gore

 • slika 3

Warning

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/alibunar/public_html/next/images/Susreti09

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/alibunar/public_html/next/images/Susreti10

Notice

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/Susreti09

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/Susreti10


Одлука о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 50. седници одржаној дана 06. марта 2014. године доноси следећу
 
ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
 
I
        На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар:
 1. Удружењу ''Вредне руке Баната'' из Владимировца за финансирање пројекта/програма ''Годишњи програм рада за 2014. годину'' додељују се средства у износу од 150.000,00 (словима: стопедесетхиљада) динара;
 2. Удружењу спортских риболоваца ''Смуђ''  из Алибунара за финансирање пројекта/програма ''План годишњиих хуманитарних акција'' додељују се средства у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара;
 3. Удружењу виноградара и воћара Општине Алибунар ''Кумови виногради''  из Алибунара за финансирање пројекта/програма ''Трећи фестивал домаћих вина и ракија'' додељују се средства у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара;
 4. Културно-уметничком друштву ''Бунари'' из Владимировца за финансирање пројекта/програма ''Програмске активности 2014.'' додељују се средства у износу од 477.000,00 (словима: четристоседамдесетседамхиљада) динара;
 5. Удружењу крајишника ОО Алибунар из Владимировца за финансирање пројекта/програма ''Програмске активности у 2014.'' додељују се средства у износу од 260.000,00 (словима: двестошездесетхиљада) динара.
 
II
         Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2013. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013- исправка).
 
III
         На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.
 
IV
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-57/14-06
Датум: 06. март 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације)

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 10. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013-испр.), Општинско веће на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 49. седници одржаној дана 24. фебруара 2014. године доноси

О  Д  Л  У  К  У

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)

 

Члан 1.

         Из текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених  Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013-испр.), Раздео 2 – Председник општине, функција 160, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 1.078.536,07 динара (словима: једанмилионседамдесетосамхиљадапетстотридесетшестдинарасе-дампара)за  камате на основу вансудског поравања са Јованом Томићем. 

 

Члан 2.

         Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, функција 111, позиција 35, економска класификација 444 – пратећи трошкови задужења.

 

Члан 3.

         Корисник из члана 1. ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.

 

Члан 4.

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:400-51/14-06

Датум.24. фебруар 2014. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Јовановић, с.р.

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину коришћења службених возила

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), и члана 4. и 36. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012, 18/2012 и 3/2013), Општинско веће општине Алибунар на 48. седници одржаној дана 05. фебруара 2014. године доноси

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

 

Члан 1.

         У Правилнику о условима и начину коришћења службених возила (у даљем тексту: Правилник) – (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2012), мења се члан 3. став 1. који треба да гласи:

         ''Право на сталну употребу возила за обављање службених послова има председник општине Алибунар, заменик председника општине Алибунар и председник Скупштине општине''.

 

Члан 2.

         У члану 5. Правилника мења се став 2. и гласи:

         ''Овлашћеним лицима у смислу става 1. овог члана сматрају се: председник Општине, заменик председника Општине, начелник Општинске управе, председник Скупштине општине, заменик председника Скупштине општине, секретар Скупштине општине и начелници одељења Општинске управе којима су службена возила дата на коришћење''.

 

Члан 3.

         У члану 7. Правилника мења се став 2. и гласи:

         ''Возилом могу да управљају лица која нису у радном односу у органима Општине, уз овлашћење председника општине Алибунар или заменика председника општине Алибунар.''

 

Члан 4.

         У члану 9. Правилника мења се став 1. и гласи:

         ''Службена возила органа Општине поверавају се на управљање Одсеку за опште послове Одељења за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар.''

 

Члан 5.

         У ставу 1. члана 10. Правилника уместо речи: ''Секретаријата'' треба да стоји: ''Одељења''.

 

Члан 6.

         Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 404-3/14-06

Датум: 05. фебруар 2014. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Алибунар за 2014.г.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу предлога Комисије за доделу буџетских средстава удружењима грађана и невладиним организацијама, Општинско веће општине Алибунар на својој Четрдесетседмој седници одржаној дана 28. јануара 2014. године расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА 2014. ГОДИНУ

 

           Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Алибунар за 2014. годину износи 4.000.000,00 динара.

           Средства по овом конкурсу додељују се црквама и верским организацијама  које су уписане у Регистар цркава и верских заједница при Министарству надлежном за послове вера, а које делују на територији општине Алибунар, у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину.

            Путем конкурса додељује се 100% од планираних и расположивих средстава у буџету општине на годишњем нивоу, од којих се за градитељску делатност додељује 90%, а за остале намене из 10% планираних и расположивих средстава.

            У случају потребе, Комисија може расписати и ванредни конкурс на предлог председника општине.

            Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и начуне делатности цркава и верских заједница, које они обављају у складу са законом и другим прописима, а нарочито за:

·        инвестиционе радове на црквеним објектима,

·        обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а посебно црквених објеката који су споменици културе,

·        обнова парохијских домова и верских објеката-споменика,

·        уређење и ревитализација простора верских гробаља,

·        изградњу и обнову капела,

·        обнову икона, верских и сакралних предмета,,

·        стављање нових фасада и кречење црквених објеката,

·        обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,

·        санирање влаге на црквеним зиидовима,

·        изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,

·        организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи,

·        организовање цкрвених манифестација,

·        научна истраживања везана за цркву.

           Приликом расподеле средстава на основу редовног конкурса, између појединачних субјеката, предност има субјект са већим бројем верских објеката или са већим бројем верника.

           Цркве и верске заједнице могу учестовати са највише две пријаве, а средства из буџета општине Алибунар додељују се за финансирање једног програма/пројекта.

           Програм се мора реализовати на територији општине Алибунар. Програм мора бити завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2014. године.

          Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 7.00 до 15.00 часова, у Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, односно преузети са званичне интернет презентације општине Алибунар (www.alibunar.rs/oglasiikonkursi).

          Цркве и верске заједнице које нису оправдале средства за претходноу годину, не може конкурисати за средства по овом позиву.

          Конкурсна пријава треба да садржи:

-      Образац пријаве,

-      Фотокопију решења о упису цркава и верских организација у Регистар.

           По доношењу Одлуке о додели средстава, а пре потписивања Уговора, корисник средстава је у обавези да отвори наменски рачун у Управи за трезор. Ово се не односи на кориснике који већ имају отворен наменски рачун у Управи за трезор.

           Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ''ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА'', на адресу Трг слободе 4, 26310 Алибунар, поштом или предајом у Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар.

           Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон 063/11-49-931, Александар Плакаловић, члан Општинског већа.

           Конкурс је отворен до краја текуће године или до утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.

           Напомена: непотупне пријаве се неће узети у разматрање.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:400-46/14-06

Датум. 28. јануар 2014. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Исправка Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), председник Скупштине општине Алибунар у име Скупштине општине Алибунар доноси
 
И С П Р А В К У
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2014. ГОДИНУ
 
Члан 1.
              У Одлуци о буџету општине Алибунар за 2014. годину („Службени лист општине Алибунар“, број32/2013) грешком је у члану27. уместо године ''2013.'' написана година ''2014.'', тако да наведени члан треба да гласи:
              ''Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. јануара 2014. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2013. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за 2013. годину.''
 
Члан 2.
               Исправка Одлуке ступа на снагу даном доношења Одлуке, а примењиваће се за буџетску 2014. годину, односно од 01. јануара 2014. године.
 
Члан 3.
              Исправку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-159/2013-06-01
Датум: 20. децембар 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Програм пословања и финансијски план Општинске организације Црвеног крста Алибунар за 2014. годину

ЦРВЕНИ КРСТ АЛИБУНАР

 

ПРОГРАМ РАДА

ЦРВЕНОГ КРСТА АЛИБУНАР

ЗА 2014. ГОДИНУ

 

Алибунар, децембар 2013. године

 

 

 

МИСИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА

 

Без обзира да ли људи живе у градовима или селима, без бозира којим језиком говоре, они желе све најбоље за своју децу и породицу и желе да живе у миру и складу, уз економску и физичку безбедност, лично достојанство, у заједници која ће им пружити подршку.

 

Међутим, 21. век је у наслеђе добио превише људи који живе испод или на граници социо-економске безбедности и људског достојанства, болести чије сузбијање тражи широку превентивну активност, и прородне катастрофе као резултат глобалних климатских промена, које угрожавају људе и њихово стваралаштво.

 

Све ове појаве прати растућа дехуманизација односа, посебно у урбаним срединама, чије су жртве све старосне категорије становништва, а посебно млади.

 

Преко своје мреже Црвени крст има за циљ да побољша живот угроженим људима испуњавајући своју помоћну функцију јавним властима у хуманитарној области и заступајући потребу заједништва у хуманости...

 

План рада Црвеног крста Алибунар обухвата активности које ће се реализовати на нивоу Националног дтруштва, као и основне активности које ће се спроводити у Црвеном крсту Алибунар.

 

Црвени крст Алибунар и његови саставни делови (месне организације) биће ангажовани на редовним активностима и традиционалним акцијама, а центар активности биће људи у невољи и њихове потребе.

 

Области кроз које ће Црвени крст Алибунар реализовати активности су:

-         Организација и развој,

-         Социјална делатност,

-         Промоција и омасовљавање давалаштва крви,

-         Подмладак и омладина,

-         Дифузија,

-         Здравствено васпитна делатност,

-         Служба тражења,

-         Деловање у несрећама,

-         Прва помоћ за возаче.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ

 

Активности у овој области биће усмерене на функционисање организације на основу Статута и Закона о Црвеном крсту.

 

Реализација активнсоти у овој области биће усмерена на мотивацију грађана да буду чланови Црвеног крста, уређењу питања чланства и чланарине. Учествовати на стручним саветовањима, поготову млади, радити на јачању волонтерске базе.

 

Традиционалне активности и акције реализовати по утврђеном календару и то:

-         7. април – Светски дан здравља,

-         Недеља Црвеног крста 8-15. маја,

-         11. мај Дан добровољних давалаца крви (спортски дан за даваоце),

-         14. јун Светски дан добровољних давалаца крви,

-         9. септембар Светски дан прве помоћи,

-         Недеља солидарности од 14. до 21. септембра,

-         Трка за срећније детињство у октобру,

-         За сунчану јесен живота,

-         17. октобар Међународни дан борбе против глади,

-         1. децембар Светски дан борбе против АИДС-а,

-         ''Један пакетић-много љубави''.

 

СЛУЖБА ТРАЖЕЊА

 

Рад Службе тражења Црвеног крста Алибунар у 2014. години ће се одвијати у складу са Основним принципима покрета и принципима рада Службе тражења и представљаће сталну активност која ће се спроводити кроз рад организација и институција са којима је и до сада сарађивала у реализацији својих хуманитарних задатака из ове области.

 

На овај начин ће се омогућити свим грађанима да остваре своја права и да на најбржи начин дођу до поузданих података о члановима својих породица са којима су изгубили контакт, а што може бити последица ратних сукоба, елементарних и других катастрофа, и друга догађања.

 

СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ

 

Кроз ове активности Црвени крст Алибунар има за циљ да олакша људску патњу пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи.

 

Активности по питању социјалне делатности су:

-         сагледавање стања потреба угрожених категорија и група,

-         упућивање апела за прикупљање помоћи,

-         прикупљање помоћи,

-         дистрибуција помоћи,

-         организовање традиционалних акција Пакет за новођену бебу,

-         Трка за срећније детињство,

-         ангажовање на обезбеђењу средстава за опоравак социјално угрожене деце на Вршачком брегу,

-         кухиња Црвеног крста.

 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ

 

Општи циљ ове активности је подизање свести код грађана о важности усвајања и примене здравих стилова живота.

 

Истраживања говоре да рестриктивнији закони, смањење доступности свих психоактивних супстанци, повећање цена легалних дрога, укључивање већег броја младих у едукативне програме и програме развоја социјалних вештина, организовање превентивних активности у школама и локалној заједници за младе, родитеље и просветне раднике и остале одрасле као и повећање могућности за креативно провођење слободног времена, доприносе смањењу броја младих који почињу са ризиком да угрозе своје здравље.

 

Кроз мрежу едукованих волонтера укључити се у:

-         превенцију болести зависности

-         превенцију ХИВ/АИДС,

-         превенцију туберкулозе,

-         организовати такмичење ''Шта знаш о здрављу''.

 

Ангажовати промотере добровољног давалаштва крви за рад на мотивацији и анимацији добровољних давалаца.

Обележити Дан добровољних давалаца крви.

Доделити признања добровољним даваоцима крви.

Организовати учешће на литерарном и ликовном конкурсу ''Крв живот значи''.

 

ПРОГРАМ ПОДМЛАДКА И ОМЛАДИНЕ

 

Програм подмлатка и омладине базираће се на мотивацији деце и младих да се укључе у акције и програмске активности Црвеног крста, и да кроз волонтерски рад дају свој допринос у реализацији програма и пројеката које спроводи Црвени крст. Општи циљ овог Програма је:

-         развијање здравих стилова живота међу младима,

-         промоција хуманих вредности и значаја хуманитарног рада,

-         повећање броја младих волонтера Црвеног крста,

-         поштовање различитости, културног идентитета,

-         развијање ''вршњачке едукације''.

 

ПРОГРАМ БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

 

Општи циљ овог Програма је да се смањи ризик од трговине људима и ублажи људска патња изазвана овом појавом. Искористити обученост младих и организовати предавања на ову тему ради ширења знања из области борбе против трговине људима.

 

ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА

 

Црвени крст Алибунар формирану Општинску вишенаменску теренску јединицу за деловање у несрећама. У овом периоду допунити теренску јединицу са новим кадром, извршити дообуку чланова јединице како би се достигао висок степен опреративности да се може на ефикасан начин одговорити на несрећу ако до ње дође. Опремање Организације Црвеног крста за деловање у ванредним ситуацијама преко виших виоа организованости.

 

Поред наведених програмских активности Црвени крст Алибунар радиће све друге задатке које буду наметале потребе локалне заједнице.

 

ЦРВЕНИ КРСТ АЛИБУНАР

Секретар,

Даница Чанчаревић, с.р.

 

 

ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ

ЦРВЕНИ КРСТ ВОЈВОДИНЕ

ЦРВЕНИ КРСТ АЛИБУНАР

БРОЈ: 01-47

Датум: 20.09.2013.

А л и б у н а р

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА 2014. ГОДИНУ

 

Конто 481 – Дотације из буџета Општине

(Потраживања од стране Црвеног крста) конто – 204

 

Средства од Општине – 3.000.000,00

 

Предпоствљени трошкови:

 

-         Трошкови зарада и накнада Бруто – за 2 радника редовне активности и за рад у народној кухињи 2 (уговор о делу за куварицу и возача – дистрибуција на 5 пунктова територија општине) = 2.141.556,00

-         Трошкови ел.енергије                     241.758,00

-         Трошкови ПТТ                                    67.272,00

-         Трошкови горива                             175.230,00

-         Трошкови одржавања                       84.942,00

-         Трошкови осталог материјала        265.242,00

-         Трошкови амортизације                     24.000,00

                                    Укупни расходи:    3.000.000,00

 

Овај Финансиски план је саставни део Предлога Плана рада за 2014.годину Црвеног крста Алибунар. Годишњи финансијски план за 2014. Је оквирни план који је састављен на основу показатеља из претходне године, и увећања обима посла.

 

Прилог: Калкулација оброка у оквиру програма народне кухиње Црвеног крста

-         Количина хране опредељене за Алибунар

 

За Црвени крст Алибунар

Даница Чанчаревић, с.р.

 

 

КАЛКУЛАЦИЈА ОБРОКА У ОКВИРУ ПРОГРАМА КУХИЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА

 

 

Ставка

јединица

Учешће у %

Цена у динарима

300*22 радна дана (6.600)

Годишње за 300 корисника број оброка (6.600*9=59.400)

1.

намирнице

оброк

73,91

66,52

439032

3.951.288,00

2.

