ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012,14/15 и 68/15),
Општина Алибунар
26310 Алибунар, Трг Слободе бр. 4
Објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
бр. 404-106/18-04
Предмет јавне набавке је Набавка радова – радови на зимском одржавању општинских путева и улица
Дана 28.11.2018. године
1. Наручилац: Општина Алибунар, Трг Слободе бр. 4, Алибунар, интернет страница наручиоца: www.алибунар.орг.рс;
2. Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе;
3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности;
4. Опис предмета набавке: Набавка радова – радови на зимском одржавању општинских путева и улица

Цели текст Позива у “.пдф” формату

Конкурсна документација у “.пдф” формату