расписивању Општинског референдума ради изјашњавања о предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Банатски Карловац као делу територије општине Алибунар

На основу члана 10. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 40. тачка 8. Статут општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на XXIII седници од 01. октобра 2010. године доноси

 

О   Д   Л   У   К   У
О РАСПИСИВАЊУ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О  ПРЕДЛОГУ ОДЛ