материјал за одржавање хигијене

оброк

1,92

1,73

11.418

102.762,00

3.

енергија

оброк

4,52

4,07

26.862

241.758,00

4.

вода

оброк

0,81

0,73

4.818

43.362,00

5.

зараде радника ангажованих на припреми дистрибуције

оброк

12,72

11,44

75.504

679.536,00

6.

заштитна одећа и обућа

оброк

0,84

0,75

4.950

44.550,00

7.

трошкови горива набавка и дистрибуција оброка

оброк

3,28

2,95

19.470

175.230,00

8.

трошкови горива опреме и апарата

оброк

1,05

0,95

6.270

56.430,00

9.

трошкови одржавања аутомобила

оброк

0,,53

0,48

3.168

28.512,00

10.

амортизација

оброк

0,42

0,38

2.508

22.572,00

11.

хлеб

0,5 векне

 

15

99.000

891.000,00

 

УКУПНИ ТРОШКОВИ

 

100%

 

693.000,00

3.237.000,00

Закључак Општинске изборне комисије

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија Општине Алибунар, на седници од 20. марта 2012. године доноси

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

 1. Приликом подношења кандидатуре групе грађана из члана 18. Закона о локалним изборима, да би споразум о оснивању групе грађана био пуноважан, неопходно је да постписи оснивача буду оверени код суда или надлежног општинског органа.
 2. Споразум сачињен противно тачки  1. овог Закључка сматраће се неважећи.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНA КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
у Алибунару, дана 20. марта 2012. године
Број: 013-2-19/12-04
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић

Рокови за обављање изборних радњи у поступку избора одборника у Скупштини општине Алибунар који су расписани за 06. мај 2012. године

На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изобрима („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 34/10 – Одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија општине Алибунар, на седници од 16. марта 2012. године, утврђује

Р   О   К   О   В   Е
ЗА ОБАВЉАЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА
ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 06. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

Рокови за обављање изборних радњи у поступку избора одборника у Скупштини општине Алибунар утврђени су:

 1. Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина општина, скупштина градова и града Београда („Службени гласник РС“ број 19/2012);
 2. Законом о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/10 – Одлука УС и 54/11);
 3. Законом о избору народних посланика („Закон о избору народних посланика ("Службени гласник РС" бр. 35/00, 57/03- УС, 72/03-др. закон, 75/03-испр. др. закона, 18/04, 85/05-др. закон, 101/05-др. закон, 104/09-др. закон и 36/11);          

Рокови су следећи:

РЕДНИ БРОЈ
ИЗБОРНЕ РАДЊЕ
РОКОВИ
 
I РАСПСИСВАЊЕ ИЗБОРА И ПОЧЕТАК ИЗБОРНИХ РАДЊИ
 
 
Расписивање избора (тачка 1. Одлуке о о расписивању избора за одборнике скупштина општина, скупштина градова и града Београда)
13. март 2012
 
Почетак тока рокова за предузимање изборних радњи (тачка 1. Одлуке о о расписивању избора за одборнике скупштина општина, скупштина градова и града Београда)
13. март 2012. године
 
Прописивање облика и садржине образаца за спровођење изборних радњи (члан 15. став 1. тачка 5. и члан 23. став 1. Закона о локалним изборима)
До 16. марта 2012. године у 24.00 часова
 
II ОБАВЕШТАВАЊЕ ГРАЂАНА О ИЗБОРНИМ КАМПАЊАМА ПОДНОСИЛАЦА ИЗБОРНИХ ЛИСТА ЗА ОДБОРНИКЕ
 
 
Обавештавање грађана о изборним кампањама (све јавне, политичке, промотивне и друге актривности) подносилаца изборних листа за одборнике (члан 4. Закона о локалним изборима)
Све време у поступку избора, осим за време придизборног ћутања – забрана изборне пропаганде
 
Предизборно ћутање – забрана изборне пропаганде (члан 5. став 3. Закона о избору народних посланика)
Од 03. маја 2012. године у 24.00 часова до затварања бирачких места 06. маја 2012. године у 20.00 часова
 
III БИРАЧКИ СПИСКОВИ
 
 
Обавештавање грађана да могу извршити увид у бирачки спосак и тражити брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка (члан 19. став 1. Закона о избору народних посланика и члан 8. став 3. Закона о локалним изборима)
Од  14. марта 2012. године
 
Закључење бирачког списка (члан 17. став 1. Закона о јединственом бирачком списку)
20. април 2012. године до 24.00 часова
 
Објављивање укупног броја бирача у „Службеном листу општине Алибунар“ (члан 17. став 2. Закона о јединственом бирачком списку)
До 21. априла 2012. године до 24.00 часова
 
Упис бирача у бирачки списак по његовом закључењу, на основу акнта министарства надлежног за послове управе (члан 5. став 1. Закона о јединственом бирачком списку)
До 03. маја 2012. године до 24.00 часа
 
Објављивање коначног броја бирача у „Службеном листу општине Алибунар(члан 20. став 2. Закона о јединственом бирачком списку)
До 03. маја 2008. године до 24.00 часа
 
IV БИРАЧКА МЕСТА И БИРАЧКИ ОДБОРИ
 
 
Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места (члан 34. став 1. тачка 7. Закона о избору народних посланика)
14. април 2012. године у 24.00 часа
 
Образовање бирачких одбора и именовање председника и чланова бирачких одбора у сталном саставу (члан 16. став 5. Закона о локалним изборима)
25. април 2012. године у 24.00 часа
 
Достављање решења о именовању бирачких одбора свим подносиоцима потврђених изборних листа за одборнике (члан 16. став 6. Закона о локалним изборима)
У року од 48 часова од дана доношења решења тј. до 27. априла 2012. године у 24.00 часа
 
V ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
 
 
Утврђивање решења који од подносилаца изборне листе за одборнике испуњава услове за одређивање својих представника у проширени састав органа за спровођење избора:
општинске изборне комисије (члан 14. став 5. Закона о локалним изборима)
бирачког одбора (члан 16. став 3. у вези са чланом 14. став 5. Закона о локалним изборима)
Даном проглашења изборне листе
 
Досављање решења о испуњењу односно неиспуњењу услова за одређивање представника у проширени састав органа за спровођење избора (члан 14. став 7. Закона о локалним изборима
У року од 24 часа од часа доношења решења
 
Доношење решења о одређивању представника поднослаца изборних листа за одборнике у проширени састав органа за спровођење избора (члан 14. став 7. Закона о локалним изборима)
У року од 24 часа од пријема обавештења о лицима која улазе у проширени састав органа за спровођење избора
 
VI ИЗБОРНА ЛИСТА ЗА ОДБОРНИКЕ
 
 
Подношење изборне листе за одборнике (члан 19. став 1. Закона о локалним изборима)
До 20. априла 2012. године у 24.00 часа
 
Повлачење изборне листе за одборнике (члан 21. став 1. Закона о локалним изборима)
До дана утврђивање збирне изборне листе
 
Проглашење изборне листе за одборнике (члан 24. став 1. Закона о локалним изборима) и достављање решења о проглашењу без одлагања (члан 24. став 2. Закона о локалним изборима)
Одмах по пријему, а најкасније у року од 24 часа од часа пријема – ако испуњава услове
 
Утврђивање збирне изборне листе за одборнике (члан 26. став 1. и став 3. Закона о локалним изборима)
До 25. априла 2012. године у 24.00 часова
 
Објављивање збирне изборне листе за одборнике у „Службеном листу општине Алибунар“ (члан 26. став 3. Закона о локалним изборима)
До 25. априла 2012. године до 24.00 часа
 
Увид у збирну изборну листу за одборнике и у документациује (члан 26. став 4. Закона о локалним изборима)
48. часова од објављивања
 
VII СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
 
 
Достављање обавештења бирачима о дану, месту и времену одржавања избора (члан 54. став 4. Закона о избору народних посланика)
До 30. априла 2012. године
 
Примопредаја изборног материјала бирачким одборима (члан 29. став 1. Закона о локалним изборима)
До 03. маја 2012. године у 24.00 часова
 
Отварање бирачких места и гласање (члан 56. став 1. Закона о избору народних посланика)
06. маја 2012. године од 07.00 до 20.00 часова
 
Увид у изборни материјал после спроведених избора (члан 32. Закона о локалним изборима)
До 10. маја 2012. године у 24.00 часова
 
VIII УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА
 
 
Утврђивање резултата гласања на бирачком метсту и предаја изборног материјала Општинској изборној комисији (члан 38. Закона о локланим изборима)
Најкасније до 07. маја 2012. године до 04.00 часова
 
Утврђивање резултата гласања на бирачким местима од стране ОИК (члан 38. Закона о локалним изборима)
У року од шест часова од достављања извештаја са бирачких места
 
Расподела одборничких мандата од стране Општинске изборне комисије (члан 41. став 4. Закона о локалним изборима)
До 07. маја 2012. године у 20.00 часова
 
Објављивање резултата избора у „Службеном листу општине Алибунар“ (члан 43. Закона о локалним изборима)
До 07. маја 2012. године у 20.00 часова
 
IX ЗАШТИТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
 
 
Приговор општинској изборној комисији због повреде изборног права или изборног поступка (члан 52. Закона о локалним изборима)
У року од 24 часа када је донета одлука, односно извршена радња или учињен пропуст који подносилац приговора сматра неправилним
 
Доношење и достављање решења по приговору (члан 53. став 1. Закона о локалним изборима)
У року од 48. часова од часа пријема приговора
 
Жалба против решења Општинске изборне комисије надлежном Управном суду (члан 54. став 1. Закона о локалним изборима)
У року од 24 часа од достављања решења
 
Достављање жалбе са списима надлежном Управном суду (члан 54. став 2. Закона о локалним изборима)
Одмах, а најкасније 12 часова од часа пријема жалбе
 
Доношење одлуке по жалби (члан 54. став 4. Закона о локалним изборима
Најкасније у року од 48. часова од пријема жалбе са списима
 
X ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА  И ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА
 
 
Додељивање мандата одборницима од стране Општинске изборне комисије Општине Алибунар (члан 43. став 5. Закона о локалним изборима)
10 дана од дана објављивања укупних резултата избора тј. до 17. маја 2012. године
 
Издавање уверења о избору (члан 45. Закона о локалним изборима)
По додељивању мандата одборницима од стране Општинске изборне комисије
 
Подношење извештаја Скупштини општине Алибунар о спорведеним изборима и потврђивање мандата новоизабраним одборницима (члан 15. став 1. тачка 10. и члан 56. став 3. Закона о локалним изборима
По спровођењу избора

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 013-2-10/12-04
У Алибунару, 17. марта 2012. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић с.р.

 

Пословник Општинске изборне комисије

На основу члана 15. Закона о локалним изборим („Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/10 – одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија, на седници одржаној дана 20. марта 2008. године доноси

П  О  С  Л  О  В  Н  И  К
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

I УВОДЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивања Општинске изборне комисије (у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за рад Комисије.

Члан 2.

Седиште Комисије је у Алибунару, у згради општине Алибунар, Трг слободе 4.

Члан 3.

Комисија у свом раду користи два печата (један велики и један мали).

Велики печат је пречника 42мм са грбом Републике Србије у средини и следећим текстом исписаном у концентричним круговима око грба Републике Србије:

 • у спољном кругу: Република Србија
 • у следећем унутрашњем кругу: Аутономна Покрајина Војводина
 • у следећем унутрашњем кругу: Општина Алибунар
 • у следећем унутрашњем кругу: Општинска изборна комисија
 • у следећем унутрашњем кругу: Алибунар

Печат је исписан на српском језику ћириличним писмом и латиничним писмом и на румунском језику и писму и словачком језику и писму.

Мали печат је пречника 28мм, истоветан као и велики печат и користи се  за оверу финансијске документације.

Велики печат поверава се секретару Општинске изборне комисије.

Мали печат поверава се належној финасијској служби – рачуноводству.

II САСТАВ КОМИСИЈЕ

Члан 4.

Комисију чине чланови у сталном и проширеном саставу.

Члан 5.

Комисију у сталном саставу чине председник и шест чланова које именује Скупштина општине, а у прошиерном саству по један члан представник подносиоца изборне листе који је поднео предлог кандидата за најмање две трећине изборне листе (за најмање 16 кандидата).

Члан 6.

Комисија има секретара кога именује Скупштина општине, који учествује у раду Комисије, без права одлучивања.

Члан 7.

Председник и секретар комисије имају заменике. Сви морају бити дипломирани правници.

Чланови Комисије имају заменике.

Заменици имају иста права и одговорности као и чланови које замењују.

Члан 8.

Комисија решењем утврђује да подносилац изборне испуњава услове за одређивање свог представника у проширени састав овог органа даном проглашења изборне листе, истовремено са проглашењем изборне листе.

Решење о испуњењу, ондосно неиспуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе Комисија доставља подносиоцу изборне листе на адресу коју означи подносилац изборне листе у року од 24 часа од часа доношења решења.

Представник подносиоца изборне листе постаје члан Комисије у проширеном саставу најкасније 24 часа од доношења решења.

Члан 9.

Састав Комисије објављује се у „Службеном листу општине Алибунар“

III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ

Члан 10.

Комисије у оквиру надлежности утврђене Законом о локалним изборима, Законом о избору народних посланика и Законом о финансирању политичких странака:

 1. стара се о законитости у спровођењу избора за одборнике;
 2. одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној распоређењности бирача на бирачким местима и о доступности бирачких места бирачима;
 3. одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
 4. даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника;
 5. прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за одборнике;
 6. утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору одборника;
 7. проглашава изборне листе;
 8. утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и и записнички их предаје бирачким одборима;
 9. утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
 10. подноси извештај Скупштини општине Алибунар о спорведеним изборима за одборнике;
 11. доставља министарству надлежном за послове локлане самоуправе и републичком органу надлежном за послове статистистике податке о спорвођењу и резултатима избора за одборнике, непосолредно по завршетку избора;
 12. обавља и друге послове одређене прописима одређене прописима о избору одборника
 13. сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне комисије који се односе на спровођење избора за народне посланике;
 14. утврђује да ли подносилац изборне листе има положај политичке странке националне мањине, у складу са законом;
 15. одрећује начин чувања и руковања изборним материјалом;
 16. издаје уверење о избору за одборника Скупштине општине Алибунар;
 17. решава по приговорима који су јој упућени;
 18. даје, по потреби, мишљења и обавештења у вези са применом закона и других прописа о избору одборника скупштине општине;

IV НАЧИН РАДА

Члан 11.

Комисија ради у сталном и проширеном саставу.

Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка избора.

Члан 12.

Комисија је самостална у свом раду и ради на основу закона и прописа донетих на основу закона.

Рад Комисије је јаван.

Члан 13.

Комисија ради у седницама.

Седница Комисије сазива председник Комисије, на своју иницијативу или, у захтеваном року, кад то предложи најмање трећина чланова Комисије.

У раду Комисије учествују: председник, чланови и секретар Комисије и њихови заменици.

Члан 14.

Позив за седницу Комисје, са предлогом дневног реда, упућује се члановима Комисије и њиховим заменицима, по правилу у писменом облику, најдоцније два дана пре дана одређеног за одржавање седнице, а по потреби, седнице се сазивају телефоном или на други одговарајући начин. О позивању телефоном саставља се службена забележба о обављеном телефонском позиву.

Изузетно, позив за седницу Комисије са предлогом дневног реда може се доставити и у краћем року, при чему је председник Комисије дужан да на почетку седнице образложи такав постпак.

О достављању позива за седницу и обавештавање путем телефона или на други начин стара се секретар Комисије.

Члан 15.

Комисија ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина њених чланова, односно њихових заменика.

Комисија одлучује већином гласова чланова у сталном, односно проширеном саставу.

Председник (заменик председника) и чланови комисје са правом гласа на седници, у сталном и проширеном саставу, имају право да издвоје своје мишљење о појединим питањима из надлежности рада Комисије. Издвојено мишљење уноси се изравно у записник. Члан Комисије који је издвоји мишљење своје издвојено мишљење изравно диктира у записник и потписује га посебно.

