Општина Алибунар заузима југоисточни део Војводине. Налази се у јужном и  југоисточном делу Баната. Географски положај одређен је координатама:

  • 20º45´-21º10´ источне географске дужине,
  • 39º50´- 40º15´ северне географске ширине.

Основна карактеристика је њен периферни положај у односу на територију Војводине. Простор чине значајни природни елементи као што су: Алибунарско-Вршачка раван, Иланџански рит, СЗ Делиблатске Пешчаре и деоница канала ДТД.

Територија општине Алибунар  обухвата површину од 601 км². Неправилног је облика и издужена је од СЗ ка ЈИ. Дужа оса  има дужину од 30км а краћа 20км. Највиша тачка  достиже 168м надморске висине. Представља тзв. Горњи терен са нешто израженијом конфигурацијом у виду благих таласа, греда и депресија које се пружају правцем С-Ј, док је најнижа тачка на 76м.н.в., на тзв. Доњем терену који је некада представљао велику водену површину а данас терен богат флором и фауном.

На територији општине Алибунар формирано је десет насеља од којих је Алибунар средиште општине. Сам географски положај диктирао је и формирање насеља која због тога одступају од класичног Панонског типа. У њима живи станоништво хетерогеног етничког састава.