Право да у својству члана комисије учествује у раду седнице, даје предлоге  и гласа има председник комисије и чланови комисије у сталном и проширеном саставу, а њихови заменици само у њиховом одсуству.

Члан 16.

Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, извештаја и других докумената, као и обављања појединих изборних радњи, Комисија може формирати радну групу из реда својих чланова, којој помоћ могу пружити стручни радници.

Комисија може, по потреби, задужити поједине чланове да проуче питања која се јављају у спровођењу изборног поступка, у непосредној сарадњи са члановима изборних органа и другим учесницима у поступку, као и увидом у одговарајуће документе, те да упознају Комисију са утврђеним стањем и предлаже јој одговарајућа решења.

Члан 17.

Комисија обезбеђује јавност рада присуством акредитованих представника средстава јавног информисања, давањем саопштења и одржавањем конференција за штампу.

Саопштење за јавност даје предсеседник Комисије, заменик председника Комисије, секретар Комисије и заменик секретара Комисије или члан Комисије којег Комисија овласти.

Конференцију за штампу, по одобрењу Комисије, може одржати председник или заменик председника Комисије или члан Комисије којег Комисија овласти.

Члан 18.

У остваривању својих задатака Комисије, сагласно закону, сарађује са домаћим и страним органима и организацијама.

V ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА

Члан 19.

О приговорима који су упућени Комисији, секретар, односно заменик секретара, припремиће за потребе Комисије, најдоцније у року од 24 часа, стручно мишљење о начину решавања приговора, и на основу тог мишљења, сачиниће нацрт решења или одлуке.

Стручно мишљење из предходног става обухвата садржину приговора, чињенично стање, излагање законских одредби на основу којих се приговор решава и предлог како га треба решити.

Решење по приговору Комисија доноси у року од 48 часова од часа пријема приговора и доставља га подносиоцу приговора и свим подносиоцима изборних листа, на адресу означену на предлогу овлашћеног подносица изборне листе.

Члан 20.

Када је против решења Комисије по приговору поднета жалба, Комисија доставља жалбу, заједно са оспореним решењем и свим потребним списима, надлежном окружном суду, у року од 12 часова од часа пријема жалбе.

Члан 21.

У поступку по приговорима, у питањима која нису изричито уређењна Законом  локланим изборима и другим законима који се сходно примењују, сходно се примењује Закон о општем управном поступку.

VI ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ

Члан 22.

Средства за рад органа за споровођење избора, изборни материјал и друге трошкове спровођења избора, обезбеђују се у буџету општине Алибунар.

Члан 23.

Чланови Комисије и њихови заменици имају право на накнаду за рад у Комисији.

Висину трошкова за рад у Општинској изборној комисији, Комсија одређује посебном одлуком.

Налогодавци за исплату средстава из члана 22. и 23. став 2. су председник и секретар Комисије.

Члан 24.

Општинска управа општине Алибунар обезбеђује и пружа неопходну стручну и техничку помоћ при обављању задатака Комисије, у складу са законом и одлуком о организацији општинске управе.

VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ

Члан 25.

На седници Комисије врши се аудио-снимање седнице и записник о раду Комисије.

Записник садржи главне податке о раду Комисије на седници, нарочито о предлозима о којима се расправљало, са именима учесника у расправи, о одлукама, закључцима и другим актима који су на седници донети, као и о резултатима гласања по појединим питањима.

О вођењу и чувању засписника стара се секретар Комисије. Записник се чува трајно.

Записник потписују председник и секрета Комисије.

Пре усвајања, записник се може користити само по одобрењу председника Комисије.

Члан 26.

Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима избора са изборним материјалом и руковање тим материијалом, у складу са законом.

Члан 27.

У Комисији се води деловодни протокол, сређује и чува документације (архивска грађа Комисије), са којом се постпа у складу са прописима.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

Питања која се односе на рад Комисије, а која нису уређена овим Пословником, могу се уредити одлуком или закључком Комисије, у складу са одредбама овог пословника.

Члан 29.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број:013-2-2/12-04
У Алибунару, 16. марта 2012. године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК
Биљана Враговић с р.

Видео галерија

 
Агресивнија кампања Делиблатске Пешчаре  
   
 
Сточарима поклоњене јунице  
   
 
Разговор са поводом  
   

 

Државна управа

I ОРГАНИ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Министарства и органи управе у саставу министарстава

1. МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

2. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

 • Инспекторат одбране
 • Војна служба безбедности
 • Војно-обавештајна служба


3. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

4. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

 • Управа царина
 • Пореска управа
 • Управа за игре на срећу
 • Управа за трезор
 • Управa за јавни дуг
 • Управа за дуван
 • Управа за спречавање прања новца
 • Управа за слободне зоне
 • Девизни инспекторат


5. МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

 • Управа за извршење заводских санкција
 • Дирекција за управљање одузетом имовином


6. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 • Генерални инспекторат пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • Управа за ветерину
 • Управа за заштиту биља
 • Републичка дирекција за воде
 • Управа за шуме
 • Управа за аграрна плаћања
 • Дирекција за националне референтне лабораторије
 • Управа за пољопривредно земљиште


7. МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

 • Дирекција за мере и драгоцене метале


8. МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

9. МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

10. МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

11. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА

 • Републичка дирекција за робне резерве


12. МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

13. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

14. МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

15. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

 • Управа за биомедицину


16. МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

17. МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

 • Управа за родну равноправност
 • Инспекторат за рад
 • Управа за безбедност и здравље на раду


18. МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

 • Агенција за заштиту животне средине


19. МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

20. МИНИСТАРСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН

21. МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ

22. МИНИСТАРСТВО ВЕРА

23. МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ

24. МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА

II ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1. РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
2. РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА РАЗВОЈ
3. РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
4. РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
5. РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
6. РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
7. РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКУ И ИНТЕРНЕТ
8. ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ
0. ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
10. ДИРЕКЦИЈА ЗА УНУТРАШЊЕ ПЛОВНЕ ПУТЕВЕ „ПЛОВПУТ“
11. ГЕОМАГНЕТСКИ ЗАВОД
12. ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
13. УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
14. РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
15. КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
16. АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ
17. БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
18. РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
19. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
20. АГЕНЦИЈА ЗА РУДАРСТВО
21. ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

III СЛУЖБЕ ВЛАДЕ

1. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
2. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА
3. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
4. СТАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ВЛАДЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ У КРАГУЈЕВЦУ
5. СТАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ВЛАДЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ У БОРУ
6. СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
7. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
8. АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ
9. КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА САРАДЊУ СА МЕЂУНАРОДНИМ ТРИБУНАЛОМ ЗА КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА ТЕШКА КРШЕЊА МЕЂУНАРОДНОГ ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА ПОЧИЊЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ОД 1991. ГОДИНЕ
10. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ПОДРУЧЈА
11. КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ
12. КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
13. ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ОБВЕЗНИКА ДОПРИНОСА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ – ПОСЛОДАВАЦА И ОСИГУРАНИКА

IV
1. УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

V
1. КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ
2. КАБИНЕТ ПРВОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ – ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ
3. КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ ЈОВАНА КРКОБАБИЋА
4. КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ МЛАЂАНА ДИНКИЋА
5. КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ БОЖИДАРА ЂЕЛИЋА

VI УПРАВНИ ОКРУЗИ

1. СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
2. СРЕДЊОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
3. СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
4. ЈУЖНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
5. ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
6. ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
7. СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
8. МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
9. КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
10. ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
11. БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
12. ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
13. ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
14. БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
15. ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
16. ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
17. МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
18. РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ
19. РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
20. НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
21. ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
22. ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
23. ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
24. ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
25. КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
26. ПЕЋКИ УПРАВНИ ОКРУГ
27. ПРИЗРЕНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
28. КОСОВСКО-МИТРОВАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
29. КОСОВСКО-ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

У К У П Н О: 93

Н А П О М Е Н Е:

I - Министарства:

1-24 – Закон о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 65/08 и 36/09-др.закон)
4 – Пореска управа – Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-испр., 23/03-испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др.закон, 62/06-др.закон, 63/06-испр.др.закона, 61/07, 20/09 и 72/09-др.закон)
– Управа за игре на срећу - Закон о играма на срећу („Службени гласник РС”, бр. 84/04 и 85/05-др.закон)
– Управа за трезор – Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09)
– Управа за јавни дуг - Закон о јавном дугу („Службени гласник РС”, број 61/05)
– Управа за дуван – Закон о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 90/07)
– Управа за спречавање прања новца – Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 72/09)
– Управа за слободне зоне – Закон о слободним зонама („Службени гласник РС”, број 62/06)
– Девизни инспекторат – Закон о девизном пословању („Службени гласник РС”, број 62/06)
5 – Управа за извршење заводских санкција – Закон о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС”, бр. 85/05 и 72/09)
– Дирекција за управљање одузетом имовином – Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела („Службени гласник РС”, број 97/08)
6 – Управа за аграрна плаћања – Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/09)
– Дирекција за националне референтне лабораторије – Закон о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09)
– Управа за пољопривредно земљиште – Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, број 41/09)
15 – Управа за биомедицину – Закон о трансплантацији органа („Службени гласник РС”, број 72/09)
17 – Управа за безбедност и здравље на раду – Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/05)

II - Посебне организације:

1- 13 – Закон о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 65/08 и 36/09-др.закон)
14 – Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
15 – Закон о Републичком сеизмолошком заводу („Службени гласник РС”, број 71/94)
16 – Закон о избеглицама („Службени гласник РС”, бр. 18/92 и„Службени лист СРЈ”, бр. 42/02 – Одлука СУС)
17 – Закон о енергетици („Службени гласник РС”, број 84/04)
18 – Закон о Безбедносно-информативној агенцији („Службени гласник РС”, број 42/02)
19 – Закон о мирном решавању радних спорова („Службени гласник РС”, број 125/04)
20 – Закон о железници („Службени гласник РС”, број 18/05)
21 – Закон о рударству („Службени гласник РС”, бр. 44/95, 101/05-др. закон, 85/05-др. закон и 34/06)
22 – Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама („Службени гласник РС”, број 46/06)

III - Службе Владе:

1 – Уредба о Генералном секретаријату Владе („Службени гласник РС”, бр. 75/05 и 71/08)
2 – Уредба о оснивању Канцеларије за сарадњу с медијима („Службени гласник РС”, број 75/05)
3 – Уредба о оснивању Канцеларије за европске интеграције („Службени гласник РС”, број 126/07)
4 – Уредба о оснивању Сталне канцеларије Владе за економски развој у Крагујевцу („Службени гласник РС”, број 81/05)
5 – Уредба о оснивању Сталне канцеларије Владе за економски развој у Бору („Службени гласник РС”, број 81/05)
6 – Уредба о оснивању Службе Координационог тела Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа („Службени гласник РС”, број 61/06- пречишћени текст и 3/08)
7 – Уредба о оснивању Службе за управљање кадровима („Службени гласник РС”, број 106/05)
8 – Уредба о оснивању Авио-службе Владе („Службени гласник РС”, број 51/06)
9 – Уредба о оснивању Канцеларије Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године („Службени гласник РС”, број 50/07)
10 – Уредба о Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја („Службени гласник РС”, број 71/08 и 46/09)
11 - Уредба о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност („Службени гласник РС”, број 12/09)
12 – Уредба о оснивању Канцеларије Националног савета за децентрализацију Републике Србије („Службени гласник РС”, број 46/09)
13 – Уредба о оснивању Централног регистра обвезника доприноса за социјално осигурање („Службени гласник РС”, број 45/08)

IV - Управа за заједничке послове републичких органа:

Одлука о Управи за заједничке послове републичких органа („Службени гласник РС”, бр. 67/91, 79/02, 13/04)

V - Кабинет председника и потпредседника Владе:

1 – Уредба о Кабинету председника Владе („Службени гласник РС”, број 75/05)
2 – Уредба о Кабинету потпредседника Владе („Службени гласник РС”, број 75/05)
3 – Уредба о Кабинету потпредседника Владе („Службени гласник РС”, број 75/05) и Одлука председника Владе којом овлашћује др Јована Кркобабића, потпредседника Владе за социјалну политику и друштвене делатности да усмерава и координира рад министарстава и посебних организација у области формулисања и спровођења социјално одговорне политике („Службени гласник РС”, број 68/08)
4 – Уредба о Кабинету потпредседника Владе („Службени гласник РС”, број 75/05) и Одлука председника Владе којом овлашћује мр Млађана Динкића, потпредседника Владе за привредни развој, да усмерава и координира рад министарстава и посебних организација у области формулисања и спровођења економске политике и политике привредног развоја („Службени гласник РС”, број 68/08)
5 – Уредба о Кабинету потпредседника Владе („Службени гласник РС”, број 75/05) и Одлука председника Владе којом овлашћује Божидара Ђелића, потпредседника Владе да усмерава и координира рад министарстава и посебних организација у области европских интеграција („Службени гласник РС”, број 70/08)

VI – Управни окрузи (стручне службе)

1-29 – Уредба о управним окрузима („Службени гласник РС”, број 15/06)

У Београду,
24. фебруара 2010. године

Регистрација удружења

Удружења грађана региструју се у Агенцији за привредне регистре.

Удружења грађана која су била регистрована пре него што је ступио на снагу пропис којим се удружења региструју у Агенцији за привредне регистре, имају обавезу да изврше дорегистрацију у АПР.

 
Назив услуге

 
Регистрација удружења
 
 
Орган задужен за спровођење

 
 
 
Надзорни орган

 
 
 
Опис

 

Удружење је добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом.

 

Забрањена су тајна и паравојна удружења.

 

Удружење се може удруживати у савезе и у друге асоцијације у земљи и иностранству (у даљем тексту: савези).

 

Део удружења/савеза удружења нема својство правног лица.

 

Рад удружења/савеза удружења је јаван.

 

Остваривање јавности рада уређује се статутом удружења/савеза удружења

 

Упис удружења/савеза удружења са седиштем на територији Републике Србије у Регистар је доборовољан.

 

Удружење/савез удружења стиче статус правног лица даном уписа у Регистар.

 

Регистар удружења садржи податке о удружењу/савезу удружења и то: редни број уписа; облик организовања (удружење или савез); назив удружења, односно савеза;  скраћени назив удружења, односно савеза; седиште и адреса удружења, односно савеза; област остваривања циљева удружења, односно савеза; датум оснивања удружења, односно савеза; привредна и друге делатности које удружење, односно савез непосредно обавља; лично име, пребивалиште, односно боравиште и јединствени матични број грађана, односно број путне исправе и државу издавања путне исправе заступника удружења, односно савеза; предвиђено време за које се удружење, односно савез оснива; матични број и порески идентификациони број (ПИБ) удружења, односно савеза; чланство у савезу или другој асоцијацији у земљи и иностранству;  датум доношења, односно измена и допуна статута; подаци о статусној промени; подаци везани за ликвидацију удружења, односно савеза; подаци везани за стечај удружења, односно савеза; забелешка о покретању поступка за забрану рада удружења, односно савеза;  забрана рада удружења, односно савеза и престанак удружења, односно савеза; број и датум доношења решења о упису у Регистар;   број и датум доношења решења о промени података у Регистру; број и датум доношења решења о брисању из Регистра; напомена.

 

 
Где и како

 

Поступак уписа у Регистар удружења/савеза удружења са седиштем на територији Републике Србије, покреће се  подношењем уредно попуњене пријаве за упис (упис усклађивања, оснивања, промена и брисања података), предложених додатака уз пријаве, прописане документације и доказа о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре (АПР).

 

Корисни линкови

 
 
Правна подлога

 
 

 

VII Local action group Alibunar

Participants in the development of the Alibunar municipality Rural Development Strategy 2010-2014, in alphabetical order:
 1. Arnautovic Dragica, a cook, a member of the Local Community Council Banatski Karlovac
 2. Vladan Vidakovic, beekeepers association "Acacia", a member
 3. Dmitrovic Mirko, beekeepers association "Acacia", a member
 4. Djelkapic Vladimir,"The Association of SMEs Banatski Karlovac"
 5. Djuradjevic Milutin, beekeepers association, "Acacia", a member
 6. Eres Imre,beekeepers association, "Acacia",a member
 7. Jasmina Jezdic,association "Unique"
 8. Jezdic Mihajlo, Mpromotion, owner
 9. Dusan Jovanovic, Mayor of Alibunar
 10. Ilija Jovanovic,"BK resources", director
 11. Milan Jovanovic,"Leader + Banatski Karlovac", President
 12. Kempean Aneta,LAG Alibunar, Coordinator
 13. Mica Kovacevic, the Secretariat for the economy, public services and development
 14. Kracun Lucian,beekeepers association, "Acacia", President
 15. Dragan Milenkovic,beekeepers association, "Acacia",a member
 16. Zoran Maksimovic,Local Community Vladimirovac, Secretary
 17. Nedeljkov Sanja,agricultural farm
 18. Miroslav Nikolic,chef
 19. Petrovic Zivana,Alibunar Municipality, s.s. Environmental Protection
 20. Plakalovic Alexander,Local Community Council Banatski Karlovac, President
 21. Planojevic Milan, beekeepers association, "Acacia", a member
 22. Ratkovic Dragan,Alibunar Municipality, ICT systems administrator
 23. Rosic Ivica, the Secretariat for the economy, public services and development secretary
 24. Stefanovic Milan,Leader + BK, MS Fruit
 25. Stojimirov Sanja, agricultural farm
 26. Stojsin Dragoslav,Municipal Council, Agriculture and Rural Development
 27. Stojsin Smiljka, agricultural farm
 28. Todosijevic Vladimir,Leader + BK, a member
 29. Sasa Cvetkovic,the Secretariat for Inspection Affairs, Secretary

List of members is not final. Revision of the participants will be made within six months.

Coordinator of development strategy: Stefanović Ivana, MA

Purchaser of the Alibunar Municipality Rural Development Strategy 2010-2014 make, on behalf of the Local Action Group and Alibunar Municipality is The Municipal Development Fund of Alibunar, manager Aleksandar Ristin.

Alibunar, February 2010.

I Financial framework

In order to have successful implementation,project leaders will combine different sources of funding, which will certainly depend on the type of project.
 
Type of project
Potential sources of funding
Public Infrastructure
Recycling centers, waste management systems,touristic infrastructure of Devojaki bunar...

NIP

Capital Investment Fund APV

Municipal Budget

EU - IPA 2007 - 2013

Municipality income tax

Donations from the state and various funds (SDC, Japan, Norway, USAID...)

Soft Projects
Service development projects, training, information and promotion of local products and services...

Capital Investment Fund APV

Donations from the state and various funds (UNDP, SDC, Japan, Norway, USAID...)

EU - IPA 2007 - 2013

Municipal budgets

EU - Applications of cross-border cooperation

Public - Private Projects
Agricultural zones, clusters, expanded social services, ICT, renewable energy sources...

NIP

Foundation for the Advancement of APV

Capital Investment Fund APV

Municipal budgets

EU - IPA 2007 - 2013

Municipal income tax

Donations from the state and various funds (UNDP, SDC, Japan, Norway, USAID...)

Private investors

Detailed implementation strategy will be presented in operational documents (the Action Plan and The Projects Catalogue) that will be prepare by The Alibunar Municipality Development Fund, LEADER+ Banatski Karlovac, and DEMOS+ Vladimirovac, which will be responsible for the implementation of the strategy.

 

Извоз

Постоји значајан тренд пораста извоза у Банату. У протеклих 5 година стопа извоза Баната је за 55% виша него 2002. године. 59,01% укупне робне размене је извоз. Банат је остварио 200 милиона € суфицита.

Оцењује се да је раст обима размене у посматраном периоду резултат до сада обављене приватизације и реструктурирања предузећа, примене преференцијала у трговини по основу уговора о слободној трговини са земљама потписницама Пакта о стабилности, које су у току 2007. године обједињени у јединствени ЦЕФТА споразум, као и раста јавне и потрошачке тражње.

Прехрамбена, метална, текстилна као, и хемијска и фармацеутска индустрија располажу капацитетима, као и у неколицини других подсектора: грађевинарство, пољопривреда и туризам чине основу извоза Баната. Производња грађевинских материјала обухвата неколико великих произвођача изолационог материјала, цигле, црепа, керамичких плочица и стакла. 

Листа кандидата за Савет МЗ Алибунар

 1. Албрехт Јакоб – Паја; Пензионер; 65 година; Алибунар; Вашарска 51
 2. Ардељан Лавинел-Лави; Пољопривредни техничар; 43 године; Алибунар, Вука Караџића 7
 3. Арсовић Александар; Тв механичар; 56 година; Алибунар; Братства и Јединства 3
 4. Бабић Станислав-Поштар; ТТ Монтер; 58 година; Алибунар, Жарка Зрењанина 6
 5. Басарлић Миленко; Пољопривредник; 47 година; Алибунар, Немањина 48
 6. Белђа Трајан – Тиби; Зидар; 42 године; Алибунар; Саве Мунћана 15
 7. Белић Ђурица; Хемијски техничар; 40 година; Алибунар; Млинска 11
 8. Бузаш Саша-геометар; Геометар; 39 година; Алибунар; Изворска 28
 9. Враговић Мирко; Економиста; 46 година; Алибунар; Немањина 33
 10. Вујовић Слободан – Бобан; Економиста; 53 године; Алибунар; Банатска 23
 11. Грујић Дејан; Инжињер телекомуникација; 38 година; Алибунар; Војвођанска 6
 12. Диклић Петар; Мушки фризер; 55 година; Алибунар; Михајла Пупина 14
 13. Дулуж Лауриан – Лари; Дипломирани економиста; 54 године; Алибунар; Вука Караџића 9
 14. Живку Адриан - Ади; Студент права; 24 године; Алибунар; Вука Караџића 40
 15. Здравковић Предраг – Пеца; Аутомеханичар-возач; 36 година; Алибунар; Липовачка 6
 16. Илић Грујица;Професор; 52 године; Алибунар; Вашарска 5
 17. Јакоб Јонел – Меклауд; Трговац; 56 година; Алибунар; Жарка Зрењанина 159
 18. Крачун Лучијан – Микица; Инжињер организације рада; 52 године; Алибунар; Ж. Зрењанина 38
 19. Крачун Зорица; Правник; 49 година; Алибунар; Вашарска 8
 20. Кузманов Слободан-Бобан Ветеринар; Доктор Вет. Медицине; 29 година; Алибунар; Ж. Зрењанина 76
 21. Лалић Иван-Вања; Економиста; 28 година; Алибунар; Ж. Зрењанина 3
 22. Леро Ненад; Саобраћајни техничар; 22 године; Алибунар; Виноградарска 9
 23. Марина Маринел; Полицајац; 47 година; Алибунар; Саве Мунћана 3
 24. Миливојев Милан-Миле Шустер; Економски техничар; 47 година; Алибунар; Млинска 42
 25. Михајлов Јовица – Кокица; Радник; 39 година; Алибунар; Пионирска 7
 26. Мургу Аурел; Земљорадник; 53 године; Алибунар; Саве Мунћана 34
 27. Ника Мерима; Економски техничар; 20 година; Алибунар; Вука Караџића 99
 28. Олар Зарија; Професор; 63 године; Алибунар; Саве Мунћана 7
 29. Опарница Милорад; Машински техничар; 59 година; Алибунар; Војвођанска 9
 30. Петровић Љубинко – Чкаља; Пензионер; 67 година; Алибунар; Ж. Зрењанина 137
 31. Петровић Татјана; Трговац; 36 година; Алибунар; Саве Мунћана 13
 32. Рајин Бранислава; Економиста; 23 године; Алибунар; Виноградарска 17
 33. Рујан Мр. Зорел; Магистар Економских Наука; 54 године; Алибунар; Трг Слободе 20
 34. Секулић Милан; Месарски техничар; 43 године; Алибунар; Братства и јединства 43
 35. Станчу Лазаров Марија; Економски техничар; 53 године; Алибунар; Првомајска 41
 36. Стејскал Јанковић Живка; Предузетник; 55 година; Алибунар; Братства и јединства 3
 37. Стингу Милан-Председник Голубара; Пољопривредник – сточар; 47 година; Алибунар; Ж.Зрењанина 83
 38. Тодоровић Саша – Дуца; Пензионер; 37 година; Алибунар; Вука Караџића 26
 39. Трифу Маринел – Бјеша; Пољопривредик; 26 година; Алибунар; Вука Караџића 34
 40. Тубић Жељко; Кувар; 25 година; Алибунар; Немањина 39
 41. Хорњак Миша; Радник; 47 година; Алибунар; Жарка Зрењанина 8/11
 42. Цветковић Ђорђе-Ђоле; Виши физиотерапеут; 27 година; Алибунар; Железничка 91
 43. Ћирић Марко; Студент; 24 године; Алибунар; Змај Јовина 8
 44. Ћирјанић Велибор-Ћира; Инжињер Пољопривреде; 42 године; Алибунар; Зимска 8
 45. Чолић Миле – Џале; Возач; 46 година; Алибунар; Млинска 32
 46. Чукић Драгомир; Пензионер; 65 година; Алибунар; Вашарска 5.

 

БИРА СЕ ПЕТНАЕСТ (15) ЧЛАНОВА САВЕТА
ГЛАСА СЕ ЗА ПЕТНАЕСТ (15) КАНДИДАТА ЗАОКРУЖИВАЊЕМ РЕДНОГ БРОЈА ИСПРЕД ИМЕНА КАНДИДАТА

ИЗБОРНА КОМИСИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛИБУНАР

Municipal Development Fund Alibunar

<p><img width="127" height="124" style="float:right; margin-left:12px" alt="" src="/next/http://alibunar.org.rs/mdfa/images/stories/FondEn(2).png" /></p>
<p style="text-align: justify; ">Municipal Development Fund Alibunar&nbsp;(hereinafter: the Fund) was established by decision of the Municipal Assembly Alibunar on 31.12.2002,&nbsp;to collect funds for the purpose of the development function of Alibunar community as local government, development of civil sector and the development of private-public partnerships.</p>
<p style="text-align: justify; ">Activities of the Fund:&nbsp;</p>
<ul>
<li style="text-align: justify; ">Realization of strategies for sustainable development of the municipality Alibunar and Development Program;&nbsp;</li>
<li style="text-align: justify; ">Collection and participation in the drafting of proposals for the implementation of the Development Program;&nbsp;</li>
<li style="text-align: justify; ">Providing development funds of domestic and foreign donors and co-investors;&nbsp;</li>
<li style="text-align: justify; ">Providing technical and financial services in the implementation of projects;&nbsp;</li>
<li style="text-align: justify; ">Technical and financial monitoring and reporting on the implementation of projects;&nbsp;</li>
<li style="text-align: justify; ">Ensure the implementation of accepted projects;&nbsp;</li>
<li style="text-align: justify; ">Mediation in contacts with potential investors and donors;&nbsp;</li>
<li style="text-align: justify; ">Collection and distribution of all necessary information related to program development and projects, and&nbsp;</li>
<li style="text-align: justify; ">The realization of all other activities related to the implementation of the Strategy and Development Program of the municipality Alibunar.</li>
</ul>
<p>Headquarters of the Fund is in Alibunar, Trg Slobode 4&nbsp;<br />
<br />
The Fund is a legal person.&nbsp;<br />
<br />
Means by which the Fund operates:&nbsp;</p>
<ul>
<li>Funds from the budget of the municipality of Alibunar;</li>
<li>Funds from the budget of the Autonomous Province of Vojvodina;</li>
<li>Other funds of funds, domestic and foreign legal entities and natural persons as partners in projects;</li>
<li>Assets of commercial, governmental and non-governmental organizations as partners in projects;</li>
<li>Interest on term deposit and demand deposit, deposited with banks and other financial organizations;</li>
<li>Donations;</li>
<li>Funds from the privatization process;</li>
<li>Other income that the Fund achieved;</li>
</ul>
<p>Bodies of the Fund: Board of Directors, Supervisory Board and the Director.</p>
<p>&nbsp;</p>

Одлука о финансирању редовног рада политичких странка које имају одборнике у Скупштини оптине Алибунар изабраних на изборима за одборнике Скупштине општине од 06. маја 2012. године из средстава јавних ивора – буџета општине Алибунар за 2014. годину

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности (''Службени гласник РС'', бр. 43/2011) и члана 45. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012), Савет за буџет и финансије Скупштине општине Алибунар на седници од 28.02.2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ФИНАНСИРАЊУ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА КОЈЕ ИМАЈУ ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ИЗАБРАНИХ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОД 06. МАЈА 2012. ГОДИНЕ ИЗ СРЕДСТАВА ЈАВНИХ ИЗВОРА –
БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2014. ГОДИНУ
 
Члан 1.
         Утврђује се да следеће политичке партије и коалиције политичких партија имају одборнике у Скупштини општине Алибунар који су изабрани на изборима за одборнике Скупштине општине, одржаним 06. маја 2012. године:
 1. Демократска странка – Борис Тадић;
 2. Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић;
 3. Коалиција Покренимо општину Алибунар – Српска напредна странка – Томислав Николић;
 4. Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак;
 5. Демократска странка Србије – Војислав Коштуница.
Члан 2.
         Утврђује се да у Скупштини општине Алибунар нема представника странака националних мањина.
 
Члан 3.
         Средства из јавних извора, односно буџета Општине Алибунар, која се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката (политичких странака и коалиција политичких странака) чији су кандидати изабрани за одборнике Скупштине општина Алибунар одређују се на нивоу 0,15% расхода буџета Општине Алибунар за 2014. годину.
 
Члан 4.
         Средства из члана 3. ове Одлуке расподељују се политичким субјектима који су освојили мандате у Скупштини општине Алибунар, сразмерно броју гласова ограчунати на начин прописа у ставу 2. овог члана.
         Број гласова политичких субјеката који се узима као основица за расподелу средстава обрачунава се тако што се број гласова до 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи коефицијентом 1,5, а број гласова преко 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи се коефицијентом 1.
         Средства политичког субјекта који је на изборима наступао као коалиција деле се према коалиционом споразуму.
         У Скупштини општине Алибунар нема политичких субјеката који су освојили мање од 5% важећих гласова.
 
Члан 5.
         Према Извештају о раду Општинске изборне комиисје на утврђивању резултата избора за одборнике у Скупштини општине Алибунар одржаних 06. маја 2012. године (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2012), политички субјекти који имају одборнике у Скупштини општине Алибунар освојили су следећи број важећих гласова:
1.   Демократска странка – Борис Тадић – 4477 гласова или 39,20%;
2.   Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић – 1742 гласа или 15,25%;
3.   Коалиција Покренимо општину Алибунар – Српска напредна странка – Томислав Николић – 1417 гласова или 12,41%;
4.  Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак – 933  гласа или 8,17%;
5.   Демократска странка Србије – Војислав Коштуница – 858 гласова или 7,51%.
 
Члан 6.
         На основу Одлуке о буџету општине Алибунар, са усвојеним изменама и допунама, за финансирање редовне делатности политичких субјеката који имају одборнику у Скупштини општине Алибунар предвиђено је укупно 1.106.332,00 динара.
         Обзиром да је Законом о финансирању политичких активности прописано да исти ступа на снагу од 01. јула 2012. године, примењујући наведени Закон за период јануар-децембар 2014. године, утврђује се да политички субјекти имају право на следећи проценат од средстава предвиђениих за финансирање политичких субјеката и то:
1.   Демократска странка – Борис Тадић – 47,49%
2.   Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић – 18,48%;
3.   Коалиција Покренимо општину Алибунар – Српска напредна странка – Томислав Николић – 15,03%;
4.  Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак –9,90%;
5.   Демократска странка Србије – Војислав Коштуница – 9,10%
 
износ за финансирање редовне делатности и то:
 
1.   Демократска странка – Борис Тадић – 525.397,00 динара
2.   Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић – 204.450,00 динара;
3.   Коалиција Покренимо општину Алибунар – Српска напредна странка – Томислав Николић – 166.282,00 динара;
4.  Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак –109.527,00 динара;
5.   Демократска странка Србије – Војислав Коштуница – 100.677,00 динара.
 
Члан 7.
         Чланом 17. Закона о финансирању политичких активности прописано је да ће се исплата вршити сваког месеца, до 10. дана у месецу за претходни месец. Из тога произилази да ће се месечни износи исплатити за месеце: јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар и новембар из средстава буџета Општине Алибунар за 2014. годину, док ће се припадајући износ за месец децембар 2014. године исплатити из средстава буџета Општине за 2015. годину у Законом прописаном року.
         На основу претходног става, из средстава буџета Општине Алибунар за 2014. годину политичким субјектима биће исплаћени, закључно са 31. јануаром 2015. године, следећи износи:
1.   Демократска странка – Борис Тадић – месечно: 43.783,00 динара;
2.   Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић – месечно: 17.037,00 динара;
3.   Коалиција Покренимо општину Алибунар – Српска напредна странка – Томислав Николић –месечно: 13.857,00 динара;
4.  Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак –месечно:9.127,00 динара;
5.   Демократска странка Србије – Војислав Коштуница – месечно: 8.389,00 динара.
 
Члан 8.
         Уплата средстава по овој Одлуци вршиће се на достављене рачуне политичких субјектата за које је утврђено да имају право на средства за редовну делатност.
 
Члан 9.
         Обавезују се политички субјекти да у року од 8 дана од дана пријема ове Одлуке Општинској управи Алибунар, Одељењу за финансије доставе следећу документацију:
1.   уговор са пословном банком или копију депо картона ради увида у број жиро рачуна,
2.   кочију решења о разврставању (матични број),
3.   копију потврде о извршеној регистрацији (ПИБ).
 
Члан 10.
         Уплата припадајућих средстава извршиће се након достављања документације из претходног члана ове Одлуке.
 
Члан 11.
         За извршење ове Одлуке задужује се Општинска управа општине Алибунар, Одељење за финансије.
 
Члан 12.
         На основу ове Одлуке председник скупштине општине и председник општине донеће решење о исплати средстава политичким субјектима наведеним у овој Одлуци.
 
Члан 13.
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Скупштина општине
САВЕТ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Број: 06-20/2014-06-01
Датум: 28.02.2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Пуниша Џелебџић, с.р.

Решење о образовању Комисије за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007)и члана 58. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на предлог председника Општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар је на 50. седници одржаној дана 06. марта 2014. године донело
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У  ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунарпрема Одлуци о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар, бр. 464-2/14-06 од06. марта 2014.г.(у даљем тексту: Комисија) у саставу:
1)  Цветана Радуловић Кожокари - председник Комисије;
2)  Драгана Коматина - заменик председника Комисије;
3)  Сања Жебељан - члан Комисије;
4)  Зоран Паровић - заменик члана Комисије;
5)  Коса Николић - члан Комисије;
6)  Сима Чортан - заменик члана Комисије.
           

Задатак Комисије из става 1. овог Решења је да у складу са позитивним прописима Републике Србије и Општине Алибунар предузме потребне радње ради прикупљања понуда јавним огласом, састављање предлога избора најповољнијег понуђача и састављање предлога уговора о закупу, који ће са најповољнијим понуђачем закључити у име Општинског већа општине Алибунар председник Општине, или друго лице које Општинско веће овласти.

Комисија је дужна да започне све потребне радње ради извршења задатака из става 2. овог Решења одмах по образовању.

За свој рад Комисија одговара Општинском већу, којој је дужна да поднесе извештај о спроведеном поступку најкасније 3 дана по окончању поступка прикупљања понуда.

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-24/14-06
Датум: 06. март 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р

Решење о демонтирању и инсталирању на новим локацијама сирена, опреме, средстава и уређаја из система за јавно узбуњивање на територији општине Алибунар

На основу члана 34. став 1. тачка 10. Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник РС'', бр. 111/09, 92/11 и 93/12) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09 и 13/11), а на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар по Закључку бр. 06-2/2014-06 од 21.02.2014.г., Општинско веће општине Алибунар на 49. седници одржаној дана 24. фебруара 2014.г. доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДЕМОНТИРАЊУ И ИНСТАЛИРАЊУ НА НОВИМ ЛОКАЦИЈАМА
СИРЕНА, ОПРЕМЕ, СРЕДСТАВА И УРЕЂАЈА ИЗ СИСТЕМА
ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.    У насељеним местима Банатски Карловац и Иланџа извршити демонтирање сирена, опреме, уређаја и средстава система за јавно узбуњивање са постојећих локација и то:
1)    у Банатском Карловцу у ул. Немањина бр. 139, са дехидрационе станице;
2)    у Иланџи у ул. Михајла Пупина бр. 22, са зграде Ватрогасног дома.
2.    Демонтиране сирене, опрему, средства и уређаје из система за јавно узбуњивање на територији Општине Алибунар инсталирати на новим локацијама, и то на зградама месних заједница у насељеним местима Банатски Карловац и Иланџа.
3.    О реализацији овог Решења стараће се начелник Општинске управе општине Алибунар.
4.    Решење доставити начелнику Општинске управе општине Алибунар, Месној заједници Банатски Карловац и Месној заједници Иланџа.
5.    Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:217-1/2014-06
Датум: 24. фебруар 2014.г.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић,с.р.

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2014.г.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу предлога Комисије за доделу буџетских средстава удружењима грађана и невладиним организацијама, Општинско веће општине Алибунар на својој Четрдесетосмој седници одржаној дана 05. фебруара 2014. године расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА 2014. ГОДИНУ

 

           Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2014. годину износи 5.000.000,00 динара.

           Средства по овом конкурсу додељују се невладиним организацијама (удружењима грађана) са територије општине Алибунар у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину за следеће области:

·        Активности Локалних акционих група (ЛАГ) -јачањесарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора,

·        социјалне заштите,

·        борачко-инвалидске заштите,

·        заштите лица са инвалидитетом,

·        друштвене бриге о деци,

·        подстицања наталитета,

·        помоћи старима,

·        здравствене заштите,

·        заштите и промовисања људских и мањинских права,

·        заштите интерно расељених и избеглих лица,

·        образовања,

·        неформалног образовања,

·        науке,

·        одрживог развоја,

·        заштите потрошача,

·        програми и пројекти за младе,

·        екологије,

·        заштите животне средине и здравља грађана,

·        подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др.),

·        културне баштине,

·        неговања историјских тековина,

·        за развој културно-уметничког стваралаштва,

·        активности пензионерских организација,

·        афирмирања равноправности полова,

·        других садржаја који доприносе убрзаном развоју општине Алибунар и афирмацији грађанског активизма.

           Право учешћа на конкурсу имају невладине организације (удружења грађана) које су регистроване на територији општине Алибунар, односно имају седиште или огранак и делују на подручју општине Алибунар као општинске, међуопштинске или републичке организације.

           Невладина организација мора обезбедити учешће од најмање 10% од укупне вредности програма/пројекта.

           Невладина организација може учестовати са највише две пријаве, а средства из буџета општине Алибунар додељују се за финансирање једног програма/пројекта.

           Невладина организација која није оправдала средства за претходну годину, не може конкурисати за средства по овом позиву.

           Критеријуми за оцењивање:

1)    усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса: 1-3 бода,

2)    остварени резултати организације претходних година и материјална и кадровска опремљеност: 1-3 бода,

3)    одрживост пројекта/програма: 1-3 бода,

4)    сарадња са локалном самоуправом: 1-2 бода.

           Програм се мора реализовати на територији општине Алибунар. Програм мора бити завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2014. године.

          Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 7.00 до 15.00 часова, у Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, односно преузети са званичне интернет презентације општине Алибунар (www.alibunar.rs/oglasiikonkursi).

          Конкурсна пријава треба да садржи:

-      Образац пријаве,

-      Биографију координатора програма,

-      Фотокопију решења о упису организације у Регистар,

-      Фотокопију оснивачког акта (статута).

           По доношењу Одлуке о додели средстава, а пре потписивања Уговора, корисник средстава је у обавези да отвори наменски рачун у Управи за трезор. Ово се не односи на кориснике који већ имају отворен наменски рачун у Управи за трезор.

           Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ''ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА'', на адресу Трг слободе 4, 26310 Алибунар, поштом или предајом у Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар.

           Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон 063/11-49-931, Александар Плакаловић, члан Општинског већа.

           Конкурс је отворен до краја текуће године или до утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.

           Напомена: непотупне пријаве се неће узети у разматрање.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:400-49/14-06

Датум. 05. фебруар 2014. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Правилник о изменама и допунама Правилника о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 28. Закона о црквама и верским заједницама (''Службени гласник РС'', бр. 36/2006), члана 55. тачка 2. и члана 58. тачка 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу предлога Комисије за доделу буџетских средстава удружењима грађана и невладиним организацијама, Општинско веће општине Алибунар на својој Четрдесетседмој седници одржаној дана 28. јануара 2014. године доноси следећи

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

О РАСПОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

Члан 1.

            У Правилнику о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (у даљем тексту: Правилник) – (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2013), члан 3. став 2. мења се и гласи:

            ''Путем редовник конкурса додељује се 100% од планираних и расположивих средстава у буџету Општине Алибунар на годишњем нивоу, од којих се за градитељску делатност додељује 90%, а за остале намене из члана 4. овог Правилника 10% планираних и расположивих средстава''.

 

Члан 2.

            Члан 4. Правилника мења се и гласи:

            ''Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и научне делатности овлашћених субјеката из члана 2. овог Правилника, које они обављају у складу са законом и другим прописима, а нарочито за:

-      инвестиционе радове на црквеним објектима,

-      обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а посебно црквених објеката који су споменици културе,

-      обнова парохијских домова и верских објеката-споменика,

-      уређење и ревитализација простора верских гробаља,

-      изградњу и обнову капела,

-      обнову икона, верских и сакралних предмета,

-      стављање нових фасада и кречење црквених објеката,

-      обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,

-      санирање влаге на црквеним зидовима,

-      изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,

-      организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи,

-      организовање црквених манифестација,

-      научна истраживања везана за цркву,

-      објекте верског карактера кои се налзе на територији општине Алибунар''.

 

Члан 3.

           Члан 7. Правилника мења се и гласи:

            ''Пријава на конкурс се подноси на јединственом обрасцу, чију садржину утврђује Комисија, а који се налази на званичној интернет страници општине Алибунар''.

 

Члан 4.

             Члан 11. став 1. тачка 4. Правилника мења се и гласи:

      ''4. аргументовано мишљење надлежних органа о неопходности инвестирања (мишљење Завода за заштиту споменика културе, или ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар)''.

 

Члан 5.

             Члан 14. став 3. Правилника мења се и гласи:

             ''Корисник средстава је у обавези да најкасније до 31. јануара наредне године поднесе Комисији извештај о наменски утрошеним средствима, са пратећом документацијом.''

 

Члан 6.

             Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-45/14-06

Датум: 28. јануар 2014. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2013. годину

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), председник Скупштине општине Алибунар у име Скупштине општине Алибунар доноси
 
И С П Р А В К У
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2013. ГОДИНУ
 
Члан 1.
         У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2013. годину („Службени лист општине Алибунар“, број32/2013) грешком је у члану3. (табела: ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ПО БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР), у оквиру економске класификације 712110 – Порез на фонд зарада, колона 3 - Износ, грешком уписан износ: ''12.000.000'', а треба да стоји: ''12.000''. Такође, у следећем реду који се зове: ''СВЕГА КОНТО 712'' уместо: ''12.000.000'' треба да стоји: ''12.000''.
 
Члан 2.
          У члану 6. (табела) Одлуке, у оквиру раздела 3 – Општинска управа, глава 3.5 – Фонд за развој општине Алибунар, функција 474, позиција 122, економска класификација 423 – Услуге по уговору, у колони 10 – ''Укупно средства'', грешком је уписан број: ''6.750.000'', а треба да стоји: ''7.380.000''.
          По извршеној исправци из претходног става, наведена табела у делу који се односи на главу 3.5. треба да изгледа овако:
 
 
3.5
 
 
 
 
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
 
 
 
 
474
 
 
 
Вишенаменски развојни пројекти
 
 
 
 
 
 
120
421
01
Стални трошкови
420.000
 
420.000
 
 
 
121
422
01
Трошкови путовања
105.000
 
105.000
 
 
 
122
423
01
Услуге по уговору
7.380.000
 
7.380.000
 
 
 
123
424
01
Специјализоване услуге
30.000
 
30.000
 
 
 
124
425
01
Текуће поправке и одржавање
50.000
 
50.000
 
 
 
125
426
01
Материјал
950.000
 
950.000
 
 
 
126
512
01
Машине и опрема
225.000
 
225.000
 
 
 
 
 
 
Извор финансирања за функцију    474
 
 
 
 
 
 
 
 
01
Приходи из буџета
9.160.000
 
9.160.000
 
 
 
 
 
 
Укупно функција 474
9.160.000
 
9.160.000
 
 
 
 
 
 
Укупно глава 3.5
9.160.000
 
9.160.000
 
Члан 3.
         Исправка Одлуке ступа на снагу даном доношења Одлуке, а примењиваће се за буџетску 2013. годину, односно од 01. јануара 2013. године.
 
Члан 4.
         Исправку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-158/2013-06-01
Датум: 20. децембар 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Програм пословања и финансијски план Спортског савеза општине Алибунар за 2014. годину

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

А Л И Б У Н А Р

ДАНА: 22.11.2013.

 

ИЗДВАЈАЊЕ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

У 2014. ГОДИНУ

 

ПРЕМА СЛЕДЕЋИМ СТАВКАМА:

1.    СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР...................................................... 3.200.000,00

2.    РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ СПОРТ.КЛУБОВА И ГРАНСКИХ САВЕЗА.............  9.200.000,00

3.    ШКОЛСКИ СПОРТ...............................................................................................    300.000,00

4.    СПОРТ ЗА СВЕ (рекреативни спорт, спорт за особе са инвалидитетом)......     150.000,00

5.    СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ПРОГРАМИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР...............................................................................................................................    900.000,00

6.    СПОРТСКИ ЛЕКАР..............................................................................................    150.000,00

7.    СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ (одржавање спортских објеката, свлачионица ..)......  1.100.000,00

15.000.000,00

 

 

 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

 

1.    Из буџета планирано.............................................................................................  900.000,00

 

РАСХОДИ:

1.    Организација спортских турнира..........................................................................  487.000,00

2.    Наградни фонд.......................................................................................................  290.000,00

3.    Организација (мреже, лопте...).............................................................................  123.000,00

900.000,00

 

 

М А Н И Ф Е С Т А Ц И Ј Е

 

БАН.КАРЛОВАЦ

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

СВЕТОСАВСКИ ТУРНИР – ШАХ

ОРГАНИЗАЦИЈА

10.000,00

2.

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР – ФУДБАЛ

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

15.000,00

10.000,00

3.

СЕОСКА СЛАВА – ФУДБАЛ

 

ОДБОЈКА

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

ПЕХАРИ

20.000,00

10.000,00

10.000,00

4.

УСКРШЊИ ТУРНИР – МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

4.000,00

5.000,00

5.

ВИДОВДАНСКИ ТУРНИР

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

6.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

100.000,00

 

АЛИБУНАР

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

ТУРНИР У ШАХУ

ПЕХАРИ

10.000,00

2.

КУП ЛИБЕРТАТЕА

СУДИЈЕ

10.000,00

3.

СЕОСКА СЛАВА – ФУДБАЛ

 

КОШАРКА

РУКОМЕТ

ФОЛКЛОР

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

ПЕХАРИ

ПЕХАРИ/ПЛАКЕТЕ

ПЕХАРИ/ПЛАКЕТЕ

20.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

85.000,00

 

ДОБРИЦА

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

СЕОСКА СЛАВА – ТУРНИР

 

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

12.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

22.000,00

 

НОВИ КОЗЈАК

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

СЕОСКА СЛАВА – ТУРНИР

 

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

12.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

22.000,00

 

ИЛАНЏА

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

СЕОСКА СЛАВА – ФУДБАЛ

 

РУКОМЕТ

КОШАРКА

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

ПЕХАРИ

ПЕХАРИ

12.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

42.000,00

 

СЕЛЕУШ

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

КУП ЛИБЕРТАТЕА

СУДИЈЕ

10.000,00

2.

СЕОСКА СЛАВА – ФУДБАЛ

 

 

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ

12.000,00

10.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

42.000,00

 

ЛОКВЕ

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

КУП ЛИБЕРТАТЕА

СУДИЈЕ

10.000,00

2.

СЕОСКА СЛАВА – ФУДБАЛ

 

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

12.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

22.000,00

 

ЈАНОШИК

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

СЕОСКА СЛАВА – ФУДБАЛ

 

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

12.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

22.000,00

 

ВЛАДИМИРОВАЦ

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

КУП ЛИБЕРТАТЕА

СУДИЈЕ

10.000,00

2.

МЕЂУНАРОДНИ КАРАТЕ ТУРНИР

ПЕХАРИ, МЕДАЉЕ

50.000,00

3.

МЕМОРИЈАЛ РУКОМЕТ

ПЕХАРИ

10.000,00

3.

СЕОСКА СЛАВА – МАЛИ ФУДБАЛ

 

МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ

РУКОМЕТ

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

ОРГАНИЗАЦИЈА

ОРГАНИЗАЦИЈА

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

120.000,00

 

Алибунар,

Дана: 22.11.2013.год.

 

Председник У.О.

Дрндарски Синиша, с.р.

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

За 2014. годину

 

Планирани ПРИХОДИ за 2014. годину

 

 

 

Укупно

1.

Средства буџета СО Алибунар за 2014.год.

3.200.000,00

 

СПОРТСКИ САВЕЗ

3.200.000,00

а.

Плате и додаци запослених за 3 радника

1.970000,00

б.

Социјални доприноси на терет послодавца

352.675,00

ц.

Стални трошкови:

220.000,00

 

-      Трошкови платног промета

-      Ел.енергија

-      Природни гас

-      Комуналне услуге

-      Телефонски трошкови

-      Интернет и слично

-      ПТТ

30.000,00

20.000,00

50.000,00

20.000,00

50.000,00

30.000,00

20.000,00

д.

Услуге по уговору

100.000,00

е.

Текуће поправке и одржавање

50.000,00

ф.

Материјал

120.000,00

г.

Трошкови путовања

150.000,00

х.

Машине и опрема

70.000 ,00

и.

Надокнада члановима Управног одбора

167.325,00

 

Планирани укупни приход за 2014. годину

3.200.000,00

 

 

Планирани РАСХОДИ за 2014. годину

 

           Из усвојених средстава буџета СО Алибунар за 2014. годину

1.

Рекапитулација расхода за запослене раднике

УКУПАН ИЗНОС ЗА 12 МЕСЕЦИ

А.

БРУТО ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИМА

Х 12 МЕСЕЦИ

1.970.000,00

Б.

Допринос за пензијско и инвалидско осиг.на терет послодавца х 12 месеци    11%

216.700,00

В.

Допринос за здравствено осигурање х 12 месеци

6,15% на терет послодавца

121.200,00

Г.

Допринос за осигурање од незапослености х 12 месеци          0,75%

14.775,00

Д.

УКУПНО ПЛАТЕ СА ДОПРИНОСИМА Х 12 МЕСЕЦИ

2.322.675,00

2.

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

220.000,00

 

-      Трошкови платног промета

-      Ел.енергија

-      Природни гас

-      Комуналне услуге

-      Телефонски трошкови

-      Интернет и слично

-      ПТТ

30.000,00

20.000,00

50.000,00

20.000,00

50.000,00

30.000,00

20.000,00

3.

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

150.000,00

4.

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

100.000,00

 

-      Котизација и чланарине

-      Обрачун зарада

-      Услуга одржавања сајта

-      Услуге копирања

-      Репрезентација

-      Семинари

15.000,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

20.000,00

20.000,00

5.

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

50.000,00

6.

МАТЕРИЈАЛ

120.000,00

 

-      Канцеларијски материјал

-      Стручна литература

-      Материјал за спорт

50.000,00

20.000,00

50.000,00

7.

МАШИНЕ И ОПРЕМА

70.000,00

 

-      Рачунарска опрема

-      Штампачи

40.000,00

30.000,00

8.

НАДОКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА

                       (Путни трошкови)

167.325,00

 

УКУПНИ РАСХОДИ

3.200.000,00

 

УПРАВНИ ОДБОР

СПОРТСКОГ САВЕЗА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Синиша Дрндарски, с.р.

Изборне листе 2012.

РЕДНИ БРОЈ: 1

ПОДНОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: Демократска странка

НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић

 1. Неђељко Коњокрад, 1964. године, предузетник из Иланџе,
 2. Душан Јовановић, рођен 1975. године, инжењер машиснтва из Банатског Карловца,
 3. Драгана Коматина, рођена. 1975, дипломирани правник из Владимировца
 4. Ђорђе Цветковић, рођен 1982. године, виши физиотерапеут из Алибунара,
 5. Димитрије Пинку, рођен 1942, земљорадник из Николинаца
 6. Мариана Ардељан, рођена 1973, економски техничар из Локава
 7. Ђорђе Стојан, рођен 1973, пољопривредни техничар из Владимировца
 8. Александар Плакаловић, рођен 1973, аутомеханичар из Банатског Карловца
 9. Драгана Томић, рођена 1979, економски техничар из Алибунара
 10. Октавијан Отонога, рођен 1974, доктор медицине из Селеуша
 11. Ненад Обрадовић, рођен 1986, пољопривредни техничар из Владимировца,
 12. Родика Алмажан, рођена 1965, професор историје из Алибунара,
 13. Георге Рошу, рођен 1964, пољопривредник из Владимирвца,
 14. Пуниша Џелебџић, рођен 1958, економиста из Банатског Карловца,
 15. Надежда Ружојчић, рођена 1973, економски техничар из Банатског Карловца
 16. Ђурица Глигоријев, рођен 1955, дипломирани економиста из Алибунара,
 17. Сава Голубов, рођен 1959, пољопривредник из Иланџе,
 18. Емануела Под, рођена 1979, кројач из Владимировца,
 19. Дарко Чекеревац, рођен 1974, професор из Банатског Карловца,
 20. Милан Котруц, рођен 1964, електричар из Јаношика,
 21. Динка Даждеа Кожокар, рођена 1957, доктор медицине из Локава,
 22. Милован Марилов, рођен 1953, пољопривредни техничар из Добрице,
 23. Пера Мохан, рођен 1972, доктор ветерине из Локава

РЕДНИ БРОЈ: 2

ПОДНОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: Демократска странка Србије

НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА“ – Златан Вујновић

 1. Златан Вујновић, рођен 1960. године, економски техничар из Алибунара
 2. Војислав Диклић, рођен 1960, године, службеник из Новог Козјака
 3. Кристина Керчобан, рођена 1981. године, студент из Иланџе,
 4. Сергије Симоновић, рођен 1959. године, радник из Банатског Карловца
 5. Павел Стањо, рођен 1962. године, инжењер електронике из Јаношика
 6. Албина Вукаиловић, рођена 1962. године, наставник разредне натаве из Банатског Карловца
 7. Саша Поштин, рођен 1967. године, радник из Добрице,
 8. Миодраг Братић, рођен 1954. године, радник из Селеуша,
 9. Виореауа Обрадовић, рођена 1969. године, домаћица из Алибунара,
 10. Симо Почуча, рођен 1953. године, аутолимар из Владимировца,
 11. Дејан Грујић, рођен 1971. године, инжењер телекомуникација из Алибунара,
 12. Милијана Младеновић, рођена 1992. године, техничар за иднустријску фармацетску технологију из Банатског Карловца,
 13. Јон Ивашку, рођен 1968. године, професор разрдне наставе из Владимировца,
 14. Драгиша Чанчаревић, рођен 1961. године, економиста из Банатског Карловца,
 15. Мирјана Петровић, рођена 1959. године, економсита из Банатског Карловца,
 16. Слободан Глумац, рођен 1982. године, возач из Владимировца,
 17. Грујица Илић, рођен 1956. године, професор из Алибунара,
 18. Горица Трифон, рођена 1956. године, домаћица из Николинаца,
 19. Радиша Томић, рођен 1971. године, машинбравар из Банатског Карловца,
 20. Ненад Леро, рођен 1987. године, техничар друмског саобраћаја из Алибунара,
 21. Милица Дука, рођена 1987. године, студент из Владимировца,
 22. Светозар Крачунов, рођен 1969. године, механичар из Иланџе,
 23. Људмила Устић, рођена 1976. године, студент из Владимировца

РЕДНИ БРОЈ: 3

ПОДНОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: Лига социјалдемократа Војводине

НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак

 1. Аурел Мургу, рођен 1956. године, пољопривредник из Алибунара
 2. Петар Сфера, рођен 1968, године, земљорадник из Локава
 3. Дорина Олар, рођена 1958. године, економски техничар из Алибунара
 4. Жељко Додик, рођен 1968. године, радник из Иланџе
 5. Георге Ерина, рођен 1969. године, пољоривредник из Владимировца
 6. Биљана Приврацки, рођена 1977. године, трговац из Јаношика
 7. Дорел Баба, рођен 1963. године, наставник из Селеуша,
 8. Лориан Љуба, рођен 1989. године, пољопривредник из Николинаца,
 9. Марија Марковић, рођена 1989. године, студент из Банатског Карловца,
 10. Жељко Стајић, рођен 1981. године, радник из Добрице,
 11. Моника Лацку, рођена 1977. године, трговац из Алибунара,
 12. Јон Сфера, рођен 1959. године, радник из Локава,
 13. Алекандар Цинцар, рођен 1978. године, радник из Новог Козјака,
 14. Вирџил Пенца, рођен 1969. године, радник из Владимировца,
 15. Дијана Станчу, рођена 1986. године, домаћица из Локава,
 16. Маријус Попа, рођен 1968. године, наставник из Селеуша,
 17. Кристина Абаџија, рођена 1988. године, радник из Локава,
 18. Виорел Жарков, рођен 1951. године, пензионер из Николинаца,
 19. Данијел Суса, рођен 1976. године, пољоприврдник из Владимировца,
 20. Дину Лотреан, рођен 1988. године, студент из Локава,
 21. Сандра Ракић, рођена 1988. године, радник из Банатског Карловца,
 22. Милорад Јованов, рођен 1973. године, радник из Иланџе,
 23. Љубинко Попов, рођен 1977. године, руководилац пољопривредних машина из Јаношика

 

РЕДНИ БРОЈ: 4

ПОДНОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: Уједињени региони Србије

НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: УЈЕДЕИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – МЛАЂАН ДИНКИЋ

 1. Богдан Павловић, рођен 1957. године, професор из Банатског Карловца
 2. Горан Сератлић, рођен 1979. године, инжењер прехрамбене технологије из Локава
 3. Сања Жебељан, рођена 1982. године, дипломирани правник из Добрице,
 4. Адријана Сфера, рођена 1975. године, дипломирани економиста из Локава,
 5. Драгомир Ивковић, рођен 1971. године, пољопривредни техничар из Банатског Карловца,
 6. Жарко Петров, рођен 1948. године, возач из Алибунара,
 7. Златко Коларик, рођен 1978. године, правник из Јаношика,
 8. Драган Живков, рођен 1987. године, студент из Иланџе,
 9. Слађана Бошчић, рођена 1978. године, дипломирани економсита из Владимировца,
 10. Јон Баба, рођен 1955. године, доктор стоматологије из Селеуша,
 11. Драган Трајковић, рођен 1953. године, доктор ветерине из Владимировца,
 12. Дојна Агадишан, рођена 1953. године, доктор медицине из Николинаца,
 13. Весна Петровић, рођена 1959. године, медицинска сестра из Банатског Карловца,
 14. Кристијан Ђуђа, рођен 1982. године, професор разредне наставе из Владимировца,
 15. Вероника Зајка, рођена 1961. године, доктор медицине из Владимировца,
 16. Ремус Берлован, рођен 1961. године, правни техничар из Алибунара,
 17. Јосип Царан, рођен 1960. године, адвокат из Банатског Карловца,
 18. Јелена Павловић, рођена 1989. године, техничар друмског саобраћаја из Банатског Карловца,
 19. Виорел Жура, рођен 1950. године, дипломирани правник из Алибнара,
 20. Зоран Дајевић, рођен 1975. године, аутомеханичар из Иланџе,
 21. Весна Станојевић, рођена 1981. године, медицинска сестра из Банатског Карловца,
 22. Драгана Линдо, рођена 1980. године, доктор медицине из Владимировца,
 23. Александар Олтеан, рођен 1992. године, медицински техничар из Новог Козјака

РЕДНИ БРОЈ: 5

ПОДНОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: Српска напредна странка

НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: „ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА“

 1. Предраг Белић, рођен 1968. године, приватни предузетник из Владимировца,
 2. Бошко Тијанић, рођен 1966. године, радник из Владимировца,
 3. Зузана Ђукић. рођена 1967. године, педагог из Јаношика,
 4. Новица Радојчин, рођен 1961. године, приватни предузетник – новинар из Банатског Карловца,
 5. Владимир Вујовић, рођен 1986. године, студнет из Селеуша,
 6. Милка Милошевић, рођена 1963. године, приватни предузетник из Алибунара,
 7. Илије Мндреа, рођен 1969. године, земљорадник из Владимировца,
 8. Зоран Јокић, рођен 1960. године, електроинсталатер из Банатског Карловца,
 9. Весна Пурић, рођена 1986. године, економски техничар из Банатског Карловца,
 10. Корнел Србу, рођен 1961. године, земљорадник из Владимировца,
 11. Миодраг Митровић, рођен 1955. године, угоститељ из Банатског Карловца,
 12. Смиљана Вујадиновић, рођена 1953. године, васпитач из Банатског Карловца,
 13. Сава Хорват, рођен 1962. године, земљорадник из Добрице,
 14. Иван Марковић, рођен 1980. године, аутомеханичар из Владимировца,
 15. Виореауа Абрахам, рођена 1973. године, педагог из Николинаца,
 16. Владимир Станков, рођен 1972. године, техничар продаје из Иланџе,
 17. Власто Марић, рођен 1970. године, дипломирани инжењер пољопривреде из Владимировца,
 18. Милојка Голубовић, рођена 1973. године, васпитач из Банатског Карловца,
 19. Јован Гајић, рођен 1950. године, пензионер из Владимировца,
 20. Станко Крнетић, рођен 1973. године, приватни предузетник из Новог Козјака,
 21. Душица Џелетовић, рођена 1957. године, трговац из Алибунара,
 22. Синиша Гавранчић, рођен 1953. године, економски техничар из Алибунара,
 23. Мирјана Враговић, рођена 1972. године, конфекционар из Алибунара

 

РЕДНИ БРОЈ: 6

ПОДНОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: Српска радикална странка

НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – Др Александар Мартиновић

 1. Звонко Владић, рођен 1976, бравар из Банатског Карловца
 2. Предраг Мајсторовић, рођен 1979, елетротехничар из Владимировца
 3. Горанка Миловановић, рођена 1956, економски техничар из Алибунара
 4. Михајло Гајић, рођен1953, водоинсталатер из Владимировца
 5. Душан Дакић, рођен 1971, пољ.техничар из Иланџе
 6. Драгица Ракић, рођена 1961, економски техничар из Банатског Карловца
 7. Драган Линдо, рођен 1952, угоститељ из Банатског Карловца
 8. Бојан  Урбан, рођен 1987, аутомехнаичар из Селеуша
 9. Драгица Блажевска Васић, рођена 1952, дипломирани правник из Банатског Карловца
 10. Милан Јовановић, рођен 1954, трговац из Девојачког бунара
 11. Дијана Николић, рођена 1987, филозофски факултет из Владимировца
 12. Боривоје Станишић, рођен 1944, радник из Банатског Карловца
 13. Драгана Стојаков, рођена 1984, медицински техничар из Иланџе
 14. Даница Писаров, рођена 1952, економски техничар из Алибунара
 15. Ђокица Бајкановић, рођен 1987, конобар из Селеуша
 16. Драгана Ђукић, рођена 1970, библиотекар из Владимировца

РЕДНИ БРОЈ: 7

ПОДНОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: Социјалистичка партија Србије

НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: „Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)

 1. Милан Ћурувија, рођен 1954, економсита из Алибунара
 2. Дејан Васиљевић, рођен 1971, машински техничар из Банатског Карловца
 3. Мирјана Дидановић, рођена 1973, фармацеутски техничар из Владимировца
 4. Милан Видеканић, рођен 1962, економски техничар из Алибунара
 5. Живанко Гојков, рођен 1941, пензионер из Добрице
 6. Јелена Ивановић, рођена 1971, хемијски техничар из Банатског Карловца
 7. Радивоје Циврић, рођен 1964, електротехничар из Банатског Карловца
 8. Вељко Кркобабић, рођен 1973, механичар из Владимировца
 9. Љубица Обрадовић, рођена 1984, професор румунског језика из Владимировца
 10. Милован Терзић, рођен 1938, земљорадник из Банатског Карловца
 11. Младен Ћурувија, рођен 1984, васпитач из Селеуша
 12. Весна Варагић, рођена 1979, правник из Николинаца
 13. Предраг Лукић, рођен 1968, машински техничар из Владимировца
 14. Мирко Враговић, рођен 1963, економски техничар из Алибунара
 15. Сања Клабец, рођена 1965, економски техничар из Алибунара
 16. Данијел Марган, рођен 1970, пољопривреднни техничар из Владимировца
 17. Војислав Поповић, рођен 1990, студент из Селеуша
 18. Богољуб Петровић, рођен 1940, земљорадник из Банатског Карловца
 19. Снежана Вукашиновић, рођена 1962, ветеринарски техничар из Банатског Карловца
 20. Сава Бреу, рођен 1953, инжењер технологије из Иланџе
 21. Богдан Станков, рођен 1988, пољопривредни техничар из Новог Козјака
 22. Ана Криж, рођена 1969, виши радиолошки техничар из Јаношика
 23. Лавинел Мургу, рођен 1967, дипломирани инжењер пољопривреде из Николинаца

РЕДНИ БРОЈ: 8

ПОДНОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: Социјалдемократска партија Србије

НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: „СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ – Расим Љајић“

 1. Арпад Коршош, рођен 1943, дипломирани математичар – професор из Алибунара
 2. Ђурица Белић, рођен 1968, хемијски техничар из Алибунара
 3. Јелена Којић, рођена 1953, дипломирани биохемичари из Алибунара
 4. Др Николаје Јакоб, рођен 1945, лекар из Алибунара
 5. Трајан Романовић – Беби, рођен 1949, дипломирани правник – адвокат из Алибунара
 6. Беба Шуљагић, рођена 1961, дипломирани економиста из Банатског Карловца
 7. Саша Секешан, рођен 1971, инструктор вожње из Владимировца
 8. Др Паун Марина, рођен 1957, лекар специјалиста из Селеуша
 9. Даринка Николић, рођена 1957, економски техничар из Банатског Карловца
 10. Владимир Хућка, рођен 1961, медицински техничар из Јаношика
 11. Драган Ђурађевић, рођен 1967, ветеринарски техничар из Банатског Карловца
 12. Бранкица Буљубашић, рођена 1970, трговац из Селеуша
 13. Петар Давидовић, рођен 1961, наставник из Владимриовца
 14. Михај Пинтор, рођен 1945, виша стручна спрема из Локава
 15. Оливера Цицовић, рођена 1981, виша економска из Банатског Карловца
 16. Јон Чолока, рођен 1951, пољопривредни техничар из Николинаца
 17. Милош Цукавац – Цуле, рођен 1951, електромеханичар из Банатског Карловца
 18. Мирјана Гагес, рођена 1985, радник из Добирце
 19. Светислав Богојев, рођен 1964, вш.тех.служба из Алибунара
 20. Данијел Берлован, рођен 1986, инжење менаџмента из Банатског Карловца
 21. Лидија Станимировић, рођена 1971, апсолвент права из Албинара
 22. Иван Ружић, рођен 1984, металостругар из Банатског Карловца
 23. Лазар Томаш, рођен 1981, радник из Добрице

РЕДНИ БРОЈ: 9

ПОДНОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: ПРЕОКРЕТ

НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: „Чедомир Јовановић – ПРЕОКРЕТ (ЛДП-СПО)“ – Др Николаје Марина

 1. Др Николаје Марина, рођен 1963. године, доктор медицине из Селеуша
 2. Зоран Лазић, рођен 1972. године, предузетник из Владимировца
 3. Маријана Радуловић, рођена 1967. године, хемијски аналитичар из Банатског Карловца
 4. Милан Поповић, рођен 1981.  године, угоститељ из Банатског Карловца
 5. Кристиан Мунћан, рођен 1979. године, професор из Локава
 6. Кристина Божин, рођена 1953.године, дипломирани инжењер хортикултуре из Алибунара
 7. Живко Ђурковић, рођен 1956. године, грађевински техничар из Банатског Карловца
 8. Зоран Бугарин, рођен 1947. године, инжињер електротехнике из Иланџе
 9. Јасмина Петровић, рођена 1965. године, дипломирани инжењер електротехнике из Владимировца
 10. Трајан Барбу, рођен 1951. године, економиста из Владимировца
 11. Александар Албрехт, рођен 1966. године, грађевински столар из Алибунара
 12. Љиљана Лазаревић, рођена 1963. године, геодетски техничар из Владимировца
 13. Љубиша Маринковић, рођен 1943. године, дипломирани инжењер пољопривреде из Владимировца
 14. Владе Јоловић, рођен 1958. године, економиста из Алибунара
 15. Андреа Барбу, рођена 1990. године, економски техничар из Владимировца
 16. Павел Павловиц, рођен 1977. године, бравар из Јаношика
 17. Милорад Лалић, рођен 1950. године, пољопривредни техничар из Новог Козјака
 18. Милка Милутиновић, рођена 1951. године, пензионер из Банатског Карловца
 19. Зоран Василић, рођен 1954. године, пензионер из Банатског Карловца
 20. Драгана Спасић, рођена 1987. године, економски техничар из Иланџе
 21. Мирослав Танкосић, рођен 1975. године, пољопривредник из Владимировца

Одлукa о прописивању образаца за спровођење избора за одборника Скупштине општине Алибунар на изборима расписаним за 06. мај 2012. године

На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број број 129/2007, 34/10 – Одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија Општине Алибунар, на седници од 16. марта 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ПРОПИСИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
АЛИБУНАР НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА
06. МАЈ  2012. ГОДИНЕ

Члан 1.

На изборима за одборнике Скупштине Општине Алибунар, расписаним за 06. мај 2012. године, користиће се следећи обрасци:

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 013-2-1/12-04
У Алибунару, 16. марта 2012. године
ПРЕСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић с.р.

I 02. Потреба израде документа

Општина Алибунар је према критеријумима ОЕЦД-а рурална средина, са густином насељености од 36 становника по км² (ОЕЦД критеријум >150 ст/км2).

С обзиром на овакав значај руралног развоја за Алибунар, општина је одлучила да рурални развој буде тема посебне Стратегије, и као таква детаљно испланирана. Овај документ представља стратешки план руралног развоја општине Алибунар за период од 2010 - 2014 године, у коме су предочене практичне акције које грађани општине могу заједно да предузму.

Значајну подршку локалној самоуправи представља одлука Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду, да подржи локалне самоуправе у доношењу и реализацији плана руралног развоја кроз Програм руралног развоја АП Војводине за 2007. годину.“

Стратегија руралног развоја Општине Алибунар има за задатак промоцију одрживог развоја руралних подручја Општине Алибунар. Стратегијом су дефинисане конкретне активности за решавање питања од значаја за:

 • Побољшање конкурентности пољопривредног и шумарског сектора општине Алибунар;
 • Унапређење животне средине и руралног окружења општине Алибунар;
 • Квалитет живота руралних области Општине и диверсификацију локалне руралне економије.

У наведену сврху, Стратегија руралног развоја Општине Алибунар идентификује кључне правце за промовисање одрживог развоја Општине Алибунар путем промовисања и подстицања развоја њених руралних подручја, дефинисане у оквиру четири предоминантне LEADER области:

 1. Оптимално коришћење природних и културних ресурса, њихово очување и повећање вредности;
 2. Побољшање квалитета живота у руралним областима;
 3. Додавање вредности локалним производима и услугама, посебно кроз олакшан приступ тржиштима путем колективних акција;
 4. Примену нових знања, вештина и технологија у циљу повећања конкурентности производа и услуга руралних подручја.

Процес припреме, израде и публиковања Стратегије руралног развоја Општине Алибунар у потпуности је усклађен и утемељен на основних 7 принципа LEADER приступа ЕУ:

 • Локалне развојне стратегије оријентисане на специфично подручје;
 • Учешће локалних актера у процесу доношења одлука и избору приоритета за спровођење на њиховом специфичном подручју (bottom-up);
 • Подршка иновацијама;
 • Интегрисане и мулти-секторске акције;
 • Умрежавање;
 • Сарадња.

У све фазе процеса припреме и израде Стратегије укључени су најактивнији актери постојећих и планираних локалних иницијатива, посебно:

 • Професионалне организације и удружења (које представљају пољопривреднике, професионалце непољопривредних профила и мала предузећа);
 • Грађани, становништво њихове локалне организације и месне заједнице;
 • Локални политички представници;
 • Еколошке организације;
 • Организације жена;
 • Организације националних мањина;
 • Организације и појединци из области културе, образовања и спорта;
 • Организације младих;
 • Медији.

За потребе комуникације и размене информација између локалне јавности и свих кључних чинилаца и заинтересованих страна, израђен је информациони Интернет портал ЛАГ Алибунар. На порталу је представљен Програм руралног развоја РС и АПВ 2008 и 2009, као и комплетан процес прикупљања, систематизације и анализе информација за потребе израде Стратегије руралног развоја општине Алибунар. На тај начин, јавности је омогућено да на једном месту и на једноставан начин пронађу и прегледају целокупан материјал настао током припреме и реализације израде Стратегије, као и да предложе сопствена решења, евентуалне измене, сугестије и оцене. 

Стране директне инвестиције (FDI)

Србија је на путу да постане кандидат за улазак у ЕУ, а Војводина је, са Банатом на северо-истоку, члан ДКМТ Еврорегиона – (Дунав – Кереш – Муреш – Тиса). ДКМТ Еврорегион обухвата јужну Мађарску, западну Румунију и Војводину (северна Србија). Банат је, као гранични регион, улаз у Европску Унију за земље Југоисточне Европе (ЈИЕ) и доприноси бржој интеграцији региона ЈИЕ у Европску Унију.

Регион Баната пружа сигурну средину за инвеститоре, где се законом гарантује да је у складу са праксом ЕУ, а државне и регионалне власти вољне су да подрже страна предузећа у процесу реализације директних страних улагања.

Од како је јануара 2002. године на снагу ступио Закон о страним улагањима, у Банат је уложено више од милијарду ЕУР. Отворено је више од 17.000 радних места.

Постојање високо квалитетних истраживачких и образовних институција за електро и машинско инжењерство на Новосадском Универзитету представља подршку инвеститорима у овом сектору. 

 

Листа кандидата за Савет МЗ Банатски Карловац

 1. ШИМШИЋ ДРАГАН – ШИМЕ, Г. Принципа 30, инспектор, 41 година
 2. ПЕТРОВИЋ МИЛИВОЈ  - МАСНИ, Пролетерска 59, лимар, 46 година
 3. БОГИЋЕВИЋ ДАМЉАН – Београдска 118, фармацеутски техничар, 19 година
 4. НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ – Косовска 85, шеф кухиње, 42 године
 5. ВУЈАДИНОВИЋ СМИЉАНА – Првомајска 20, васпитач, 55 година
 6. ЈОКИЋ ЗОРАН, Ж. Зрењанина 29, монтер кабловске, 48 година
 7. ТАНОВИЋ ДРАГАН, Дринска 75, полицајац, 45 година
 8. ЈОВАНОВИЋ ДРАГИША – ЧИЧА, В. Степе 35, саобраћајни техничар, 51 година
 9. РАДОЈЧИН НОВИЦА, Немањина 29, приватни предузетник, 48 година
 10. ПАУНОВИЋ ПЕТАР, Немањина 84, ватрогасац, 31 година
 11. БОКШАН ИГОР, Немањина 52, монтер кабловске, 34 године
 12. МАРКОВИЋ НЕДЕЉКО, 7 јул 51, машинбравар, 57 година
 13. ГРУЈИЋ ЉУБИНКА, Косовска 98, правни техничар, 49 година
 14. ТОМИЋ РАДОЈЕ, Ж. Зрењанина 49, столар, 55 година
 15. ЗАГОРАЦ СТАНИСЛАВ – ЗАГИ, Немањина 87, радник, 45 година
 16. РАКИЋ САНДРА, В. Мишића 57, медицински техничар, 20 година
 17. БОГДАНОВИЋ СЛАВИША, К. Милоша 64, пензионер, 71 година
 18. ПАВЛОВИЋ ТОМО, Пролетерска 19, пензионер, 72 године
 19. ТОДОРОВИЋ МИЛУТИН – МИЛЕ, П. Драпшина 19, економски техничар, 56 година
 20. ЈОВАНОВИЋ ДУШАН, Немањина 58/1, инж. Машинства, 32 године
 21. РОСИЋ ИВИЦА, Немањина 74, агроном, 40 година
 22. РЕБИЋ МИРОСЛАВ, Др. С. Мијатовића1, ветеринарски техничар, 40 година
 23. ЂЕЛКАПИЋ ВЛАДИМИР, В. Степе 50, предузетник, 64 године
 24. ПУРИЋ Ј. МИЛАН, Косовска 63, предузетник, 51 година
 25. АРНАУТОВИЋ ДРАГА, Немањина 56, пензионер, 59 година
 26. ПЛАКАЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР, Алибунарски пут 15, предузетник, 36 година
 27. ЂУРИЋ ЖЕЛИМИР, Косовска 24, месар, 61 годину
 28. ПАВЛОВИЋ – КОВАЧЕВИЋ ДР МИРА, немањина 58/1, лекар, 44 године
 29. ПАВЛОВИЋ БОГДАН, В. Мишића 3, наставник, 52 године
 30. КОВИЈАНИЋ ВЛАДИМИР, Дринска 39, службеник, 46 година
 31. ТОДОРОВИЋ НАТАША, Ж. Зрењанина 77, хемијски лаборант, 26 година
 32. КЕЉЕВИЋ МИОДРАГ, Војводе Степе 35, машински техничар, 48 година
 33. ВУКАИЛОВИЋ АЛБИНА, Ж. Зрењанина 100, наставник разредне наставе, 46 година
 34. ЈОВАНОВИЋ СТЕВАН, Немањина 8, пољ. Маш. Техничат, 53 године
 35. ВАСИЉЕВИЋ ДЕЈАН – ВАСО, Немањина 58, машински техничар, 38 година
 36. СТОЈАНОВИЋ СРЕЋКО, Лоле Рибара 36, радник, 51 годину
 37. ЂОКИЋ ЗОРАН, Ужичка 38, радник, 40 година
 38. ВУЈИЋ МИЛОРАД, Ж. Зрењанина 88, машински техничар, 51 годину
 39. КРСМАНОВИЋ ДУШАН – ЛОРД, Ж. Зрењанина 20, електротехничар, 29 година
 40. ПОПОВ ЉУБОМИР – СОВА, ЈНА 44, месар, 49 година

 

БИРА СЕ ЧЕТРНАЕСТ (14) ЧЛАНОВА САВЕТА.
ГЛАСА СЕ ЗА ЧЕТРНАЕСТ (14) КАНДИДАТА ЗАОКРУЖИВАЊЕМ РЕДНОГ БРОЈА ИСПРЕД ИМЕНА КАНДИДАТА. 


ДЕВОЈАЧКИ БУНАР

 1. ЧОЛИЋ ВЛАДИМИР, Девојачки Бунар, електричар, 47 година

 

БИРА СЕ ЈЕДАН (1) ЧЛАН САВЕТА
ГЛАСА СЕ ЗА ЈЕДНОГ (1) КАНДИДАТА ЗАОКРУЖИВАЊЕМ РЕДНОГ БРОЈА ИСПРЕД ИМЕНА КАНДИДАТА


ИЗБОРНА КОМИСИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

 

Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећаима (''Службени гласник РС'', број 119/2012), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 39. Одлуке о промени оснивачког акта Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац (''Службени лист општине Алибунар'', број 8/2013), Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној дана 28. фебруара 2014. године доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БУНАР ВЛАДИМИРОВАЦ
 
1.     Разрешава се Драгоје Благојевић функције члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, као представник оснивача.
2.     Именује се Никола Глумац на функцију члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, као представник оснивача.
3.     Мандат новоименовваног члана Надзорног одбора траје најдуже до истека мандата Надзорног одбора и почиње да тече од дана именовања, односно од 28. фебруара 2014. године.
4.     Ово Решење објавиити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-13/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Јавни оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Слласник РС'' бр. 129/2007), члана 58.Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар '' бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011), члана 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2012) и Уредбе о условима и начину под којим локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од тржишне, односно закупнине или без накнаде (''Сл.гласник РС'', бр 13/2010, 54/2011, 21/2012 и 121/2012)и Одлуке о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар, број464-2/14-06 од 06. марта 2014.године,Општинско веће општине Алибунар на 50. седници одржаној дана06. марта 2014.годинерасписује
 
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1)    Предмет јавног огласа је пословни простор у својини Општине Алибунар и то:
 1. пословни простор  у Алибунару, Трг слободе бр.20,парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површине62,00 m²;
 2. пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине 85,50 m²;
 3. пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине106,90;
 4. пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине40,00;
 5.  пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине74,80;
 6. пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине24,90 m².
2)    Почетни износ месечне закупнине за пословни простор  изтачке 1) је 250,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора  који је предмет јавног огласа што значи да почетни износ укупне месечне закупнине за закуп из тачке 1) овог јавног огласа износи:
 1. За пословни простор из подтачке 1. – 15.500,00 динара,
 2. За пословни простор из подтачке 2. – 21.375,00 динара,
 3. За пословни простор из подтачке 3. – 26.725,00 динара,
 4. За пословни простор из подтачке 4. – 10.000,00 динара,
 5. За пословни простор из подтачке 5. – 18.700,00 динара,
 6. За пословни простор из подтачке 6. –   6.225,00 динара.

3)    Пословни простор даје се у закуп на период од 3 (три) године

4)    Сва заинтересована лица лично или путем овлашћеног заступника могу учествовати у поступку отварања писмених понуда овим јавним огласом.

5)    Обавеза подносиоца понуде је да на жиро рачун општине Алибунарброј 840-2325740-21 позив на број 97 74-202 уплати депозит у износу од 20% вредности почетне цене  утврђене за конкретни пословни простор који је предмет јавног огласа.

6)    Подносиоцу понуде коме се пословни простор не да у закуп гарантни износ (депозит) биће враћен у року од 8 дана од дана отварања понуда.

7)    Понуда коју заинтересовано лице достави треба  да садржи :

 •  Име, презиме, јединствени матични број грађанина(ЈМБГ) и адресу за физичка лица, а ако је предузетник и матични број радње из јединственог регистра радњи са доказом о упису у регистар Агенције за привредне регистре.
 • Назив, односно фирму и седиште правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар Агенције за привредне регистре,
 • Доказ о измиреној пореској обавези или доказ да није порески обвезник
 • Овлашћење за лице које заступа подносиоца понуде
 • Доказ о уплати депозита
 •  Износ закупнине који се нуди.

8)    Рок за подношење понуда по јавном огласу је 15 (петнаест) дана и траје од 07.03.2014. године до 21.03.2014. године.

9)    Отварање понуда обавиће се дана 25.03.2014. године са почетком у 12.00 часова.

10) Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању најповољнијем понуђачу, тј. лицу који понуди највећу цену закупнине на месечном нивоу.

11) Понуда се доставља комисији за спровођење поступка  давања у закуп пословног простора у затвореној коверти са назнаком ''ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У АЛИБУНАРУ'' на адресу Општинска управа општине Алибунар, Трг слободе бр. 4 , 26310 Алибунар.

12) Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује. Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда а неуредна понуда је:

- понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве назнаке на који пословни простор се понуда односи, или

- понуда која не садржи целокупну документацију која се тражи огласом.

14)  Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли општине Алибунар, ''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет  презентацији општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.

15) Све ближе информације можете добити у Одељењу за општу управу и имовинско правне послове општинске управе општине Алибунар, лично или позивом на број телефона 013/641-953.

 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
Општинско веће
Број:464-3/14-06
Датум: 06. март 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу предлога Комисије за доделу буџетских средстава удружењима грађана и невладиним организацијама, Општинско веће општине Алибунар на својој Четрдесетосмој седници одржаној дана 05. фебруара 2014. године доноси следећи

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Члан 1.

           У Правилнику о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (у даљем тексту: Правилник) – (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013), члан 8. мења се и гласи:

           ''Вредновање предлога програма и пројеката врши се попуњавањем формилара, који садржи бодовање по систему (критеријуми за оцењивање):

1)    усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса: 1-3 бода,

2)    остварени резултати организације претходних година и материјална и кадровска опремљеност: 1-3 бода,

3)    одрживост пројекта/програма: 1-3 бода,

4)    сарадња са локалном самоуправом: 1-2 бода.

           За алинеје 1) до 3) из става 1. овог члана оцењивање ће се вршити по следећим критеријумима:

           1 - не задовољава,

           2 – делимично задовољава,

           3 – задовољава.

           За алинеју 4) из става 1. овог члана оцењивање ће се вршити по следећим критеријумима:

           1 – не постоји сарадња,

           2 – постоји сарадња.

            Позитивним гласањем за финансирање предлога програма или пројекта сматра се попуњени формулар са8 бодова, као минималним бројем бодова који је организација добила''.

 

Члан 2.

           Члан 10. став 1. Правилника мења се и гласи:

           ''Комисија је дужна да се састаје сваког месеца, у последњој недељи, а по потреби и чешће, те да размотри пристигле пријаве и у складу са прописаним критеријумима утврди предлог одлуке који се програми односно пројекти финансирају или суфинансирају из буџета Општине Алибунар''.

           У истом члану 10. брише се став 2.

           У члану 10. досадашњи став 3. постаје став 2. који гласи:

           ''Утврђени предлог из става 1. овог члана, Комисија доставља Општинском већу, ради доношења одлуке о избору програма или пројекта и расподели средстава.''

 

Члан 3.

            Члан 14. став 1. Правилника мења се и гласи:

            ''Изабрани подносиоци пријаве, којима су додељена средства за финансирање или суфинансирање програма односно пројекта, дужни су да у року од 30 дана по завршетку програма односно пројекта за који су додељена буџетска средства, а најкасније до 31. јануара наредне године, поднесу извештај о реализацији тих програма односно пројеката и доставе доказе о наменском коришћењу финансијских средстава Комисији''.

 

Члан 4.

             Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.    

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:400-48/14-06

Датум. 05. фебруар 2014. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић,с.р.

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Општине Алибунар

На основу члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 27. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.32/2013и 35/2013-испр.), Општинско веће општине Алибунар, а на предлог председника Општине, на својој 47. седници одржаној дана 28. јануара 2014. године доноси

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА

НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУН

ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

           Овим Правилником ближе се уређује начин и поступак за пренос неутрошених средстава на рачун извршења буџета општине Алибунар, која индиректни корисници буџетских средстава нису утрошили за финансирање издатака у 2013. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за 2013. годину закључно са 31. децембром 2013. године.

           Обавеза преноса неутрошених средстава из става 1. овог члана до 31. јануара 2014. године односи се на индиректне кориснике буџетских средстава из члана 27. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину.

 

Члан 2.

           Корисници буџетских средстава врше пренос неутрошених средстава из члана 1. овог Правилника у складу са овим Правилником и Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Алибунар.

 

Члан 3.

           Индиректни корисници буџетских средстава достављају надлежном директном кориснику спецификацију неутрошених средстава из члана 1. овог Правилника, на обрасцу СНС – Спецификација неутрошених средстава, најкасније до 31. јануара 2014. године.

           Директни корисник буџетских средстава доставља Одељењу за финансије – Трезору збирне спецификације неутрошених средстава индиректних корисника за које је надлежан, сходно Одлуци о буџету општине Алибунар за 2013. годину.

           Збирне спецификације из става 2. овог члана достављају се на Обрасцу ЗСНС – Збирна спецификација неутрошених средстава, најкасније до 31. јануара 2014. године.

            Обрасци СНС и ЗСНС одштампани су уз овај Правилник и чине његов саставни део.

 

Члан 4.

           Средства за финансирање расхода индиректног корисника буџетских средстава пренета том кориснику од другог нивоа власти, на захтев тог корисника, изузеће се из укупног износа неутрошених средстава у смислу члана 1. овог Правилника, под условом да уз спецификацију из члана 3. став 1. овог Правилника надлежном директном кориснику буџетских средстава достави потврду коју издаје надлежни орган другог нивоа власти који му је пренео средства, а која садржи следеће податке:

1)  износ пренетих средстава која су остварена од другог нивоа власти;

2)  намену за коју су та средства пренета од другог нивоа власти;

3)  износ неутрошених средстава која су остварена од другог нивоа власти, на дан 31.12.2013. године;

4)  потпис овлашћеног лица и печат надлежног директног корисника;

5)  овера од стране надлежног трезора другог нивоа власти;

6)  број рачуна код Управе за трезор на која су пренета средства.

 

Потврду из става 1. овог члана надлежни директни корисник доставља Одељењу за финансије – Трезору уз збирну спецификацију из члана 3. став 2. овог Правилника.

Индиректним корисницима другог нивоа власти потврде за неутрошена средства пренета из буџета општине  издаваће се на писмени захтев тог корисника, посредством директног корисника буџета општине и оверавати од стране председника општине Алибунар.

 

Члан 5.

            Одредбе овог Правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава из члана 1. став 2. овог Правилника који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора општине у 2013. години, а од 01. јануара 2014. године нису у систему консолидованог рачуна трезора општине.

Члан 6.

             Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 1/2013).

 

Члан 7.

             Овај Правилник ће се објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењује се од 01. јануара 2014. године.

 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-44/14-06
Датум: 28. јануар 2014. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић,с.р.

Одлука о образовању Радне групе за утврђивање одговорности органа за насталу ситуацију и неправилности у раду локалне самоуправе

На основу тачкеIV Одлуке о утврђивању потребе за усклађивање Статута општине Алибунар, доношење Одлуке о образовању месних заједница на територији општине Алибунар и покретању поступка за расписивање избора за савете месних заједница у општин Алибунар, број 010-16/2013-06-01 од 20. децембра 2013. године, Скупштина општине Алибунар, на 20. седници од 20. децембра 2013. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ОРГАНА
ЗА НАСТАЛУ СИТУАЦИЈУ И НЕПРАВИЛНОСТИ У РАДУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 
I
          Образује се Радна група за утврђивање одговорности органа за насталу ситуацију и неправилности у раду локалне самоуправе у саставу:
1.    Недељко Коњокрад, шеф Одборничке групе Демократске странке,
2.    Предраг Белић, шеф Одборничке групе Српске напредне странке,
3.    Аурел Мургу, шеф Одборничке групе Лиге социјалдемократа Војводине,
4.    Кристина Керчобан, шеф Одборничке групе Демократске странке Србије.
 
II
         Радна група за утврђивање одговорности органа за насталу ситуацију и неправилности у раду локалне самоуправе ће сачинити извештај и доставити га Скупштини општине Алибунар.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-1/14-06-01
Датум. 20. децембар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Финансијски план Центра за социјални рад ''1. Март'' Алибунар за 2014. годину

Центар за социјални рад ''1.март'' Алибунар

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН за 2014. год.

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

ЕЛЕМЕНТИ

 

ПРИХОДИ

 

733152

Приходи за права

10.400.000

733152

Приходи за делатност

5.649.978

УКУПНИ ПРИХОДИ

16.049.978

РАСХОДИ

 

 

 

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 

472311

Накнада за децу и породицу

200.000

472611

Накнаде за случај смрти корисника

700.000

472811

Накнаде за становање – привр.смештај

700.000

472931

Једнократне помоћи

7.500.000

472931

Једнократне помоћи – спец.школе

1.300.000

СВЕГА

10.400.000

 

ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ

 

411111

Плате

2.158.589

412111

Доп.за пензијско осиг.на тер.посл.

237.445

412211

Доп.за здравствено осиг.на тер.посл.

132.754

412311

Доп.за незапосленост на тер.посл.

16.190

СВЕГА

2.544.978

 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА

 

416119

Награде запосленима

60.000

СВЕГА

60.000

 

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

 

421111

Тр.провизије

50.000

421211

Електрична енергија

70.000

421221

Гас

130.000

421311

Комуналне услуге

100.000

421411

Телефон

70.000

421414

Телефон мобилни

70.000

421421

Поштарина

180.000

421511

Осигурање зграда

30.000

421512

Осигурање возила

70.000

421513

Осигурање опреме

40.000

421522

Здравствено осигурање запослених

50.000

421523

Осигурање од одговорности према трећим лицима

30.000

421521

Осигурање од незгоде

30.000

421619

Закуп осталог простора- архива

60.000

СВЕГА

980.000

 

ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА

 

422111

Дневнице

90.000

422131

Трошкови смештаја на службеном путу

80.000

СВЕГА

170.000

 

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

 

423211

Услуге на израду софтвера

130.000

423621

Угоститељске услуге

80.000

423711

Репрезентација

90.000

423311

Услуге образовања и усавршавања

120.000

423591

Накнаде управног одбора

30.000

423911

Остале опште услуге

60.000

СВЕГА

510.000

 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

 

424911

Остале специјализоване услуге

40.000

СВЕГА

40.000

 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

 

425112

Столарски радови

400.000

425113

Тек.поправке – молерски радови

50.000

425115

Радови на водоводу и канализацији

50.000

425117

Електричне инсталације

50.000

425211

Механичке поправке аутомобила

70.000

425222

Тек.поправке опреме – рачунарска опрема

70.000

СВЕГА

690.000

 

МАТЕРИЈАЛ

 

426111

Административни материјал

140.000

426411

Бензин

180.000

426311

Стручна литература

110.000

426819

Остали мат.за од.хигијене

30.000

426912

Резервни делови за компјутер

30.000

СВЕГА

490.000

 

ПОРЕЗИ И ТАКСЕ

 

482131

Порези

40.000

482241

Таксе

40.000

СВЕГА

80.000

 

ИЗДАЦИ – ОПРЕМА